Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 929 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 33,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 177,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 30 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 24,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 23,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 107,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena savukkeiden veropohja on supistunut noin 10 % vuodesta 2008.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tupakkaverolain muuttamisesta. Esityksen mukaisen veronkorotuksen seurauksena tupakkaveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla 68 milj. euroa.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
       
Savukkeet 694 766 820
Muut tupakkatuotteet 91 97 109
Yhteensä 785 863 929

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2016 talousarvio 929 000 000
2015 talousarvio 863 000 000
2014 tilinpäätös 785 291 870

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 929 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 21 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista kertymätiedoista. Tupakkaveroa on korotettu kahdesti vuonna 2016. Verotettujen tuotteiden varastot ovat suurentuneet ennen perustemuutosten voimaantuloa, mikä on lisännyt verokertymää aiemmin arvioitua suuremmaksi.


2016 III lisätalousarvio 21 000 000
2016 talousarvio 929 000 000
2015 tilinpäätös 880 851 169
2014 tilinpäätös 785 291 870

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 21 000 000 euroa.

04. Alkoholijuomavero

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 340 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 45,55 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 31,90 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 30,82 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 32,05 euroa.

Alkoholiveroa on korotettu vuonna 2008, kahdesti vuonna 2009, vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

  2014
tilinpäätös
2015
ennuste
2016
ennuste
       
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, % 0 -3½ -1

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
       
Etyylialkoholi 430 413 400
Olut 610 602 600
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet 354 341 340
Yhteensä 1 394 1 356 1 340

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jota kasvatettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Verotuen määrä on noin 7 milj. euroa vuonna 2016.


2016 talousarvio 1 340 000 000
2015 III lisätalousarvio -28 000 000
2015 I lisätalousarvio -400 000
2015 talousarvio 1 384 000 000
2014 tilinpäätös 1 393 980 835

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 340 000 000 euroa.

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 257 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010). Veron määrä on makeisilla ja jäätelöllä 95 senttiä kilogrammaa kohti ja virvoitusjuomilla 11 tai 22 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä, mehujäästä ja alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista. Makeisten ja jäätelön osalta vero tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Samassa yhteydessä virvoitusjuomien veroa korotettiin. Makeisten ja jäätelön veroa korotettiin vuonna 2012 ja virvoitusjuomien veroa vuosina 2012 sekä 2014.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
       
Makeiset 77 76 76
Jäätelö 34 33 33
Virvoitusjuomat 146 147 148
Yhteensä 257 256 257

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2016 talousarvio 257 000 000
2015 III lisätalousarvio -8 000 000
2015 talousarvio 264 000 000
2014 tilinpäätös 256 794 269

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 257 000 000 euroa.

07. Energiaverot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 518 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2014
tilinpäätös
2015
ennuste
2016
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -2½ -1½ -1½
Dieselöljyn kulutus -1,2
Sähkön kulutus 2,6 1

Energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2015 alusta korotettiin sähköveroluokan I, liikennepolttoaineiden sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroja. Kaivostoiminnan sähköverotasoksi määritettiin sähköveroluokan I mukainen taso aiemman alennetun sähköveroluokka II sijaan. Lisäksi piensähköntuotannon rajoihin tehtiin muutoksia ja turpeen veroa alennettiin. Turpeen vero alenee vuonna 2016, mikäli EU-komissio hyväksyy metsähakkeen tukijärjestelmän muutoksen. Nestekaasulle asetetaan muiden lämmityspolttoaineiden tapaan vero.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan vuonna 2016 sekä kaivostoiminnan sähköveroa alennetaan vuonna 2017. Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron korotuksen arvioidaan kasvattavan valtion verotuloja vuositasolla nettomääräisesti noin 75 milj. eurolla.

  Verotaso vuonna 2015
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2016 alkaen
     
Moottoribensiini, snt/l 68,13 68,13
Dieselöljy, snt/l 50,61 50,61
Kevyt polttoöljy, snt/l 18,74 21,40
Raskas polttoöljy, snt/kg 22,12 25,36
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253 2,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh 0,703 0,703
Kivihiili, €/t 154,42 178,54
Maakaasu, €/MWh 15,444 17,424
Nestekaasu, snt/kg 0 24,93
Polttoturve, €/MWh 3,40 1,901)

1) Turpeen vero alenee, jos EU-komissio hyväksyy metsähakkeen tukijärjestelmän muutoksen.

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 298 1 295 1 280
Diesel1) 1 246 1 293 1 350
Sähkö 977 1 147 1 100
Muut 592 645 708
Yhteensä 4 113 4 380 4 518

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 11 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2016. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2014 2015 2016
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 724 734 743
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 516 504 480
Turpeen alempi verokanta2) 74 105 114
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta 448 563 591
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero 71 86 103
Muut 37 44 34

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on noin 34 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 221 milj. euroa vuonna 2016. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2016 talousarvio 4 518 000 000
2015 III lisätalousarvio -39 000 000
2015 II lisätalousarvio -160 000 000
2015 I lisätalousarvio -2 000 000
2015 talousarvio 4 581 000 000
2014 tilinpäätös 4 112 704 123

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 518 000 000 euroa.

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2016 likimain vuoden 2015 tasolla.


2016 talousarvio 15 000 000
2015 talousarvio 15 000 000
2014 tilinpäätös 14 037 332

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.