Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

64. MetsähallitusPDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallituksen liiketoiminta on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja tuottaa tasaisen tuloutuksen omistajalle. Metsähallituksen liiketoiminnassa sovitetaan yhteen entistä paremmin luonnon monimuotoisuus ja ilmastokestävyys. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt lisääntyvät. Metsähallitus mahdollistaa osaltaan metsäbiotalouden raaka-ainehuollon. Metsähallitus pyrkii liiketoimintakäytössä olevien kiinteistöjen arvon nostamiseen ottaen huomioon yhteiskunnan kokonaishyöty.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 1,267 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 50 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2024 enintään 30 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2024 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 20 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,0 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2024 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2024 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 131,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 5,1 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2024 on 110 milj. euroa vuoden 2023 tuloksesta. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallituksen liiketoiminnassa sovitetaan yhteen taloudellinen kannattavuus, luonnon monimuotoisuus ja ilmastokestävyys. Liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt lisääntyvät. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat mm. monikäyttömetsien hiilinielun vahvistaminen esim. lisäämällä kasvua edistävää lannoitusta, valuma-aluekohtainen vesiensuojelun toimenpiteiden suunnittelu, peitteellisen metsänkäsittelyn pinta-alan lisääminen uudistusluonteisissa hakkuissa sekä aktiivisten luonnonhoitotoimenpiteiden ohjelman toteuttaminen monikäyttömetsissä.

Metsähallitus turvaa osaltaan puuraaka-aineen saantia omien luonnonvarasuunnitelmiensa puitteissa ottaen huomioon toimintaansa koskevat muut yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2022 lopussa 3 494 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 603 000 ha. Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 353 000 ha ja rajoitetun käytön piirissä 250 000 ha. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2022 lopussa 80,3 milj. euroa.

Kiinteistökehityksessä huomioidaan yhteiskunnan kokonaishyöty mm. edistämällä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia ja luomalla lisää toimintaedellytyksiä matkailualalle. Kotimaista kalankasvatusta edistetään valtion vesillä.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 1.1.—31.12.2022 tilinpäätöksen mukaan 2 592,1 milj. euroa per 31.12.2022. Vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa ja lisätalousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman alentamisen yhteensä 6,493 milj. eurolla. Vuonna 2024 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 1,267 milj. eurolla. Vuonna 2024 peruspääoma kasvaa 1,610 milj. eurolla Korsnäsin merituulivoimahankkeesta aiheutuvien peruspääoman muutosten, hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien omaisuuden muutosten vaikutuksena. Tämän lisäksi ehdotetaan siirrettäväksi 0,343 milj. euron arvosta peruspääomassa olevaa omaisuutta muuhun omaan pääomaan maankäytön muutosten vaikutuksena.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 22,5 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat tuulivoimapuistojen rakenteet, puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Muita merkittäviä investointikohteita ovat maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2022 toteutuma 2023 ennakoitu 2024 esitys
  Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus
             
Liikevaihto, milj. € 151,8 410,1 126,3 388,9 150,9 437,2
— muutos, % 31 16 -17 -5 19 12
Käyttökate, % 95 43 91 32 89 35
Liikevoitto/tappio, milj. € 142,1 165,6 115,4 122,6 134,5 151,3
Tilikauden tulos, milj. € 144,6 151,1 112,4 111,5 131,8 139,5
— liikevaihdosta, % 95 37 89 29 87 32
— peruspääomasta, % 5,6 5,8 4,3 4,3 5,1 5,4
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) 110,0   120,0   110,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, %2) 6,0 6,4 4,7 4,7 5,5 5,8
Investoinnit liikevaihdosta, % 8 6 17 9 15 9
Omavaraisuusaste, % 98 97 98 96 97 95
Taseen loppusumma, milj. € 3 039 3 110 3 047 3 123 3 087 3 178
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 186 578 176 566 175 555

1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

2) Tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotto-% sisältää tytäryhtiöosingot.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuus käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2022
toteutuma
2023
ennakoitu
2024
esitys
       
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 110,000 120,000 110,000
Yhteensä 110,000 120,000 110,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 8,656 8,610 7,344
MMM:n hallinnonala yhteensä 8,656 8,610 7,344
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 58,068 52,937 48,100
YM:n hallinnonala yhteensä 58,068 52,937 48,100
       
Yhteensä (MMM ja YM) 66,724 61,547 55,444
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2022
toteutuma
2023
ennakoitu
2024
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50) 11 059 8 700 7 344
Ympäristöministeriö (35.10.52) 72 997 64 000 48 100
Ympäristöministeriö (35.10.22/23) 1 194 1 000 780
Ympäristöministeriö (35.10.63) 90 - -
Muu ministeriöiden rahoitus 1 504 1 500 1 500
Euroopan unionin LIFE-rahoitus 2 479 3 600 4 000
Muu Euroopan unionin rahoitus 1 527 280 -
Tulorahoituksella maksetut menot 14 310 12 900 12 750
Muu rahoitus 2 986 3 720 1 000
Yhteensä 108 146 95 700 75 474

1) Rahoituseriin 2022—2023 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2022
toteutuma
2023
ennakoitu
2024
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 14 779 13 100 12 750
Muut tuotot 4 987 4 995 5 000
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 79 464 73 220 57 724
Tuotot yhteensä 99 230 91 315 75 474
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 36 779 32 850 29 936
Muut kulut 62 265 59 265 46 968
Kulut yhteensä 99 044 92 115 76 904
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 186 -800 -1 430
Julkisten hallintotehtävien - yksikön tilikauden tuloksen siirto muun oman pääoman muutokseksi1) -186 800 1 430
       
Tilikauden tulos - - -
       
Henkilöstömäärä (htv) 666 524 450

1) Tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain (234/2016) sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen (1368/2016) säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 344 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — kehittää erävalvonnan toimintaedellytyksiä ja viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä lisää erävalvonnan vaikuttavuutta
 • — suunnittelee metsästyksen ja kalastuksen kestävästi sekä edistää riista- ja kalaelinympäristöjen ja lajien hoitoa
 • — luo toimintaedellytyksiä kalatalouselinkeinolle valtion vesillä
 • — kehittää sosiaalisen kestävyyden ja konfliktinhallinnan työkaluja eräasioiden hoidossa
 • — tarjoaa metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia kansalaisille tasapuolisesti ja kehittää erämatkailua valtion alueella
 • — huolehtii sujuvasta asiakaspalvelusta ja seuraa sekä varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — edistää eränkäynnin jatkuvuutta
 • — kehittää yli hallinnonrajojen yhtenäisiä kansalaisille suunnattuja digitaalisia tietopalveluja sekä yhteiskäyttöisiä paikkatietopalveluja moderniin data-arkkitehtuuriin pohjautuen
 • — käynnistää toimintatapaselvityksen pohjalta älykkäiden toimintaprosessien muutoksen ja elinkaarensa päässä olevien tietojärjestelmien uudistuksen mahdollistamaan ydintehtäviemme toteutuksen
 • — ylläpitää ja kehittää laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja luonnon virkistys- ja matkailukäytön palveluita huolehtimalla samalla luonnonsuojelualueiden ekologisesta, sosiokulttuurisesta ja taloudellisesta kestävyydestä
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja ohjaa luonnon kestävään käyttöön edistäen kansalaisten ympäristötietoisuutta ja luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutuksia.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 6 250 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 750 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen vuosittain 1 100 000 euroa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
esitys
       
Kokonaiskäyntimäärät: kansallispuistot ja muut yleisökohteet (milj. kpl) 8,49 8,61 9,74
Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,4 4,4 4,2
Metsästäjien ja kalastajien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,77 3,85 3,90
Valtion kalastonhoitomaksujen lkm 266 703 280 000 280 000
Metsästyksen ja kalastuksen valvonnassa suoritetut tarkastukset, joissa ei todettu rikettä, %1) - 83 81,5
Metsästyksen saalispalautteiden osuus lupien määrästä, % 53 54 55

1) Vuoden 2022 osalta ei ole olemassa vertailukelpoista aineistoa uuden tilastointisovelluksen käyttöönoton vuoksi.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 3 845 000
Eräasiat 2 189 000
Muut tehtävät 1 310 000
Yhteensä 7 344 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Retkeilyalueiden matkailupalvelujen kehittäminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 400
Palkkausten tarkistukset 134
Yhteensä -1 266

2024 talousarvio 7 344 000
2023 II lisätalousarvio 86 000
2023 talousarvio 8 610 000
2022 tilinpäätös 8 656 000