Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Tavoitteena on:

1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.

2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.

3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

4) Tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottaminen sekä kansallisen ennakoinnin toimintamallin käyttöönottaminen.

5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Henkilötyövuosien määrä 301 309 321
Osaaminen (koulutustasoindeksi) 5,4 5,4 5,4
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi      
— henkilöstötyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5
— johtajuusindeksi 3,4 3,5 3,5
— osaamisen johtamisindeksi 3,5 3,5 3,5
— työhyvinvointi-indeksi 3,7 4,0 4,0
— sairaspoissaolot työpäivää/htv 9 7 7
Innostava johtaminen ja esimiestyö      
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,2 3,5 3,5
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,3 3,5 3,9
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit      
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus 3,0 3,5 3,5
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä 3,1 3,5 3,7
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky      
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,1 3,5 3,9
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,6 3,7 3,7

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin

2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen

3) yhteisiin tietojärjestelmiin

4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 32 594 32 188 32 624
Bruttotulot 35 25 25
Nettomenot 32 559 32 163 32 599
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 892    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 493    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv) 20
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41) 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -69
Palkkaliukumasäästö -37
Palkkausten tarkistukset 98
Toimintamenojen lisäsäästö -385
Toimintamenojen tuottavuussäästö -156
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 86
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Yhteensä 436

2015 talousarvio 32 599 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 187/2014 vp) valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 lukien. Siihen asti momentilta maksetaan valtioneuvoston kanslian siihen asti voimassa olevan organisaation mukaiset menot ja sen jälkeen myös valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 aloittaneen valtioneuvoston hallintoyksikön menot.

Lisäys talousarvioesityksen 32 599 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (37 htv) 24 970
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (17 htv) 4 536
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (23 htv) 4 471
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (14 htv) 3 567
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (24 htv) 7 560
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (25 htv) 6 171
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (17 htv) 5 159
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (14 htv) 3 882
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (33 htv) 10 383
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (27 htv) 7 439
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (13 htv) 3 850
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 118
Palkkausten tarkistukset 7
Yhteensä 82 113

2015 talousarvio 114 712 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000
Yhteensä 114 712 000

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 I lisätalousarvio 1 440 000
2014 talousarvio 32 163 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000
Yhteensä 114 712 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000 -145 000 104 567 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000 - 10 000 000
Yhteensä 114 712 000 -145 000 114 567 000

Selvitysosa:Vähennys käyttösuunnitelmakohdasta 1. aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista. Resurssisiirrot ehdotetaan siirrettäväksi oheisen taulukon mukaisesti:

Määrärahan siirrot (1 000 euroa)

   
Palkkausmenojen tarkistukset ja muut oikaisut (sisältäen lisäyksenä 2 htv:n siirron) (siirto momentille 24.01.01) -553
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 26.01.01) -104
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentilta 27.01.01) 23
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 28.01.01) -95
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 29.01.01) -207
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 30.01.01) -56
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 31.01.01) -17
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 32.01.01) 780
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 33.01.01) 162
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 35.01.01) -78
Yhteensä -145

2015 IV lisätalousarvio -145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 tilinpäätös 33 603 000
2013 tilinpäätös 32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
1. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) 104 712 000 -145 000 104 567 000
2. Valtioneuvoston kanslian muut menot 10 000 000 - 10 000 000
Yhteensä 114 712 000 -145 000 114 567 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 6 744 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 66, josta 19 valtioneuvoston jäsentä, 12 valtiosihteeriä ja 35 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.  

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat ja vieraanvaraisuus.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun poistuminen ministereiden palkkioista. Valtiosihteereiden palkkakustannukset on esitetty hallituksen vaihtumiseen saakka ja niiden määrärahat siirretään muilta ministeriöiltä taulukon mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku poistuu 80
Siirto momentilta 23.01.01 75
Siirto momentilta 26.01.01 75
Siirto momentilta 27.01.01 75
Siirto momentilta 28.01.01 150
Siirto momentilta 29.01.01 75
Siirto momentilta 30.01.01 75
Siirto momentilta 32.01.01 150
Siirto momentilta 33.01.01 150
Siirto momentilta 35.01.01 75
Yhteensä 980

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 6 744 000
2014 talousarvio 5 764 000
2013 tilinpäätös 5 194 188

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 6 744 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 66, josta 19 valtioneuvoston jäsentä, 12 valtiosihteeriä ja 35 erityisavustajaa.

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa:Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2015 talousarvio 1 000 000
2014 talousarvio 1 000 000
2013 tilinpäätös 1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2015 talousarvio 867 000
2014 talousarvio 867 000
2013 tilinpäätös 410 137

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentille 28.30.02) -100
Siirto momentilta 28.30.02 35
Siirto momentilta 29.40.03 7
Siirto momentilta 30.20.(01) 285
Siirto momentilta 30.20.02 6
Siirto momentilta 30.40.(01) 79
Siirto momentilta 30.60.(01) 367
Siirto momentilta 30.70.(02) 46
Siirto momentilta 31.50.01 165
Siirto momentilta 32.20.01 98
Siirto momentilta 32.20.02 789
Siirto momentilta 32.20.05 19
Siirto momentilta 33.02.03 -36
Siirto momentilta 33.03.04 333
Siirto momentilta 33.03.50 190
Siirto momentilta 35.01.04 117
Sektoritutkimussäästö (HO) -1 000
Yhteensä 1 400

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 6 400 000
2014 talousarvio 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 6 400 000
2014 talousarvio 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -178
Tasomuutos 550
Yhteensä 372

2015 talousarvio 3 822 000
2014 talousarvio 3 450 000
2013 tilinpäätös 3 729 715

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015.

Lisäys talousarvioesityksen 3 822 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.29 4 131
Siirto momentilta 25.01.29 691
Siirto momentilta 26.01.29 609
Siirto momentilta 27.01.29 534
Siirto momentilta 28.01.29 1 199
Siirto momentilta 29.01.29 913
Siirto momentilta 30.01.29 810
Siirto momentilta 31.01.29 597
Siirto momentilta 32.01.29 1 635
Siirto momentilta 33.01.29 1 135
Siirto momentilta 35.01.29 622
Yhteensä 12 876

2015 talousarvio 16 698 000
2014 talousarvio 3 450 000
2013 tilinpäätös 3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta ostopalveluiden aiheuttamasta arvonlisäveromäärästä valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien keskittämisen jälkeen.


2015 IV lisätalousarvio 302 000
2015 talousarvio 16 698 000
2014 tilinpäätös 3 656 851
2013 tilinpäätös 3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.