Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Fredsbevarande verksamhet
        Försvarsmakten
        Statsandelar till kommunerna
        Förmånsutgifter
        Nya lönesystem
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Förmånsutgifter

Kalkylen över de samlade utgifterna för utkomstskyddsförmånerna för arbetslösa justeras så att den till sitt nettobelopp är 23,5 miljoner euro större än vad som tidigare föreslagits. För de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen och folkpensionslagen föreslås ett nettoavdrag på 27 miljoner euro på grund av preciserade kalkyler. För pensionsstöd till långtidsarbetslösa föreslås ett tillägg på 3,5 miljoner euro för finansiering av arbetspensionsandelen för personer under 62 år.