Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
              88. Osakehankinnat
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

10. OmistajaohjausPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Tavoitteena on:

1) Yhtiöiden kehittäminen ja pitkäjänteisen kasvun tukeminen eli koordinoidumpi omistajaohjaus. Tavoite toteutetaan kaikkien valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen käytäntöjen ja yhteistyön koordinoinnilla ja kehittämisellä.

2) Omistaja-arvon kasvattaminen. Tavoite toteutuu, kun valtion osakesalkun sijoitetun pääoman tuotto ylittää riskittömän korkotason. Valtion suoraan omistamien pörssiyhtiöiden arvonkehitys on sen toimialaindeksiä parempi.

3) Edelläkävijyys yritysvastuuasioissa. Tavoite toteutetaan siten, että kaikki valtio-omisteiset yhtiöt raportoivat yritysvastuuasioista ja ovat ottaneet yritysvastuuasiat osaksi liiketoimintastrategiaansa.

4) Molempien sukupuolien 40 prosentin edustus määräysvaltayhtiöiden hallituksissa.

5) Osinko- ja myyntituloutukset budjettitalouteen. Momentille 13.03.01 arvioidaan tuloutettavan yhteensä 2,1 mrd. euroa.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Omistajaohjauksen tehtävänä on vuonna 2015 vastata mm. kevään 2014 kehyspäätöksen mukaiseen lisätuloutukseen, pörssiosakkeiden ja muun yhtiöomistuksen myyntiin 1,1 mrd. eurolla sekä osinkojen 50 milj. euron lisäykseen.

Valiokunta pitää asetettua lisätuloutusta vaikeana saavuttaa ja korostaa, että omistajaohjauksella tulee edelleen säilyä tilanteen mukainen liikkumavara sekä myyntien että ostojen osalta. Valiokunta korostaa kehysmietintönsä mukaisesti (VaVM 6/2014 vp), että valtion omaisuuden myyntiä tulee aina harkita huolella. Jos myyntiin päädytään, se on toteutettava ajankohtana, joka on tuoton kannalta paras mahdollinen. Samalla tulee varmistaa, että myytävän kohteen tuotto-odotus ei ole tulevaa käyttökohdetta korkeampi. Tämä vertailu on tehtävä jokaisen myynnin yhteydessä.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että valtion omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen keskeiset tavoitteet linjataan avoimesti hallitusohjelmassa. Valtion taseen tarkoituksenmukaista kokoa ja sisältöä on myös aika ajoin syytä arvioida uudelleen. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja parlamentaarisen ohjauksen mukaista. Omistajapolitiikalla on kaiken kaikkiaan edistettävä yhteiskunnan kokonaisetua sekä tuettava kasvua ja työllisyyttä.

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustettaessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton.

Selvitysosa: Omistus- ja yritysjärjestelyistä ja osakemyynneistä aiheutuvia tai niihin liittyviä menoja ovat järjestelyistä ja toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvien kustannusten lisäksi sellaiset kauppahinnan osittaiset palautukset, jotka perustuvat kauppakirjassa oleviin hinnantarkistusta tai myyjän maksettavaksi tulevia korvauksia koskeviin sopimusehtoihin. Omistajaohjaukseen liittyviä menoja ovat osakkeiden ja arvo-osuuksien hallinnointikustannukset, valtion tarvitsemien neuvonantaja- ja koulutuspalvelujen kustannukset, hallitusjäsenten rekrytointiin ja koulutukseen liittyvät kustannukset, omistajaohjauksen toimiala- ja yritysjärjestelyosaamisen ylläpitämiseen liittyvät kustannukset sekä omistajaohjauksen kansainväliseen yhteistyöhön ja omistajien keskinäiseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästöpäätös-1 000
Yhteensä-1 000

2015 talousarvio1 700 000
2014 I lisätalousarvio20 000 000
2014 talousarvio2 700 000
2013 tilinpäätös117 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, joita valtio merkitsee valtioenemmistöisten yhtiöiden tai valtion osakkuusyhtiöiden osakeannissa taikka uusia valtio-omisteisia yhtiöitä perustettaessa

2) muiden omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä valtion osakemyynteihin ja omistajaohjaukseen liittyvien, muiden kuin toimintamenomomentille kuuluvien menojen maksamiseen

3) osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, kuten vaihtovelkakirjalainojen, merkitsemiseen. Jos merkintä perustuu lainaan, osakkeiksi muutettavissa oleva laina saa olla vakuudeton.