Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              66. Kansainvälinen toiminta
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionavustusta saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Ruokavirastossa (luku 30.20) ja Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — toimintamme on vastuullista, ennakoivaa ja asiakaslähtöistä
 • — tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme tukee ennakoivasti hallinnon vaikuttavuutta ja elinkeinojen kilpailukykyä
 • — digitaaliset ratkaisumme ja tietovarantomme ovat turvallisia, hyvin käytettäviä, yhteentoimivia ja niitä hyödynnetään laajasti
 • — varaudumme häiriötilanteisiin hyvällä riskien hallinnalla sekä vahvistamalla selviytymis- ja palautumiskykyä.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
 • — resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennetut.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot) (milj. euroa)

Tehtävä 2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023 ja 2024
tarve
       
Maaseudun kehittäminen 10,8 11,2 11,6
Maa- ja elintarviketalous 21,4 22,6 23,4
Luonnonvaratalous 15,1 15,2 15,7
Yhteensä 47,3 49,0 50,7

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2023 käytettävän n. 660 henkilötyövuotta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2023 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 59 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoitavat myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa mom. 32.01.08) ja Suomen ympäristökeskus, joka vastaa vesitalouden tehtävistä (ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja mom. 35.01.04) sekä Tulli, joka suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (valtiovarainministeriön pääluokassa mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 862 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös ministeriön yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2024. Ministeriö tukee pääluokkaperusteluissa sekä lukujen 30.10, 30.40 ja 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Ministeriön tunnusluvut
  2022
toteutuma
2023
ennakoitu
2024
arvio
       
Hallituksen esitykset (kpl) 20 7 4
— Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 90,9 100 100
       
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 >3,7 >3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 24 480 25 094 26 212
Bruttotulot 1 231 1 350 1 350
Nettomenot 23 249 23 744 24 862
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 459    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 358    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Juomavesidirektiivin toimeenpano (1 htv) (siirto momentilta 32.01.02) 85
Luonnon monimuotoisuusasioiden erityisasiantuntijan virka (1 htv) (siirto momentilta 30.40.22) 76
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) -134
Poliittisen esikunnan kasvu -91
Palkkausten tarkistukset 1 182
Yhteensä 1 118

2024 talousarvio 24 862 000
2023 II lisätalousarvio 767 000
2023 talousarvio 23 744 000
2022 tilinpäätös 24 148 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 82 777 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta

7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen

8) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

 • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • — tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
 • — harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
 • — tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
 • — ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
 • — hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
 • — edistää kansainvälistä yhteistyötä
 • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-luvun tuloilla rahoitetaan puhtaan energian ja materiaalivirtojen T&K-hanketta.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2024 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2022 tilinpäätös 2023 arvio 2024 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimus- ja asiakkuusprosessi 105 283 51 212 1 025 112 500 54 400 1 020 113 900 53 800 1 019
Viranomaisprosessi 29 178 8 401 277 30 700 9 000 273 31 000 8 700 273
Tilastoprosessi 4 876 469 49 5 200 500 48 5 200 500 48
Yhteensä 139 337 60 082 1 351 148 400 63 900 1 341 150 100 63 000 1 340

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 657 690 660
Luottamus- ja maineindeksi      
— Media (1—5) - - 3,55
— Yritykset (1—5) - - 3,50
— Kansalaiset (1—5) - - -
— Päättäjät (1—5) - - 3,50
— Tutkimuskumppanit (1—5) - - 3,45
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv 103 111 112
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 1,0 1,1 1,1
Muut julkaisut/tutkijahtv 1,1 1,2 1,2
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 775 750 750
Tilastojulkistusten määrä, kpl 186 183 184
Annetut lausunnot, kpl 402 300 300
Valiokuntakuulemiset, kpl 78 65 65
Tilastojulkistusten virheettömyys, % 84 98 98
       
Voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 58 64 65
Työtyytyväisyysindeksi 3,86 3,84 3,86

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 146 560 137 552 147 577
Bruttotulot 61 891 57 800 64 800
Nettomenot 84 669 79 752 82 777
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 375    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 895    

Bruttotulot ovat yhteensä 64 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 44 800 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 11 250 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 153 150 150
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 153 150 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 109 90 90
— osuus yhteiskustannuksista 86 60 60
Kustannukset yhteensä 195 150 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -42 - -
Kustannusvastaavuus, % 78 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 676 8 350 7 850
— muut tuotot 3 - -
Tuotot yhteensä 7 679 8 350 7 850
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 264 4 250 4 100
— osuus yhteiskustannuksista 2 592 2 700 2 450
Kustannukset yhteensä 6 856 6 950 6 550
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 823 1 400 1 300
Kustannusvastaavuus, % 112 120 120

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 26 858 24 400 28 500
— EU:lta saatava rahoitus 7 051 7 000 8 500
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 7 328 7 300 7 800
Tuotot yhteensä 41 237 38 700 44 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 65 833 62 000 70 600
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -24 596 -23 300 -25 800
Omarahoitusosuus, % 37 38 37

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 82 677 000 euroa, josta kansainvälisiä jäsenmaksuja noin 40 000 euroa, ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.

Määrärahasta käytetään arviolta 61 000 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi -13
Kotieläintutkimuksen infran kehittäminen 500
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma -500
Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelmakauden rahoitus 470
Maatalouslaskenta 2020 -25
Puhdas energia ja materiaalivirtojen t&k-rahoitus (REPowerEU T&K) 1 000
Puutarhakasvien hintaseuranta (siirto momentilta 30.20.01) 50
SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon -146
Tutkimusrahoituksen vahvistaminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 500
Valtorin laskutuksen muutos -54
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 196
Palkkausten tarkistukset 3 047
Yhteensä 3 025

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 82 777 000
2023 II lisätalousarvio 1 837 000
2023 talousarvio 79 752 000
2022 tilinpäätös 82 189 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 943 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionavustusten myöntämiseen

2) enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmiin (Horisontti Eurooppa kumppanuudet, Life) liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan noin 200 000 euroa.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 1 652 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 291 000 euroa.

Määräraha käytetään kokonaisuudessaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.


2024 talousarvio 1 943 000
2023 talousarvio 1 943 000
2022 tilinpäätös 8 943 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 652 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 30 652 000
2023 II lisätalousarvio 2 000 000
2023 talousarvio 30 652 000
2022 tilinpäätös 33 011 510

66. Kansainvälinen toiminta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 439 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien sekä kulutusmenoluonteisten jäsenmaksujen että rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin

2) enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen

3) enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin ja valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena ja siirtomenoina maksettavien jäsenmaksujen sekä rahoitusosuuksien osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Selvitysosa:Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 4 339 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi noin 100 000 euroa.

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 4 439 000
2023 talousarvio 4 439 000
2022 tilinpäätös 4 180 468