Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
          4.1. Keskeiset veroperustemuutokset vuonna 2014
          4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys
          4.3. Verotuloarvioiden riski- ja herkkyystarkastelu
          4.4. Verotuet
          4.5. Muiden tulojen arviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2014

4.5. Muiden tulojen arviotPDF-versio

 2012 tilinpäätös2013 arvio2014
esitys
2013—2014 muutos, %
     
Sekalaiset tulot, milj. euroa6 0654 9664 739-5
— siirto valtion eläkerahastosta1 6041 6891 7403
— EU-tulot1 1621 1811 086-8
— valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista5215325412
— Raha-automaattiyhdistyksen tuotto3814134202
— siirto valtion asuntorahastosta13011790-23
— muut2 2671 035862-17

Valtion sekalaisiksi tuloiksi v. 2014 arvioidaan 4 739 milj. euroa eli 227 milj. euroa vähemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2013. EU:lta saatavien tulojen arvioidaan vähenevän 95 milj. euroa vuoteen 2013 nähden. Euroopan unionilta saatavista tuloista merkittävimmät erät koostuvat maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuista sekä rakennepoliittisesta tuesta. EU:lta saatavien tulojen ennakoituun alenemiseen vaikuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan tuloutettavien maksujen ajoittuminen. Edellinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2013 ja vuosia 2014—2020 koskevan ohjelmakauden osalta maksuja alkaa kertyä vasta vuodesta 2015 alkaen. Valtion eläkerahastosta tuloutetaan valtion budjettitalouteen arvion mukaan 1 740 milj. euroa. Tuloutus vastaa lain mukaista enimmäismäärää eli 40 % vuotuisesta eläkemenosta. Myös veikkausvoittovaroja ja Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa tuloutetaan valtion budjettitalouteen hieman vuodelle 2013 budjetoitua enemmän. Siirto valtion asuntorahastosta sen sijaan alenee 23 % vuodesta 2013. Muita sekalaisiin tuloihin budjetoituja eriä ovat mm. maksutuotot.

Korkotuloja ja voitontuloutuksia arvioidaan kertyvän 1 995 milj. euroa, mikä on 1 % vähemmän kuin vuodelle 2013 budjetoitu. Korkotuloiksi arvioidaan n. 150 milj. euroa, n. 13 % enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2013. Valtion korkotulot kertyvät valtion myöntämistä pitkäaikaisten lainojen sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnan koroista. Korkotulojen kasvu aiheutuu pääasiassa viennin jälleenrahoituksen lainakannan ennakoidusta kasvusta. Muille valtioille myönnetyistä lainoista saatavien korkotulojen arvioidaan alenevan vuoteen 2013 nähden. Valtion kassareservien arvioidaan olevan 7,0 mrd. euroa v. 2014 ja keskituoton poikkeuksellisen alhainen, 0,2 %.

Osinkotuloiksi arvioidaan 985 milj. euroa. Nettotuloiksi osakemyynneistä on oletettu 490 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 50 % edellisen vuoden tuloksestaan. Pankkivaltuusto voi päättää tätä suuremman osuuden tulouttamisesta. Vaikka viime vuosina Suomen Pankki on tulouttanut pääsäännön mukaista määrää suurempia osuuksia valtiolle, vuodelle 2014 on oletettu samansuuruista tuloutusta kuin vuoden 2013 varsinaisessa talousarvioesityksessä, 150 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksiksi arvioidaan 220 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 120 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen 100 milj. euroa.

 2012 tilinpäätös2013
arvio
2014 esitys2013—2014 muutos, %
     
Korkotulot ja voiton tuloutukset, milj. euroa1 9252 0191 995-1
— korkotulot11713315013
— osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 3831 4191 4754
— osuus Suomen Pankin voitosta185227150-34
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset240240220-8