Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              51. Porotalouden edistäminen
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) ja maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luopumistuella edistettiin yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena oli myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää. Uusia luopumistukipäätöksiä voitiin tehdä vuoden 2018 loppuun asti, minkä jälkeen maatalouden varhaiseläkkeiden myöntäminen ei ole enää ollut mahdollista Euroopan unionissa.

Vuonna 2021 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista kolmesta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä (ajanjaksot 2007—2010, 2011—2014 ja 2015—2018) sekä aiempien vuosien luopumiseläkejärjestelmästä aiheutuvia menoja sekä niihin liittyviä sopimusten hoitokuluja.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2021

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa v. 2021 lopussa, arvio Keskimääräinen korvaus v. 2021, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke     6 602 248
Luopumistuki 2007—2010 2 467 4 298 106 617
Luopumistuki 2011—2014 2 067 3 277 1 217 897
Luopumistuki 2015—2018 626 849 513 1 053
Yhteensä 5 160 8 424 8 438  

Vuosina 2020 ja 2021 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

  2020
arvio
2021
arvio
     
Luopumiseläkkeet 20,84 18,55
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—2006 0,10 -
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 1,10 0,61
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 14,78 11,50
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2015—2018 6,26 6,70
Hoitokulu1) 0,94 0,83
Yhteensä 44,02 38,192)

1) Sosiaali- ja terveysministeriö on 11.1.2019 antamallaan päätöksellä (Dnro STM/5132/2018) vahvistanut hoitokulun perusteet vuosille 2019—2022.

2) Lisäksi momentilla on käytettävissä edelliseltä vuodelta siirtyvää määrärahaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -14 000
Yhteensä -14 000

2021 talousarvio 31 300 000
2020 talousarvio 45 300 000
2019 tilinpäätös 40 500 000