Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite opintotukitoimille on opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason parantamiseen tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (375/2020).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa toisella asteella kohtuulliset säännölliset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (465/2019).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2019 2021 2023
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 278,2 296,2 343,6
— toinen aste 131 147,4 155,6
Asumislisä 13 12,5 16
Opintolainan valtiontakaus 68,3 118,5 132,6
— opintolainahyvitys 43,8 84,0 90,4
Koulumatkatuki 43,1 38,5 67,1
Ateriatuki 30,1 16 35,6
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 190 130 199 813 209 000
— toinen aste 124 337 119 939 122 500
Asumislisä      
— korkea-aste 17 915 10 953 11 000
— toinen aste 3 644 2 237 2 000
Koulumatkatuki 60 574 66 998 88 400
Opintolainahyvityksen saajat 9 528 11 419 16 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 189 856 202 727 205 000
Toinen aste 58 819 64 039 64 000

Vuonna 2023 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 234 000, joista korkeakouluopiskelijoita on 151 400 ja muita opiskelijoita 82 600. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 10 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 48 500 opiskelijaa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2019 2021 2023
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 249 252 271
— toinen aste 193 210 216
Asumislisä, €/kk 201 201 200
Koulumatkatuki, €/kk 157 142 152

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2021 lopussa 5 167 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2021 lopussa 520 386 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 10 200 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 16 500 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 19 800 euroa.

Opintorahan perusmäärä (euroa/kk)

  1.8.2022 1.8.2023
(arvio1))
     
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 41,43 42,99
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 87,23 90,50
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 109,04 113,13
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 268,23 278,30
— avioliitossa olevat 268,23 278,30
— alle 18-vuotiasta lasta huoltavat 375,40 399,87

1) KEL-indeksin mukaiset euromäärät ovat arvioita 1.8.2023 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2022.

  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 1.1.—31.7.2023 117,17 euroa ja 1.8.2023 lukien arviolta 121,57 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään (52,04 €/kk).
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden koulumatkat voidaan korvata kuitenkin ilman omavastuuta yhdensuuntaisen koulumatkan pituuden ollessa vähintään seitsemän kilometriä.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2019 2021 2023
arvio
       
Lukio 31 233 (33 %) 29 461 (31 %) 29 000 (29 %)
Ammatillinen koulutus 90 022 (66 %) 90 721 (63 %) 93 000 (62 %)
Ammattikorkeakoulu 90 150 (65 %) 101 101 (67 %) 102 000 (68 %)
Yliopisto 90 543 (69 %) 99 028 (67 %) 104 000 (66 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 644 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2023 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 200. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Palkkausten tarkistukset 9
Toimistotilasäästö -9
Yhteensä -3

2023 talousarvio 644 000
2022 II lisätalousarvio 5 000
2022 talousarvio 647 000
2021 tilinpäätös 647 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 132 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 90 400 000
Takausvastuusuoritukset 30 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 132 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintolainahyvitysmenojen pieneneminen -2 600
Takausvastuumenojen määrän kasvu 3 000
Yhteensä 400

2023 talousarvio 132 600 000
2022 talousarvio 132 200 000
2021 tilinpäätös 118 464 789

53. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta annetun lain mukaisiin opintolainahyvityksiin

2) Kansaneläkelaitoksen kokeilun toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) enintään 3 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimitettyjen virkamiesten, palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi alueellisesta opintolainahyvityskokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 5 480 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 520 000 euroa.


2023 talousarvio 6 000 000

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 515 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Opintorahoihin on tehty 1.8.2022 ylimääräinen ja aikaistettu indeksitarkistus; laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (681/2022).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 50 prosentilla 1.1.2023.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opintorahan huoltajakorotusta korotetaan 10 eurolla kuukaudessa vuoden määräajaksi 1.1.2023 alkaen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 343 600 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 155 600 000
Asumislisä 16 000 000
Yhteensä 515 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistukset 1.8.2022 ja 1.8.2023 25 500
Opintorahan huoltajakorotus, 10 e/kk korotus 1.1.2023 alkaen 1 700
Opiskelijan omien tulorajojen korottaminen 50 prosentilla 1.1.2023 lukien 8 300
Tarvearvion tarkentuminen 2 900
Yhteensä 38 400

2023 talousarvio 515 200 000
2022 II lisätalousarvio 9 000 000
2022 talousarvio 476 800 000
2021 tilinpäätös 456 086 356

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 35 564 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa sijaitsevassa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttavaa täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutusta suorittavien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 2,55 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 33 150 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 414 000
Yhteensä 35 564 000

2023 talousarvio 35 564 000
2022 talousarvio 35 564 000
2021 tilinpäätös 15 983 597

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 67 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (465/2019) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2023 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Koulumatkatukioikeuden laajennus 1.8.2021 9 200
Yhteensä 9 200

2023 talousarvio 67 100 000
2022 talousarvio 57 900 000
2021 tilinpäätös 38 516 237