Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Fredsbevarande verksamhet
        Försvarsmakten
        Statsandelar till kommunerna
        Förmånsutgifter
        Nya lönesystem
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Ramen för valperioden

Införandet av nya lönesystem och slopandet av korssubventioneringarna vid Forststyrelsen är strukturomvandlingar och kostnadsförändringar som höjer ramarnas nivå till 28 848 miljoner euro för 2005. Regeringen föreslår att den totala summan av de utgifter som ingår i ramen för 2005 är 28 441 miljoner euro, varvid 406 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv. Avsikten är att av denna ofördelade reserv finansiera oförutsedda tilläggsbudgetsbehov samt de löneförhöjningar som avtalas inom ramen för de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen och som enligt planerna skall budgeteras för ämbetsverk och inrättningar i den första tilläggsbudgeten för 2005. Som utgifter utanför ramen för 2005 föreslås 9 193 miljoner euro.