Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 8 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, ehkäisemisestä, valvonnasta ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha käytetään vuonna 2022 tapahtuneiden petovahinkojen korvaamiseen. Porovahinkokorvaukset maksetaan riistavahinkolain 9 §:n 2 momentin mukaan talousarvion rajoissa ja muut vahingot täysimääräisesti. Korvattavien vahinkojen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan vuoden 2021 tasosta. Kotieläinvahinkojen arvioidaan pysyvän ennallaan.

Vuonna 2021 vahinkojen määrä oli 9,5 milj. euroa, josta porovahinkojen osuus oli 9 milj. euroa ja kotieläinvahinkojen osuus 0,5 milj. euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen korvaaminen 7 500 000
Suurpetojen aiheuttamien kotieläin-, viljelys- ja mehiläisvahinkojen korvaaminen 600 000
Vahinkojen ehkäiseminen ja valvonta 750 000
Yhteensä 8 850 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 98 prosenttia ja kulutusmenojen osuudeksi noin 2 prosenttia.


2023 talousarvio 8 850 000
2022 II lisätalousarvio 700 000
2022 talousarvio 8 850 000
2021 tilinpäätös 11 250 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentille esitetään 8,85 milj. euroa, josta osoitetaan 7,5 milj. euroa vuonna 2022 tapahtuneiden porovahinkojen korvaamiseen, 0,6 milj. euroa kotieläin-, viljelys- ja mehiläisvahinkoihin sekä 0,75 milj. euroa vahinkojen ehkäisemiseen ja valvontaan.

Porovahingot korvataan talousarvion ja EU:n komission asettaman korvauskaton 10 milj. euroa rajoissa ja muut vahingot (kotieläin-, viljelys- ja mehiläisvahingot) korvataan täysimääräisesti. Asetetusta korvauskatosta johtuen porovahingot maksetaan vasta, kun koko vuoden vahingot ovat tiedossa. Muut vahingot korvataan kuitenkin sitä mukaa kun niitä syntyy.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus korottaa momentin määrärahaa vuoden 2023 lisätalousarvioesityksellä toteutuvien porovahinkojen mukaisesti aina komission asettamaan korvauskattoon saakka. Porovahinkojen arvioidaan nousevan jopa 12 milj. euroon, jolloin esityksen mukaisella määrärahalla korvauksia jouduttaisiin leikkaamaan noin 30—40 prosenttia.

Valiokunta pitää edelleen (kuten VaVM 33/2021 vp) välttämättömänä, että suojeltujen eläinten aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti. Suurpetovahinkojen vähentäminen vaatii siten nykyistä tehokkaampia ja tuloksellisempia toimia vuonna 2023, jotta asetettu 10 milj. euron korvauskatto ei ylity. Valiokunta painottaa, että vahinkojen määrää tulee pystyä pienentämään sekä petopolitiikan hyväksyttävyyden että valtion varojen käytön näkökulmasta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 8 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, ehkäisemisestä, valvonnasta ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 2 486 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu petoeläinten vuonna 2022 aiheuttamien porovahinkojen täysimääräisestä korvaamisesta.


2023 II lisätalousarvio 2 486 000
2023 talousarvio 8 850 000
2022 tilinpäätös 9 550 000
2021 tilinpäätös 11 250 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 2 486 000 euroa.