Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 012 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin

2) enintään 1 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.

5. Ministeriö vahvistaa konsernitason johtamista tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 20 788 18 774 22 212
Bruttotulot 358 200 200
Nettomenot 20 430 18 574 22 012
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 331    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 015    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
DSM-direktiivin mukainen riidanratkaisuelin 50
Kertamenon poistuminen -500
Laajennettu hankintatuki (siirto momentille 23.01.01) -50
Ministeriön toimintaedellytysten turvaaminen 500
Toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittämishankkeet (siirto momentilta 29.10.01) 3 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -72
Matkustussäästö -51
Palkkausten tarkistukset 371
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 190
Yhteensä 3 438

2023 talousarvio 22 012 000
2022 II lisätalousarvio 156 000
2022 talousarvio 18 574 000
2021 tilinpäätös 18 114 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 62 076 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) enintään 14 706 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, EU-ohjelmien digitalisaation resurssikeskuksen toimintaan, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen

12) enintään 295 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen

13) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin

14) enintään 720 000 euroa työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 100 000 euroa ennakoinnin kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen jatkuvan oppimisen uudistuksen (RRF pilari3) palvelujärjestelmän uudistamiseen liittyen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista ja sivistyksen vahvistumista, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista.

Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittarit 2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
       
Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) 17 913 268 16 000 000 16 500 000
Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) 22 386 24 000 30 000
Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) 4 6 8
KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) 1 064 000 1 100 000 1 200 000
KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä 149 000 96 000 105 000
VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön 2 2 2
Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) 37 400 38 000 35 000
Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) 418 465 500
Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) 145 155 155
Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) 7 556 8 000 8 000
Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) 1 294 3 550 4 500
Palvelukyky ja laatu

Palvelukyky ja laatu

Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2021
toteutuma
2022
arvio
2023
tavoite
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 1,7 2,5 2,5
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 96 - -
  Maksullinen koulutus 1—5 4,3 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 1—5 4,3 4,2 4,3
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
  • — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
         
Henkilötyövuodet 1) Htv 357 360 360
Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) Htv 318 327 320
Johtajuusindeksi 1—5 3,3 3,6 3,6
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,5 3,6 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 14,6 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 4,6 6,0 6,0

1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä sisältäen ulkomaan lehtorit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 74 812 119 026 117 076
Bruttotulot 10 794 55 000 55 000
Nettomenot 64 018 64 026 62 076
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 405    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 858    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 660 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 339 1 900 1 900
— osuus yhteiskustannuksista 586 700 700
Kustannukset yhteensä 1 925 2 600 2 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -266 -1 400 -1 400
Kustannusvastaavuus, % 86 46 46
       
Hintatuki 430 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 109 70 70

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 006 1 200 1 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 467 650 800
— osuus yhteiskustannuksista 409 500 500
Kustannukset yhteensä 876 1 150 1 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 130 50 100
Kustannusvastaavuus, % 115 104 108
       
Hintatuki - - -
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 115 104 108

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 624 670 670
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 582 600 600
— osuus yhteiskustannuksista 342 350 350
Kustannukset yhteensä 924 950 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -300 -280 -280
Kustannusvastaavuus, % 68 71 71
       
Hintatuki - - -
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 68 71 71

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -450
Kertaluonteisen lisäyksen poistaminen (Education Finland) -500
Kertaluonteisen lisäyksen päättyminen -46
Kertaluonteisen siirron päättyminen (siirto momentille 29.80.31) -259
Kertamenojen poistuminen -1 700
Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksaminen ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentilta 29.80.31) 295
Palvelukeskuksen sääntelemättömän koulutuksen rekisteri (siirto momentilta 29.01.53) 40
Työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksaminen 720
Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpitokustannukset 50
JTS-miljardin tuottavuussäästö -39
Matkustussäästö -163
Palkkausten tarkistukset 258
Toimistotilasäästö -156
Yhteensä -1 950

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 62 076 000
2022 II lisätalousarvio 325 000
2022 talousarvio 64 026 000
2021 tilinpäätös 65 471 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 598 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 4 409 000
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia 5 189 000
Yhteensä 9 598 000

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 14 864 12 799 16 070
Bruttotulot 8 938 7 741 6 472
Nettomenot 5 926 5 058 9 598
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 981    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 276    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 8 229 8 011 5 972
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 420 8 514 6 476
— osuus yhteiskustannuksista 835 663 504
Kustannukset yhteensä 9 255 9 177 6 980
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 026 -1 166 -1 008
Kustannusvastaavuus, % 89 87 86
       
Hintatuki - - -
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 89 87 86

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiantuntijoiden palkkioiden korotus, ylioppilastutkintolautakunta 250
Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen digihankkeet, arviointikeskus 1 000
Koulutuksen arviointikeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen 300
Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta 2 200
Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta 810
JTS-miljardin tuottavuussäästö -54
Matkustussäästö -24
Palkkausten tarkistukset 58
Yhteensä 4 540

2023 talousarvio 9 598 000
2022 talousarvio 5 058 000
2021 tilinpäätös 5 222 000

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtävän mukaisten siirtomenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 12 350 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on toimialaansa liittyvä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden rahoittaminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.

Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).

Tavoitteet vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tukemisesta varmistetaan rahoitettavien koulutusten valintakriteereillä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 50 14 450 39 820
Bruttotulot - - -
Nettomenot 50 14 450 39 820
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 49 050    

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 90 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi 10 prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -1 000
Jatkuvan oppimisen vahvistaminen (siirto momentilta 32.30.51) 10 000
Kertaluonteinen lisäys hoiva-avustajien ja Ukrainasta tulleiden koulutukseen 16 250
Palvelukeskuksen sääntelemättömän koulutuksen rekisteri (siirto momentilta 29.01.53) 121
Matkustussäästö -10
Palkkausten tarkistukset 9
Yhteensä 25 370

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 39 820 000
2022 talousarvio 14 450 000
2021 tilinpäätös 49 100 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 516 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 319 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 197 000
Yhteensä 2 516 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 18 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi 82 prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Matkustussäästö -95
Yhteensä -95

2023 talousarvio 2 516 000
2022 II lisätalousarvio -204 000
2022 talousarvio 2 611 000
2021 tilinpäätös 3 161 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 34 000 000
2022 talousarvio 34 000 000
2021 tilinpäätös 31 237 428

30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 14 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa paikallis- ja aluetasolla sekä lasten ja nuorten harrastamisen sekä perheiden hyvinvoinnin yhteensovittamista siten, että harrastustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulupäivän yhteydessä.

Malli edistää koulujen ja harrastustoimijoiden monialaista yhteistyötä. Mahdollistamalla jokaiselle mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.


2023 talousarvio 14 500 000
2022 II lisätalousarvio 5 000 000
2022 talousarvio 14 500 000
2021 tilinpäätös 14 500 000

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 547 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
7. UKK-Seura 10 000
Yhteensä   1 547 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poistuminen -50
Yhteensä -50

2023 talousarvio 1 547 000
2022 talousarvio 1 597 000
2021 tilinpäätös 1 577 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 807 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 737 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 807 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantaminen 150
Indeksitarkistus (3,2 %) 85
Kertaluonteisten erien poistuminen -200
Yhteensä 35

2023 talousarvio 3 807 000
2022 II lisätalousarvio 10 000
2022 talousarvio 3 772 000
2021 tilinpäätös 4 743 254

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 122 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (3,2 %) 3 805
Yhteensä 3 805

2023 talousarvio 122 661 000
2022 talousarvio 118 856 000
2021 tilinpäätös 116 984 000

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 13 348 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Määrärahasta on varattu 9 000 000 euroa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman (RRF pilari3) mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 36 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi 64 prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Määräaikaisen lisäyksen poistuminen (maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen) -2 500
Palvelukeskuksen sääntelemättömän koulutuksen rekisteri (siirto momenteille 29.01.02 ja 29.01.04) -161
Matkustussäästö -1
Yhteensä -2 662

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 13 348 000
2022 talousarvio 16 010 000
2021 tilinpäätös 6 210 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 409 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 14 000
OECD/CERI jäsenmaksu 45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 95 000
OECD/INES jäsenmaksu 32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 246 000

2023 talousarvio 2 246 000
2022 talousarvio 2 246 000
2021 tilinpäätös 2 037 090