Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            63. Vissa specialprojekt
       40. Pensioner

Talousarvioesitys 2018

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 002 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 4 460 000 euro av en ökad testningskapacitet (covid-19) och testning samt av extra arbete på grund av pandemin, 196 000 euro av förebyggande av våldsam radikalisering och extremism, 46 000 euro av genomförande av ett handlingsprogram för att motverka könsstympning av flickor och kvinnor, och 300 000 euro av en överföring från moment 33.01.01 för verksamheten vid det samordnande organ som krävs enligt Istanbulkonventionen.


2020 IV tilläggsb. 5 002 000
2020 I tilläggsb. 12 800 000
2020 budget 54 787 000
2019 bokslut 54 083 000
2018 bokslut 53 252 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till utvecklingen av barn- och familjetjänster som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral och som ett separat utvecklingsprojekt inom barnskyddet.

Förklaring:I enlighet med regeringsprogrammet ska det för att stödja barnfamiljer vidtas åtgärder som främjar välbefinnande samt förebygger och åtgärdar problem. Tröskeln för mentalvårdstjänster för barn och unga ska göras lägre och tjänsterna ska som en del av basservicen i ännu högre grad ges i rätt tid och vara tillgängliga. Kontakten mellan dem och de befintliga tjänsterna för barn och familjer och andra servicestrukturer ska intensifieras.

Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ska fortsätta. Syftet med programmet är att sprida modellen med familjecenter och utveckla rådgivningsbyråerna, stärka parrelationsarbetet och stödet för föräldraskap t.ex. genom att förbättra tjänsterna vid rådgivningsbyråerna för uppfostrings- och familjefrågor samt stärka de förebyggande tjänsterna för familjer enligt socialvårdslagen och underlätta förutsättningarna för familjer att få och beviljas samt utveckla barnskyddet.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2020 IV tilläggsb.
2020 budget 10 000 000
2018 bokslut 51 500 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av ordnandet av mathjälp.


2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 8 402 000
2019 bokslut 4 852 000
2018 bokslut 6 602 000