Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminenPDF-versio

Selvitysosa:Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Yleiset talouden suhdanteet vaikuttavat erityisesti maanmittaustoimituksiin ja kirjaamisasioihin sekä niihin liittyvien tietopalveluiden kysyntään. Mikäli talouden suhdannekehitys kääntyy laskuun, sillä on merkittäviä vaikutuksia Maanmittauslaitoksen tulokertymään. Kiinteistöjärjestelmän ylläpidolla ja kehittämisellä luodaan edellytyksiä mm. toimivalle markkinataloudelle, rahoitukselle ja luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle. Paikkatietojen merkitys eri yhteiskunnan prosesseissa on suuri ja potentiaali kasvava. Valtakunnallisilla peruspaikkatiedoilla on tärkeä rooli yhtenäisenä koko maan kattavana paikkatiedon hyödyntämisen yleisenä pohja-aineistona. Peruspaikkatietojen tietosisältöä ja niiden ylläpidossa käytettäviä tietojärjestelmiä kehitetään vastaamaan uusiin tarpeisiin.

Asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat palvelutuotantoa ja strategiset kehittämishankkeet painottuvat edelleen digitaalisiin palveluihin sekä IT-kehittämistarpeiden täyttämiseen. Kehittämishankkeet ja tehtävät hoidetaan usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaan näkökulmasta eri toimijoiden väliset rajat pyritään poistamaan mahdollisimman paljon näkyvistä. Perustietovarantojen rooli hallinnon ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisessä vahvistuu osana digitaalista kansallista palveluarkkitehtuuria ja perustietovarannoilla on tärkeä rooli yksityisen sektorin palveluiden mahdollistajana. Palveluiden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen, tietosuojan ja tieto- ja kyberturvan merkitys kasvaa selvästi edelleen, mikä edellyttää, että vastuut ovat selkeitä palveluketjuissa ja yhteistyössä.

Huoneistotietojärjestelmällä luodaan edellytykset osakkeilla hallittavien asuinhuoneistojen omistaja- ja huoneistotietojen rekisteröinnille sekä asuinhuoneistojen vaihdantaan ja vakuushallintaan. Järjestelmässä uudet asuntoyhtiöt perustetaan vain digitaalisesti eikä osakekirjoja paineta. Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito huoneistotietojärjestelmään viimeistään 31.12.2023. Hankkeen seuraavassa vaiheessa toteutetaan huoneistotietojärjestelmän laajentaminen käsittämään taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen hallinnollisia tietoja. Jatkon toteutukseen on myönnetty EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen mukaista rahoitusta (RRF).

Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman teknisen infrastruktuurin ajanmukaistaminen saatetaan loppuun ja aseman tutkimustoimintaa kehitetään vastaamaan modernin geodeettisen perusaseman tarpeita. Metsähovi ja Maanmittauslaitoksen FinnRef-verkko ovat ne kansalliset infrastruktuurit, joiden avulla ylläpidetään jatkuvasti koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien perustana olevia geodeettisia seurantajärjestelmiä. Näiden järjestelmien ylläpidolla ja kehittämisellä turvataan tarkka paikannus Suomessa myös tulevaisuudessa. Paikkatietoalaa tukevan tutkimuksen merkitys korostuu digitalisoituvassa yhteiskunnassamme tuottaen laajasti hyötyä esimerkiksi liikenteessä, metsätaloudessa ja maataloudessa.

Tilusjärjestelyillä voidaan pysyvästi vaikuttaa heikon tilusrakenteen maatalouselinkeinolle aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja haittoihin. Lisäksi toiminnalla voidaan alentaa ilmastopäästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen -politiikkasektorille seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet ja tunnusluvut.

Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta:

  • — maaomaisuuden ja osakehuoneistojen rekisteröinti- ja tietopalvelutoiminnot turvaavat kansallista omistus- ja vakuusjärjestelmää
  • — peruspaikkatietojen ja referenssijärjestelmien kehittäminen ja palvelut turvaavat paikantamisen perustan
  • — tukipalvelut ja tutkimus tukevat paikkatietojen yhteen toimivuutta ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä

Tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa 94 95 110
KTJ perusparannusohjelman kattavuusindeksi 66 69 72
Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % -1 10 3
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % 99,9 99,9 99,9
Osakehuoneistorekisterin kattavuus, % 10 75 85
Tie- ja rakennustietojen täydellisyys, % 97,0 96,0 96,0
Metatietopalvelun saatavuus, % 99 99 99

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 017 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 5 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2022 tilinpäätös 2023 arvio 2024 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 42 613 35 917 520 42 363 40 508 511 41 535 41 535 510
Tilusjärjestelytehtävät 3 706 32 45 4 512 30 50 4 400 - 50
Kirjaamistehtävät 32 258 28 452 446 36 958 33 350 502 38 700 37 200 522
Perustietovarantojen ylläpito 36 769 3 320 395 36 792 2 261 419 37 430 3 144 405
Tietopalvelu 15 194 16 945 102 16 950 18 503 109 17 904 17 904 113
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 15 053 5 153 234 16 579 5 634 235 17 250 5 913 230
Yhteensä 145 593 89 819 1 742 154 154 100 286 1 826 157 219 105 696 1 830

Viraston tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
tavoite1)
2024
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuus 97,1 101,5 101,5
Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 90 87 86
Tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha 9 169 9 300 9 000
Tieteelliset referoidut julkaisut, kpl 115 110 110
Yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % 64 80 -

1) Tavoite koski nykyistä hallituskautta ja poistuu/korvautuu vuonna 2024.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 145 085 143 452 156 713
Bruttotulot 89 551 97 268 105 696
Nettomenot 55 534 46 184 51 017
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 30 335    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 111    

Bruttotulot ovat yhteensä 105 696 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 5 313 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 97 239 000 euroa ja muita tuloja 3 144 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 294 88 579 93 586
— muut tuotot 3 - -
Tuotot yhteensä 78 297 88 579 93 586
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 57 980 61 508 66 339
— osuus yhteiskustannuksista 29 971 31 794 29 247
Kustannukset yhteensä 87 951 93 302 95 586
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 654 -4 723 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 89 95 98
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 618 3 783 3 653
— muut tuotot 400 - -
Tuotot yhteensä 3 018 3 783 3 653
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 925 2 337 2 686
— osuus yhteiskustannuksista 1 030 1 251 784
Kustannukset yhteensä 2 955 3 588 3 470
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 63 195 183
Kustannusvastaavuus, % 102 105 105

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 704 3 953 4 126
— EU:lta saatava rahoitus 644 700 579
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 366 349 609
Tuotot yhteensä 4 714 5 002 5 313
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 414 4 777 5 821
— osuus yhteiskustannuksista 4 880 5 281 4 805
Kustannukset yhteensä 9 294 10 058 10 626
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -4 580 -5 056 -5 313
Omarahoitusosuus, % 49 50 50

Kansainvälisien jäsenmaksujen osuudeksi määrärahasta arvioidaan noin 40 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 5 200 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Huoneistotietojärjestelmä (RRF pilari2) 3 000
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset -70
Valtorin laskutuksen muutos -65
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 149
Palkkausten tarkistukset 1 819
Yhteensä 4 833

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 51 017 000
2023 II lisätalousarvio 1 942 000
2023 I lisätalousarvio 72 000
2023 talousarvio 46 184 000
2022 tilinpäätös 45 310 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakojen tukemisesta annetun lain (1423/2014) mukaisten toimenpiteiden sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 §:n 5 momentissa tarkoitettujen toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten maksamiseen uusjakojen osalta.

Selvitysosa:Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisinperittävä lainaosuus määrärahasta on noin 50 % ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 50 %.


2024 talousarvio 2 000 000
2023 talousarvio 2 000 000
2022 tilinpäätös 3 300 000