Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
          4.1. Keskeiset veroperustemuutokset vuonna 2014
          4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys
          4.3. Verotuloarvioiden riski- ja herkkyystarkastelu
          4.4. Verotuet
          4.5. Muiden tulojen arviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2014

4.4. VerotuetPDF-versio

Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta. Verotukia on n. 180 kappaletta, joista kaikkien euromääräistä arvoa ei ole mahdollista arvioida. Verotukien arvioidaan alentavan verotuottoja n. 23,6 mrd. eurolla v. 2014. Valtion verotuottoihin tästä kohdistuu n. 15,4 mrd. euroa. Verotukien kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että osa tuista on päällekkäisiä, eikä verotuen poistaminen välttämättä lisää verotuloja vastaavalla määrällä, koska tuet vaikuttavat hintoihin ja käyttäytymiseen. Verotukia ja niiden vaikutuksia verotuottoihin on käsitelty verolajeittain tuloarvion selvitysosassa.

Eräitä verotukia ehdotetaan muutettavaksi v. 2014. Tuloverotukseen kohdistuu verotukien määrää lisääviä ja vähentäviä muutoksia. Verotukien määrää lisäävät työtulovähennyksen ja kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotukset sekä perusvähennyksen korotus kunnallisverotuksessa. Verotukien määrää puolestaan vähentää asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuuden rajaamisen jatkaminen. Valmisteverotuksessa sähköveron korotus kohdistuisi siten, että se kasvattaa teollisuuden alemmasta sähköverokannasta aiheutuvaa verotukea.

Uusina verotukina esitetään konesalien sähköveron alennusta sekä osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseksi suunniteltua koulutus- ja hyvinvointivähennystä. Vuonna 2014 tulee voimaan myös verosanktio, kun korkomenojen vähentämisoikeutta elinkeinotulon verotuksessa rajoitetaan kansainvälisen verosuunnittelun hillitsemiseksi ja Suomen veropohjan turvaamiseksi.

Veroperustemuutoksista eniten verotukien määrään kuitenkin vaikuttaa yhteisöverokannan alentaminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin, koska yhteisöverokannan alennus pienentää yhteisöverotuksen verotuista johtuvaa laskennallista veromenetystä. Yhteisöverokannan alennuksen arvioidaan vähentävän verotukien määrää n. 220 milj. euroa.

Vuotta 2014 koskevien veroperustemuutosten arvioidaan alentavan verotukien määrää nettomääräisesti n. 0,1 mrd. euroa.