Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Yleiset talouden suhdanteet vaikuttavat erityisesti maanmittaustoimituksiin ja kirjaamisasioihin sekä niihin liittyvien tietopalveluiden kysyntään. Mikäli talouden suhdannekehitys kääntyy laskuun, sillä on merkittäviä vaikutuksia Maanmittauslaitoksen tulokertymään. Kiinteistöjärjestelmän ylläpidolla ja parantamisella luodaan edellytyksiä muun muassa toimivalle markkinataloudelle, rahoitukselle ja luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle. Valtakunnallisilla peruspaikkatiedoilla on tärkeä rooli yhtenäisenä koko maan kattavana paikkatiedon hyödyntämisen yleisenä pohja-aineistona. Perustietovarantojen rooli hallinnon ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisessä vahvistuu osana digitaalista kansallista palveluarkkitehtuuria ja perustietovarannoilla on tärkeä rooli yksityisen sektorin palveluiden mahdollistajana.

Asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat palvelutuotantoa ja strategiset kehittämishankkeet painottuvat edelleen digitaalisiin palveluihin sekä IT-kehittämistarpeiden täyttämiseen. Kehittämishankkeet ja tehtävät hoidetaan usein yhteistyössä verkostoissa. Asiakkaan näkökulmasta eri toimijoiden väliset rajat pyritään poistamaan mahdollisimman paljon näkyvistä ja pyritään kohti kansalaisen keskitettyjen palvelujen käyttöä. Palveluiden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen, tietosuojan ja tieto- ja kyberturvan merkitys kasvaa selvästi edelleen, mikä edellyttää, että vastuut ovat selkeitä palveluketjuissa ja yhteistyössä.

Huoneistotietojärjestelmällä luodaan edellytykset osakkeilla hallittavien asuinhuoneistojen omistaja- ja huoneistotietojen rekisteröinnille sekä asuinhuoneistojen vaihdantaan ja vakuushallintaan. Järjestelmässä uudet asuntoyhtiöt perustetaan vain digitaalisesti eikä osakekirjoja paineta. Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito huoneistotietojärjestelmään viimeistään 31.12.2023. Hankkeen seuraavassa vaiheessa toteutetaan huoneistotietojärjestelmän laajentaminen käsittämään taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen hallinnollisia tietoja. Jatkon toteutukseen on myönnetty Suomen RRF-ohjelman mukaista elpymisvälinerahoitusta.

Paikkatietojen merkitys eri yhteiskunnan prosesseissa on suuri ja potentiaali kasvava. Maanmittauslaitoksen peruspaikkatiedot ovat tässä avainasemassa, koska ne tarjoavat valtakunnallisen, yhtenäisen perustan muiden tietojen hyödyntämiselle. Peruspaikkatietojen tietosisältöä ja niiden ylläpidossa käytettäviä tietojärjestelmiä kehitetään vastaamaan uusiin tarpeisiin.

Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman teknisen infrastruktuurin ajanmukaistaminen saatetaan loppuun ja aseman tutkimustoimintaa kehitetään vastaamaan modernin geodeettisen perusaseman tarpeita. Metsähovi ja Maanmittauslaitoksen FinnRef-verkko ovat ne kansalliset infrastruktuurit, joiden avulla ylläpidetään jatkuvasti koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien perustana olevia geodeettisia seurantajärjestelmiä. Navigointijärjestelmien tarkkuutta ja luotettavuutta parannetaan kehittämällä ja ylläpitämällä paikannusta tukevia palveluja sekä alueellisesti että osana Euroopan laajuisia järjestelmiä. Paikkatietoalaa tukevan tutkimuksen merkitys korostuu digitalisoituvassa yhteiskunnassamme tuottaen laajasti hyötyä esimerkiksi liikenteessä, metsätaloudessa ja maataloudessa.

Tilusjärjestelyillä voidaan pysyvästi vaikuttaa heikon tilusrakenteen aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja haittoihin, alentaa ilmastopäästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen -politiikkasektorilla toimeenpannaan pääluokkaperusteluissa mainittujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden lisäksi seuraavia tavoitteita ja sitä täydentäviä alustavia tulostavoitteita:

Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta:

  • — kiinteistö- ja huoneistotietojärjestelmien hallinnoinnilla ja palveluilla turvataan kansallisen omistus- ja vakuusjärjestelmän toimivuutta
  • — peruspaikkatietojen ja referenssijärjestelmien kehittämisellä ja palveluilla turvataan paikantamisen perusta
  • — tukipalveluilla ja tutkimuksella tuetaan paikkatietojen yhteentoimivuutta ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä.

Tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa 82 90 110
— KTJ perusparannusohjelman kattavuusindeksi 63 66 72
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % 5 2 2
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % 100,0 99,5 99,5
— osakehuoneistorekisterin kattavuus, % 5 25 75
— tie- ja rakennustietojen täydellisyys, % 96,0 96,0 96,0
— metatietopalvelun saatavuus, % 99 99 99

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2021 tilinpäätös 2022 arvio 2023 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 39 113 37 896 510 39 857 39 385 507 39 385 39 385 510
Tilusjärjestelytehtävät 3 385 24 47 4 334 15 50 4 010 - 50
Kirjaamistehtävät 27 179 22 319 390 32 069 27 575 437 35 575 32 575 447
Perustietovarantojen ylläpito 33 610 2 916 366 38 259 2 682 398 37 930 2 597 398
Tietopalvelu 16 554 16 655 102 18 839 16 961 130 17 056 17 056 130
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 12 656 5 742 230 17 163 5 650 230 16 450 5 655 230
Yhteensä 132 497 85 552 1 645 150 521 92 268 1 752 150 406 97 268 1 765

Viraston tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
tavoite1)
2023
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— kokonaistuottavuus 99 101,5 101,5
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 92 82 90
— tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha 8 509 9 000 8 500
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl 110 110 110
— yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % 60 85 100

1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 129 946 128 791 143 273
Bruttotulot 85 551 84 213 97 268
Nettomenot 44 395 44 578 46 005
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 29 468    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 30 335    

Bruttotulot ovat yhteensä 97 268 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 5 655 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 89 016 000 euroa ja muita tuloja 2 597 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 74 417 74 661 85 741
— muut tuotot 4 - -
Tuotot yhteensä 74 421 74 661 85 741
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 51 722 52 126 61 862
— osuus yhteiskustannuksista 27 271 22 535 27 879
Kustannukset yhteensä 78 993 74 661 89 741
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 572 - -4 000
Kustannusvastaavuus, % 94 100 96
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 211 2 229 3 275
— muut tuotot 46 - -
Tuotot yhteensä 3 257 2 229 3 275
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 164 1 172 1 722
— osuus yhteiskustannuksista 680 946 1 389
Kustannukset yhteensä 2 844 2 118 3 111
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 413 111 164
Kustannusvastaavuus, % 115 105 105

Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa kulutusmenoiksi ja siirtomenojen osuus vähäiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Huoneistotietojärjestelmä (RRF pilari2) 2 000
Huoneistotietojärjestelmä NGEU (RRF pilari2) -1 000
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 140
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 96
Kyberturvallisuutta parantavat toimet (kyber) 315
Metsähovin perusaseman jatkuva toiminta (kyber) 800
Paikkatietoselonteon toimeenpano -1 500
Siirto momentilta 30.01.23 47
JTS-miljardin tuottavuussäästö -170
Matkustussäästö -216
Palkkausten tarkistukset 676
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 655
Toimistotilasäästö -416
Yhteensä 1 427

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 46 005 000
2022 II lisätalousarvio 732 000
2022 talousarvio 44 578 000
2021 tilinpäätös 45 262 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 280 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 275 000 euroa talousarvioesityksen 46 005 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.


2023 talousarvio 46 280 000
2022 II lisätalousarvio 732 000
2022 talousarvio 44 578 000
2021 tilinpäätös 45 262 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

HE 145/2022 vp. Momentille esitetään 96 000 euroa liittyen hallituksen eduskunnalle antamaan esitykseen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp). Koska asian käsittely on edelleen kesken, mainittu määräraha poistetaan momentilta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 184 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 72 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu julkisen hallinnon automaattisesta päätöksenteosta.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp).


2023 I lisätalousarvio 72 000
2023 talousarvio 46 184 000
2022 II lisätalousarvio 732 000
2022 talousarvio 44 578 000
2021 tilinpäätös 45 262 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 72 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 942 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 2 803 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 139 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 803 000 euroa huoneistotietojärjestelmähankkeen (RRF pilari2) momentilta 30.01.23 käyttämättä jääneen rahoituksen uudelleenbudjetoinnista.


2023 II lisätalousarvio 1 942 000
2023 I lisätalousarvio 72 000
2023 talousarvio 46 184 000
2022 tilinpäätös 45 310 000
2021 tilinpäätös 45 262 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 942 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 2 803 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakojen tukemisesta annetun lain (1423/2014), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 §:n 5 momentissa tarkoitettujen toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten maksamiseen uusjakojen osalta.

Selvitysosa:Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisinperittävä lainaosuus määrärahasta on noin 50 % ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 50 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tilusjärjestelyt peltorakenteen kehittämiseksi (HO 2019) (siirto momentille 30.20.48) -1 300
Yhteensä -1 300

2023 talousarvio 2 000 000
2022 talousarvio 3 300 000
2021 tilinpäätös 3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakojen tukemisesta annetun lain (1423/2014), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 §:n 5 momentissa tarkoitettujen toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten maksamiseen uusjakojen osalta.