Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
              98. EU:lta saatavat tulot
              99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

26. Sisäministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 25 704 000 euroa.

Tulot budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Rahastot, joissa on perusosa, sisältävät myös ns. muuttuvan osan. Tällöin rahastoista on mahdollista saada kansallisiin ohjelmiin perusosan lisäksi rahoituksen muuttuvaa osaa tiettyjen erityistoimien toteuttamiseen. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta erityistoimirahoitusta voi saada esimerkiksi uudelleensijoitettujen pakolaisten vastaanottamiseen, EU:n sisällä siirrettävien turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja Turkista uudelleensijoitettavien syyrialaisten vastaanottamiseen. Erityistoimista lopullisesti saatavan rahoitusosuuden suuruus ei ole vielä tiedossa vaan täsmentyy toimeenpanon mukaisesti.

Uudelleensijoitettujen pakolaisten vastaanotosta saatava rahoitus voi kasvattaa merkittävästi Suomen rahastosta saamaa määrärahaa. Rahoitus myönnetään jäsenvaltioille kahden vuoden välein ja sen saamiseksi pakolaisten on tullut saapua Suomeen rahoituksen myöntämistä edeltävällä kahden vuoden ajanjaksolla. Yhdestä uudelleensijoitetusta pakolaisesta maksettava kertakorvaus on 6 000 euroa tai EU:n uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisten ryhmien osalta 10 000 euroa pakolaista kohti. Kreikasta ja Italiasta vuosina 2015—2017 sisäisesti siirrettävistä turvapaikanhakijoista korvataan vastaanottavalle jäsenvaltiolle 6 000 euroa henkilöä kohden. Suomelle maksettava summa sisäisesti siirrettävästä 2 078 henkilöstä on 12 468 000 euroa. Turkista toukokuusta 2016 syyskuuhun 2017 uudelleensijoitettavista syyrialaispakolaisista maksetaan vastaanottavalle jäsenvaltiolle 6 500 euroa henkilöä kohden. Suomen osalta uudelleensijoitus koskee 1 035 henkilöä, joista korvattava summa on 6 727 500 euroa.

Teknisen avun suuruus tulee koostumaan perusosan lisäksi noin 5 prosentin osuudesta jäsenvaltiolle myönnetyn rahoituksen kokonaissummasta.

Suomeen vuoden 2018 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä sisäisten siirtojen ja Turkista uudelleensijoitettujen henkilöiden sekä teknisen avun maksatushakemukseen perustuvista korvauksista. Sisäisesti siirrettyjen henkilöiden mukaan laskettavien vastaanotettujen turvapaikanhakijoiden määräksi arvioidaan seurantajaksolla 1 326 henkilöä ja Turkista uudelleensijoitettujen henkilöiden määräksi 914 henkilöä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Koko ohjelmakauden 2014—2020 arvioidut rahoitusosuudet (1 000 euroa)

Rahastot1) 
  
Turvapaikka- , maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, perusosa26 041
AMIF uudelleensijoittamisen määräraha42 000
AMIF sisäiset siirrot12 468
AMIF hätärahoitus7 600
AMIF Turkista uudelleensijoitettavat syyrialaiset6 727
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline, perusosa ISF-B2)37 295
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline ISF-P17 861
Yhteensä149 992

1) AMIF-rahoitus (pl. perusosa) on täysin sidoksissa EU-tason päätöksiin ja niiden toimeenpanoon sekä EU- että jäsenvaltiotasolla. Lopullinen rahoitusosuus tulee muotoutumaan käytettävien erityisrahoitusmekanismien mukaisesti.

2) Jäsenvaltio voi käyttää enintään 40 prosenttia perusosasta rahoittaakseen operatiivista tukea. Rahoitusväline sisältää erityistoimirahoituksen Frontex-välineistöön.


2018 talousarvio25 704 000
2017 I lisätalousarvio1 550 000
2017 talousarvio8 396 000
2016 tilinpäätös43 634 598

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 114 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 8 410 000 euroa talousarvioesityksen 25 704 000 euroon nähden aiheutuu Euroopan komission maksatuksista. Maksatuksista toinen on arviolta 4 050 000 euroa ja liittyy sisäisen turvallisuuden rahaston raja- ja viisumirahoitusvälineen erityistoimihakuun, josta Suomi saa EU-rahoitusosuuden (90 %) kolmeen meriveneeseen. Maksatuksista toinen on arviolta 4 360 000 euroa ja on ennakkomaksua Suomen osuuteen ajalla 9.12.2017—31.12.2018 uudelleensijoitettavista, turvapaikkaa hakevista henkilöistä.


2018 talousarvio34 114 000
2017 I lisätalousarvio1 550 000
2017 talousarvio8 396 000
2016 tilinpäätös43 634 598

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 114 000 euroa.

Tulot budjetoidaan maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 2 370 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu EU:lta saatavien ennakkomaksatusten aikataulujen täsmentymisestä.


2018 I lisätalousarvio-2 370 000
2018 talousarvio34 114 000
2017 tilinpäätös18 536 338
2016 tilinpäätös43 634 598

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 2 370 000 euroa.

99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 950 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Raja- ja merivartiovirasto Frontexilta saadut maastapoistamislentojen korvaukset1 500 000
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot50 000
Muut tulot50 000
Yhteensä1 950 000

2018 talousarvio1 950 000
2017 talousarvio450 000
2016 tilinpäätös379 563

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 950 000 euroa.