Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tullin tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 013 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 1 980 000
Liiketaloudelliset suoritteet 480 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 153 000
Muut sekalaiset tulot 1 400 000
Yhteensä 4 013 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 452 2 560 2 460
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 315 2 578 2 315
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 -18 145
Kustannusvastaavuus, % 106 99 106

Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja
  • — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 125,3 106,5 126,6

2015 talousarvio 4 013 000
2014 talousarvio 4 162 000
2013 tilinpäätös 3 962 759

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 013 000 euroa.

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 141 097 000 euroa.


2015 talousarvio 141 097 000
2014 talousarvio 144 836 000
2013 tilinpäätös 142 652 999

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 141 097 000 euroa.

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 028 000 euroa.


2015 talousarvio 27 028 000
2014 talousarvio 27 744 000
2013 tilinpäätös 27 326 386

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 028 000 euroa.

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 531 000 euroa.


2015 talousarvio 21 531 000
2014 talousarvio 22 101 000
2013 tilinpäätös 21 768 477

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 531 000 euroa.

20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 3 200 000
2014 talousarvio 1 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 200 000 euroa.

25. Metallirahatulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 20 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

   
Toiminnan tulot 26 050 000
Toiminnan erillismenot 6 050 000
Nettotulot 20 000 000

2015 talousarvio 20 000 000
2014 talousarvio 25 000 000
2013 tilinpäätös 13 727 802

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 20 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 274 512 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2015 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2519).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Rahastosta tehtävää siirtoa on tarkoitus nostaa hallituksen 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelmaan mukaisesti.


2015 talousarvio 2 274 512 000
2014 talousarvio 1 732 000 000
2013 tilinpäätös 1 678 298 078

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 274 512 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 170 300 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2015 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2519).


2015 talousarvio 170 300 000
2014 talousarvio 152 418 000
2013 tilinpäätös 131 636 579

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 170 300 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 846 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 16 500 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 300 000
Vanhat liikelaitokset 46 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 550 000
Liikennevahingot 1 450 000
Yhteensä 19 846 000

Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen sekä Metsähallituksen vastuumaksun lakkaaminen.

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 19 846 000
2014 talousarvio 20 410 000
2013 tilinpäätös 18 871 188

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 19 846 000 euroa.

60. Työturvallisuusmaksu

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 920 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2015 talousarvio 920 000
2014 talousarvio 900 000
2013 tilinpäätös 900 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 920 000 euroa.

87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamiseksi. Esityksen mukaan valtion vakuusrahasto lakkautetaan ja varat tuloutetaan budjettitalouteen.


2015 talousarvio 1 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 850 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu Valtion vakuusrahaston lakkauttamisesta aiheutuvasta tuloutuksesta budjettitalouteen.


2015 IV lisätalousarvio 5 850 000
2015 talousarvio 1 100 000
2014 tilinpäätös 20 947 512

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 850 000 euroa.

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 300 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.

Vuosia 2014—2020 koskevan EU:n rahoituskehyksen mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Päätös vaatii vielä uuden omien varojen päätöksen, jonka ei odoteta tulevan voimaan vuoden 2015 aikana.


2015 talousarvio 46 300 000
2014 talousarvio 52 000 000
2013 tilinpäätös 42 556 912

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 300 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 6 900 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tullituloja koskevan kokonaisarvion tarkentumisesta.


2015 IV lisätalousarvio -6 900 000
2015 talousarvio 46 300 000
2014 tilinpäätös 42 356 309
2013 tilinpäätös 42 556 912

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 6 900 000 euroa.

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 900 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2015 talousarvio 2 900 000
2014 talousarvio 2 500 000
2013 tilinpäätös 920 770

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 900 000 euroa.

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 820 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)

5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 800 000
Valtionperinnöt 4 000 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista 7 500 000
Eläkkeiden palautukset 800 000
Investointirahastolainasaamiset 20 000
Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000
Muut tulot 3 600 000
Yhteensä 18 820 000

2015 talousarvio 18 820 000
2014 talousarvio 18 120 000
2013 tilinpäätös 22 955 461

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 820 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.