Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

07. EnergiaverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 518 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2014
tilinpäätös
2015
ennuste
2016
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-2½-1½-1½
Dieselöljyn kulutus-1,2
Sähkön kulutus2,61

Energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2015 alusta korotettiin sähköveroluokan I, liikennepolttoaineiden sekä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroja. Kaivostoiminnan sähköverotasoksi määritettiin sähköveroluokan I mukainen taso aiemman alennetun sähköveroluokka II sijaan. Lisäksi piensähköntuotannon rajoihin tehtiin muutoksia ja turpeen veroa alennettiin. Turpeen vero alenee vuonna 2016, mikäli EU-komissio hyväksyy metsähakkeen tukijärjestelmän muutoksen. Nestekaasulle asetetaan muiden lämmityspolttoaineiden tapaan vero.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan vuonna 2016 sekä kaivostoiminnan sähköveroa alennetaan vuonna 2017. Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron korotuksen arvioidaan kasvattavan valtion verotuloja vuositasolla nettomääräisesti noin 75 milj. eurolla.

 Verotaso vuonna 2015
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2016 alkaen
   
Moottoribensiini, snt/l68,1368,13
Dieselöljy, snt/l50,6150,61
Kevyt polttoöljy, snt/l18,7421,40
Raskas polttoöljy, snt/kg22,1225,36
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh2,2532,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,7030,703
Kivihiili, €/t154,42178,54
Maakaasu, €/MWh15,44417,424
Nestekaasu, snt/kg024,93
Polttoturve, €/MWh3,401,901)

1) Turpeen vero alenee, jos EU-komissio hyväksyy metsähakkeen tukijärjestelmän muutoksen.

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2014
tilinpäätös
2015
talousarvio
2016
esitys
    
Moottoribensiini1)1 2981 2951 280
Diesel1)1 2461 2931 350
Sähkö9771 1471 100
Muut592645708
Yhteensä4 1134 3804 518

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 11 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2016. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201420152016
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)724734743
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta516504480
Turpeen alempi verokanta2)74105114
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta448563591
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero7186103
Muut374434

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on noin 34 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 221 milj. euroa vuonna 2016. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2016 talousarvio4 518 000 000
2015 III lisätalousarvio-39 000 000
2015 II lisätalousarvio-160 000 000
2015 I lisätalousarvio-2 000 000
2015 talousarvio4 581 000 000
2014 tilinpäätös4 112 704 123

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 518 000 000 euroa.