Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
              (10.) Tullin tulot
              11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
              12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
              13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
              20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
              25. Metallirahatulot
              50. Siirto valtion eläkerahastosta
              51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
              52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
              60. Työturvallisuusmaksu
              92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
              93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
              99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

(10.) Tullin tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2017 talousarvio2 320 000
2016 tilinpäätös2 251 898

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 129 073 000 euroa.


2018 talousarvio129 073 000
2017 talousarvio135 473 000
2016 tilinpäätös135 376 083

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 129 073 000 euroa.

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 606 000 euroa.


2018 talousarvio24 606 000
2017 talousarvio25 951 000
2016 tilinpäätös25 932 432

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 606 000 euroa.

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 245 000 euroa.


2018 talousarvio14 245 000
2017 talousarvio14 854 000
2016 tilinpäätös14 944 113

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 14 245 000 euroa.

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 974 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.


2018 talousarvio9 974 000
2017 talousarvio4 500 000
2016 tilinpäätös705 941

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 974 000 euroa.

25. Metallirahatulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 10 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

  
Toiminnan tulot13 000 000
Toiminnan erillismenot3 000 000
Nettotulot10 000 000

2018 talousarvio10 000 000
2017 talousarvio15 000 000
2016 tilinpäätös8 825 441

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää enintään 1 700 000 euroa ennen 1 maaliskuuta 2014 annettujen valtiovarainministeriön juhlaraha-asetusten nojalla valmistettuja euromääräisiä juhlarahoja koskevien korvausten maksamiseen Suomen Rahapaja Oy:lle valtion ja Suomen Rahapaja Oy:n muutoin sopimin ehdoin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 10 000 000 euroon nähden on 9 950 000 euroa, mistä 8 250 000 euroa aiheutuu siitä, että Suomen Pankin arvion mukaan valtion tulisi vuonna 2018 lunastaa yhteensä noin 8 250 000 euron arvosta 50 sentin ja 1 euron kolikoita Suomen Pankilta. Lunastustarve aiheutuu siitä, että Suomen Pankilla on hallussaan enemmän ao. nimellisarvon kolikoita kuin rahahuollon kannalta on tarkoituksenmukaista.

Vähennyksestä 1 700 000 euroa aiheutuu ennen 1 maaliskuuta 2014 annettujen valtiovarainministeriön juhlaraha-asetusten nojalla valmistettuja euromääräisiä juhlarahoja koskevien korvausten maksamisesta.


2018 talousarvio50 000
2017 talousarvio15 000 000
2016 tilinpäätös8 825 441

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää enintään 1 700 000 euroa ennen 1 maaliskuuta 2014 annettujen valtiovarainministeriön juhlaraha-asetusten nojalla valmistettuja euromääräisiä juhlarahoja koskevien korvausten maksamiseen Suomen Rahapaja Oy:lle valtion ja Suomen Rahapaja Oy:n muutoin sopimin ehdoin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan nettotulona.

Selvitysosa: Täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä "nettotuloa"-sana oli jäänyt epähuomiossa pois, mikä nyt ehdotetaan oikaistavaksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta arvioida kertyvän lisäystä.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio50 000
2017 tilinpäätös5 933 398
2016 tilinpäätös8 825 441

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että tuloarvio budjetoidaan nettotulona.

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 865 863 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2018 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2551).


2018 talousarvio1 865 863 000
2017 talousarvio1 827 079 000
2016 tilinpäätös1 790 247 374

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 865 863 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 217 200 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2018 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2551).


2018 talousarvio217 200 000
2017 talousarvio198 471 000
2016 tilinpäätös182 343 711

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 217 200 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 16 680 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Tapaturmat (tapaturmamaksut)14 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu1 100 000
Vanhat liikelaitokset30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet700 000
Liikennevahingot850 000
Yhteensä16 680 000

2018 talousarvio16 680 000
2017 talousarvio18 230 000
2016 tilinpäätös16 184 109

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 16 680 000 euroa.

60. Työturvallisuusmaksu

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2018 talousarvio850 000
2017 talousarvio850 000
2016 tilinpäätös841 468

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 35 800 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2014/335/EU) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerikustannuksia EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 20 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen rahoituskaudella 2014—2020.


2018 talousarvio35 800 000
2017 talousarvio31 300 000
2016 tilinpäätös39 323 410

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 35 800 000 euroa.

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

Selvitysosa: Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2018 talousarvio1 500 000
2017 talousarvio1 500 000
2016 tilinpäätös2 015 683

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 13 170 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

5) korvaus eräistä karttuneista eläkeosista: laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003)

6) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vakuutuskorvausten regressit2 800 000
Valtionperinnöt4 000 000
Saadut maksut myönnetyistä takauksista3 570 000
Eläkkeiden palautukset500 000
Korvaus eräistä karttuneista eläkeosista400 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot100 000
Muut tulot 1 800 000
Yhteensä13 170 000

2018 talousarvio13 170 000
2017 talousarvio13 000 000
2016 tilinpäätös25 877 031

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 13 170 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.