Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Tavoitteena on:

1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.

2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.

3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.

4) Tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottaminen sekä kansallisen ennakoinnin toimintamallin käyttöönottaminen.

5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.

Inhimillinen pääoma

Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Henkilötyövuosien määrä301309321
Osaaminen (koulutustasoindeksi)5,45,45,4
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi   
— henkilöstötyytyväisyysindeksi3,43,53,5
— johtajuusindeksi3,43,53,5
— osaamisen johtamisindeksi3,53,53,5
— työhyvinvointi-indeksi3,74,04,0
— sairaspoissaolot työpäivää/htv977
Innostava johtaminen ja esimiestyö   
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä3,23,53,5
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä3,33,53,9
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit   
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus3,03,53,5
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä3,13,53,7
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky   
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa3,13,53,9
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo3,63,73,7

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin

2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen

3) yhteisiin tietojärjestelmiin

4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot32 59432 18832 624
Bruttotulot352525
Nettomenot32 55932 16332 599
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 892  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 493  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.02-75
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv)20
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41)1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-69
Palkkaliukumasäästö-37
Palkkausten tarkistukset98
Toimintamenojen lisäsäästö -385
Toimintamenojen tuottavuussäästö-156
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-2
Vuokramenojen indeksikorotus86
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-44
Yhteensä436

2015 talousarvio32 599 000
2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 187/2014 vp) valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 lukien. Siihen asti momentilta maksetaan valtioneuvoston kanslian siihen asti voimassa olevan organisaation mukaiset menot ja sen jälkeen myös valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 aloittaneen valtioneuvoston hallintoyksikön menot.

Lisäys talousarvioesityksen 32 599 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (37 htv)24 970
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (17 htv)4 536
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (23 htv)4 471
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (14 htv)3 567
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (24 htv)7 560
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (25 htv)6 171
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (17 htv)5 159
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (14 htv)3 882
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (33 htv)10 383
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (27 htv)7 439
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (13 htv)3 850
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04118
Palkkausten tarkistukset7
Yhteensä82 113

2015 talousarvio114 712 000
2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000
Yhteensä114 712 000

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 I lisätalousarvio1 440 000
2014 talousarvio32 163 000
2013 tilinpäätös32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000
Yhteensä114 712 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

  I lisätalousarvioIV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
     
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000-145 000104 567 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000-10 000 000
Yhteensä114 712 000-145 000114 567 000

Selvitysosa: Vähennys käyttösuunnitelmakohdasta 1. aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista. Resurssisiirrot ehdotetaan siirrettäväksi oheisen taulukon mukaisesti:

Määrärahan siirrot (1 000 euroa)

  
Palkkausmenojen tarkistukset ja muut oikaisut (sisältäen lisäyksenä 2 htv:n siirron) (siirto momentille 24.01.01)-553
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 26.01.01) -104
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentilta 27.01.01)23
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 28.01.01)-95
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 29.01.01)-207
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 30.01.01)-56
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 31.01.01)-17
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 32.01.01)780
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 33.01.01)162
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 35.01.01)-78
Yhteensä-145

2015 IV lisätalousarvio-145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 tilinpäätös33 603 000
2013 tilinpäätös32 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

  I lisätalousarvioIV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
     
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000-145 000104 567 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000-10 000 000
Yhteensä114 712 000-145 000114 567 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 6 744 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 66, josta 19 valtioneuvoston jäsentä, 12 valtiosihteeriä ja 35 erityisavustajaa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.

Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.  

Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.

Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat ja vieraanvaraisuus.

Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun poistuminen ministereiden palkkioista. Valtiosihteereiden palkkakustannukset on esitetty hallituksen vaihtumiseen saakka ja niiden määrärahat siirretään muilta ministeriöiltä taulukon mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku poistuu80
Siirto momentilta 23.01.0175
Siirto momentilta 26.01.0175
Siirto momentilta 27.01.0175
Siirto momentilta 28.01.01150
Siirto momentilta 29.01.0175
Siirto momentilta 30.01.0175
Siirto momentilta 32.01.01150
Siirto momentilta 33.01.01150
Siirto momentilta 35.01.0175
Yhteensä980

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio6 744 000
2014 talousarvio5 764 000
2013 tilinpäätös5 194 188

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 6 744 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 66, josta 19 valtioneuvoston jäsentä, 12 valtiosihteeriä ja 35 erityisavustajaa.

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa: Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2015 talousarvio1 000 000
2014 talousarvio1 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.


2015 talousarvio867 000
2014 talousarvio867 000
2013 tilinpäätös410 137

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen

3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentille 28.30.02)-100
Siirto momentilta 28.30.0235
Siirto momentilta 29.40.037
Siirto momentilta 30.20.(01)285
Siirto momentilta 30.20.026
Siirto momentilta 30.40.(01)79
Siirto momentilta 30.60.(01)367
Siirto momentilta 30.70.(02)46
Siirto momentilta 31.50.01165
Siirto momentilta 32.20.0198
Siirto momentilta 32.20.02789
Siirto momentilta 32.20.0519
Siirto momentilta 33.02.03-36
Siirto momentilta 33.03.04333
Siirto momentilta 33.03.50190
Siirto momentilta 35.01.04117
Sektoritutkimussäästö (HO)-1 000
Yhteensä1 400

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio6 400 000
2014 talousarvio5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio6 400 000
2014 talousarvio5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-178
Tasomuutos550
Yhteensä372

2015 talousarvio3 822 000
2014 talousarvio3 450 000
2013 tilinpäätös3 729 715

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015.

Lisäys talousarvioesityksen 3 822 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 24.01.294 131
Siirto momentilta 25.01.29691
Siirto momentilta 26.01.29609
Siirto momentilta 27.01.29534
Siirto momentilta 28.01.291 199
Siirto momentilta 29.01.29913
Siirto momentilta 30.01.29810
Siirto momentilta 31.01.29597
Siirto momentilta 32.01.291 635
Siirto momentilta 33.01.291 135
Siirto momentilta 35.01.29622
Yhteensä12 876

2015 talousarvio16 698 000
2014 talousarvio3 450 000
2013 tilinpäätös3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 16 698 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta ostopalveluiden aiheuttamasta arvonlisäveromäärästä valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien keskittämisen jälkeen.


2015 IV lisätalousarvio302 000
2015 talousarvio16 698 000
2014 tilinpäätös3 656 851
2013 tilinpäätös3 729 715

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 302 000 euroa.