Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 017 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 5 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2022 tilinpäätös 2023 arvio 2024 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 42 613 35 917 520 42 363 40 508 511 41 535 41 535 510
Tilusjärjestelytehtävät 3 706 32 45 4 512 30 50 4 400 - 50
Kirjaamistehtävät 32 258 28 452 446 36 958 33 350 502 38 700 37 200 522
Perustietovarantojen ylläpito 36 769 3 320 395 36 792 2 261 419 37 430 3 144 405
Tietopalvelu 15 194 16 945 102 16 950 18 503 109 17 904 17 904 113
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 15 053 5 153 234 16 579 5 634 235 17 250 5 913 230
Yhteensä 145 593 89 819 1 742 154 154 100 286 1 826 157 219 105 696 1 830

Viraston tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
tavoite1)
2024
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuus 97,1 101,5 101,5
Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 90 87 86
Tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha 9 169 9 300 9 000
Tieteelliset referoidut julkaisut, kpl 115 110 110
Yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % 64 80 -

1) Tavoite koski nykyistä hallituskautta ja poistuu/korvautuu vuonna 2024.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 145 085 143 452 156 713
Bruttotulot 89 551 97 268 105 696
Nettomenot 55 534 46 184 51 017
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 30 335    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 111    

Bruttotulot ovat yhteensä 105 696 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 5 313 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 97 239 000 euroa ja muita tuloja 3 144 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 294 88 579 93 586
— muut tuotot 3 - -
Tuotot yhteensä 78 297 88 579 93 586
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 57 980 61 508 66 339
— osuus yhteiskustannuksista 29 971 31 794 29 247
Kustannukset yhteensä 87 951 93 302 95 586
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 654 -4 723 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 89 95 98
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 618 3 783 3 653
— muut tuotot 400 - -
Tuotot yhteensä 3 018 3 783 3 653
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 925 2 337 2 686
— osuus yhteiskustannuksista 1 030 1 251 784
Kustannukset yhteensä 2 955 3 588 3 470
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 63 195 183
Kustannusvastaavuus, % 102 105 105

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 704 3 953 4 126
— EU:lta saatava rahoitus 644 700 579
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 366 349 609
Tuotot yhteensä 4 714 5 002 5 313
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 414 4 777 5 821
— osuus yhteiskustannuksista 4 880 5 281 4 805
Kustannukset yhteensä 9 294 10 058 10 626
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -4 580 -5 056 -5 313
Omarahoitusosuus, % 49 50 50

Kansainvälisien jäsenmaksujen osuudeksi määrärahasta arvioidaan noin 40 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 5 200 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Huoneistotietojärjestelmä (RRF pilari2) 3 000
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset -70
Valtorin laskutuksen muutos -65
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 149
Palkkausten tarkistukset 1 819
Yhteensä 4 833

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 51 017 000
2023 II lisätalousarvio 1 942 000
2023 I lisätalousarvio 72 000
2023 talousarvio 46 184 000
2022 tilinpäätös 45 310 000