Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas en proposition som kompletterar budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd). Regeringens proposition om budgeten för 2005 överlämnades till riksdagen den 14 september 2004. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Den ekonomiska utvecklingen

Ekonomin i Finland har i år vuxit snabbare än vad förhandsuppgifterna ställde i utsikt. Investeringsverksamheten visar tecken på tillväxt efter att ha varit vikande i ett par års tid, men den kraftiga konsumtionstillväxten som länge upprätthållit den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av.

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling

  2001* 2002* 2003** 2004** 2005
           
Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro 135,5 139,8 142,5 148 153
Bruttonationalprodukt, volymförändring, % 1,1 2,3 2,0 3,2 2,8
Arbetslöshetsgrad, % 9,1 9,1 9,0 8,8 8,5
Sysselsättningsgrad, % 67,7 67,7 67,3 67,1 67,3
Konsumentprisindex, förändring, % 2,6 1,6 0,9 0,2 1,8
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), % 5,0 5,0 4,1 4,2 4,4

Tillväxten i den totala produktionen torde överstiga 3,2 procent i år och 2,8 procent 2005. Arbetslöshetsgraden väntas sjunka till 8½ procent 2005 och de regionala skillnaderna i fråga om arbetslösheten bedöms minska något. Statsfinanserna kommer nästa år att uppvisa ett litet underskott, medan statsskulden i förhållande till den totala produktionen fortsättningsvis minskar.

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

  2001 2002* 2003* 2004** 2005**
  i förhållande till bruttonationalprodukten, %
Skatter och socialskyddsavgifter 45,8 45,8 44,8 44,4 44,4
Offentliga samfunds utgifter 49,2 50,1 51,1 50,9 50,8
Offentliga samfunds nettokreditgivning 5,2 4,3 2,1 2,0 1,8
    Statsförvaltningen 2,0 1,4 0,2 0,0 -0,5
    Lokalförvaltningen -0,4 -0,2 -0,5 -0,4 -0,3
    Arbetspensionsanstalter 3,5 3,0 2,7 2,6 2,6
    Övriga socialskyddsfonder 0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,1
De offentliga samfundens skuld 43,8 42,6 45,6 44,6 43,4
Statsskulden 45,6 42,4 44,4 43,0 41,6

Inkomstposterna

Kalkylen över de ordinarie inkomsterna föreslås bli sänkt med ett nettobelopp på 311 miljoner euro. Intäktskalkylen över inkomst- och förmögenhetsskatten sänks enligt förslaget med 203 miljoner euro, intäktskalkylen över mervärdesskatten med 45 miljoner euro och intäktskalkylen över bilskatten med 94 miljoner euro. Intäktskalkylen över tobaksaccisen föreslås bli höjd med 32 miljoner euro utifrån den faktiska utvecklingen 2004.

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett nettotillägg på 24 miljoner euro. Underskottet i budgetekonomin ökar på grund av kompletteringspropositionen med 335 miljoner euro. Den upplåning som föreslås för att täcka budgeten för 2005 ökar med 530 miljoner euro.

Fredsbevarande verksamhet

Under moment 24.99.22, Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna, i utrikesministeriets huvudtitel föreslås att sammanlagt 11 miljoner euro omfördelas för utgifterna för operationen ALTHEA/EUFOR i Bosnien-Hercegovina och operationen FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea/UNMEE. Samtidigt föreslås att summan av de övriga anslagen under momentet minskas med motsvarande belopp. För den fredsbevarande verksamhetens utrustnings- och förvaltningsutgifter i försvarsministeriets huvudtitel föreslås ett tilläggsanslag på 10,3 miljoner euro som föranleds av att Finland deltar i den EU-ledda operationen ALTHEA i Bosnien-Hercegovina med en fredsbevarande styrka på 185 personer och en separat genomförandeavdelning på 26 personer.

Under momentet för utrikesministeriets internationella medlemsavgifter föreslås ett tillägg på 3,3 miljoner euro som föranleds av ett större finansiellt bidrag än beräknat för utgifterna för FN:s fredsbevarande verksamhet.

Försvarsmakten

För service av luftvärnsrobotsystemet 90 föreslås att en beställningsfullmakt beviljas som under åren 2005—2009 föranleder utgifter på högst 11,2 miljoner euro.

Statsandelar till kommunerna

För statsandelarna till kommunerna föreslås ett tillägg på 12 miljoner euro på grund av att justeringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten har ändrats. Kommunernas statsandelar föreslås å andra sidan bli sänkta med 12 miljoner euro till följd av att utjämningen av statsandelarna utifrån skatteinkomsterna blivit mindre än beräknat. Det anslag som föreslås för statsandelarna kvarstår alltså till sitt nettobelopp oförändrat.

Förmånsutgifter

Kalkylen över de samlade utgifterna för utkomstskyddsförmånerna för arbetslösa justeras så att den till sitt nettobelopp är 23,5 miljoner euro större än vad som tidigare föreslagits. För de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen och folkpensionslagen föreslås ett nettoavdrag på 27 miljoner euro på grund av preciserade kalkyler. För pensionsstöd till långtidsarbetslösa föreslås ett tillägg på 3,5 miljoner euro för finansiering av arbetspensionsandelen för personer under 62 år.

Nya lönesystem

För flera ämbetsverk föreslås tilläggsanslag för övergången till ett nytt lönesystem. Avtal om nya lönesystem har tecknats vid 49 ämbetsverk och dessa avtal omfattar 41,3 procent av de statsanställda.

Ramen för valperioden

Införandet av nya lönesystem och slopandet av korssubventioneringarna vid Forststyrelsen är strukturomvandlingar och kostnadsförändringar som höjer ramarnas nivå till 28 848 miljoner euro för 2005. Regeringen föreslår att den totala summan av de utgifter som ingår i ramen för 2005 är 28 441 miljoner euro, varvid 406 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv. Avsikten är att av denna ofördelade reserv finansiera oförutsedda tilläggsbudgetsbehov samt de löneförhöjningar som avtalas inom ramen för de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen och som enligt planerna skall budgeteras för ämbetsverk och inrättningar i den första tilläggsbudgeten för 2005. Som utgifter utanför ramen för 2005 föreslås 9 193 miljoner euro.

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
  Avdelning Regeringens
budgetproposition
Kompletteringsproposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 572 708 000 -310 800 000 31 261 908 000
12. Inkomster av blandad natur 4 569 696 000 -683 000 4 569 013 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 928 345 000 935 000 929 280 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 352 390 000 - 352 390 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och
skuldhantering)
37 423 139 000 -310 548 000 37 112 591 000
         
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01) 187 405 000 334 607 000 522 012 000
Sammanlagt 37 610 544 000 24 059 000 37 634 603 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
  Huvudtitel Regeringens
budgetproposition
Kompletteringsproposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 97 461 000 - 97 461 000
22. Republikens president 8 505 000 - 8 505 000
23. Statsrådet 48 899 000 238 000 49 137 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 822 019 000 3 155 000 825 174 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 662 212 000 100 000 662 312 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 504 060 000 -386 000 1 503 674 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 137 411 000 11 460 000 2 148 871 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 565 792 000 -1 663 000 5 564 129 000
29. Undervisningsministeriets
förvaltningsområde
6 147 267 000 20 895 000 6 168 162 000
30. Jord- och skogbruksministeriets
förvaltningsområde
2 722 079 000 -525 000 2 721 554 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 760 998 000 -11 334 000 1 749 664 000
32. Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
972 128 000 3 615 000 975 743 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
9 868 008 000 -6 554 000 9 861 454 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 164 015 000 - 2 164 015 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 682 690 000 5 058 000 687 748 000
36. Räntor på statsskulden 2 447 000 000 - 2 447 000 000
Sammanlagt 37 610 544 000 24 059 000 37 634 603 000