Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

04. EU:lta saatavat muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 492 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  Tulot € Momentti
     
Kaupallisen kalastuksen valvonta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysjärjestelmät, Neuvoston asetus (EY) 1224/2009 sekä komission täytäntöönpanoasetus 404/2011 2 052 000 30.40.62
Eläinlääkintä ETY 414/90, josta 355 000  
— TSE-, AI- ja BT-ohjelmat 145 000 30.20.02
— Rabies-ohjelma 210 000 30.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen (EY) N:o 1290/2005 85 000 30.20.02

Momentille tuloutuvat EU:n edellyttämiin kaupallisen kalastuksen valvonnan ja jäljitettävyysjärjestelmien vuosien 2013 ja 2014 menoihin kohdistuvat neuvoston asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvat EU:n osuudet, jotka eivät sisälly Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmaan. EU:n tukikelpoisiksi luettavista menoista EU:n rahoitusosuus on enintään 50—90 %. Vuonna 2015 tuloutuu vuosien 2013 ja 2014 menoihin perustuvia saman komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisia EU:lta saatavia tuloja arviolta 2 052 000 euroa.

Lisäksi momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja Rabies-ohjelmien sekä kasvinsuojelun tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Nämä tulot ovat aiemmin tuloutuneet momentilta 12.30.01.


2015 talousarvio 2 492 000
2014 talousarvio 475 000
2013 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 492 000 euroa.