Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 8 531 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 7 459 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perus- ja erityistehtävien hoitamiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 1 072 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamiehen tulee perustuslain 109 §:n mukaan valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamiehen erityistehtävänä on toimia YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukainen vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta on säädetty oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan tehtäväksi. Uutena painopisteasiana kanslialle on tullut myös ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvonta ja edistäminen.

Uudistunut tehtävienjako eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin välillä merkitsee kanteluasioiden keskittämistä enenevästi oikeusasiamiehelle. Kasvava juttumäärä, lisääntyneet tehtävät ja uudet osaamisvaatimukset edellyttävät lisäystä oikeusasiamiehen kanslian resursseihin.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia kansallisesti edistävä valtiollinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu myös kansainvälinen ihmisoikeusyhteistyö. Erityisenä tehtävänä keskuksella on vammaisten oikeuksien edistäminen ja seuranta ja uutena teemana ikääntyneiden oikeudet, johon saatiin vuonna 2020 lisää resursseja. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimijoiden yhteistyöelin, joka käsittelee periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeusasioita. Sen toimikausi on 1.4.2020—31.3.2024.

Kanteluasiat

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
saapuneet 7 732 8 000 8 300
ratkaistut 7 892 8 000 8 300

Saapuneiden kantelujen määrä oli v. 2021 kaikkien aikojen suurin. Kaikkiaan laillisuusvalvonta-asioita ratkaistiin vuonna 2021 yhteensä 8 187. Niitä ratkaistiin siis käytännössä enemmän kuin niitä tuli vireille (8 035). Vuonna 2021 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 96 päivää.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2021
toteutuma
2022
arvio
2023
arvio
       
aloitteet 67 80 80
tarkastukset 39 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Htv-muutos Ihmisoikeuskeskus 60
Htv-muutos laillisuusvalvojien tehtäväjaon uudistuksen johdosta 272
Toimintamenojen muutos -33
Palkkausten tarkistukset 145
Yhteensä 444

2023 talousarvio 8 531 000
2022 talousarvio 8 087 000
2021 tilinpäätös 7 300 916

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 8 531 000 euroa.