Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2004

7. Valtion omistajapolitiikka ja liiketoimintaPDF-versio

Suomen valtio omistaa osakkeita yli kuudessakymmenessä merkittävässä yhtiössä, joista kolmetoista on pörssinoteerattuja yhtiöitä. Lisäksi talousarviolla ohjataan kuuden liikelaitoksen toimintaa.

Valtion omistaja-politiikka

Valtion yhtiöomistuksen hallinnointi jakautuu eri ministeriöiden kesken. Tavoitteena on selvittää ja ratkaista vuoden 2004 aikana, miten markkinaehtoisesti toimivien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden mahdollinen keskittäminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Tavoitteena on, että uusi järjestely otetaan käyttöön vuoden 2005 alusta. Samalla varmistetaan se, että omistajaohjaus on avoimella ja luottamusta herättävällä tavalla erotettu sääntelytehtävistä ja että valtion omistajapoliittiseen osaamiseen luotetaan markkinoilla. Yksikön alaisuuteen keskitetään julkisesti noteerattuja ja muita markkinaehtoisesti toimivia valtionyhtiöitä ja valtion osakkuusyhtiöitä. Erityistehtäviä hoitavat yhtiöt jäävät niistä vastaavien ministeriöiden hallinnoitaviksi.

Valtion liikelaitokset

Valtion liikelaitosten talous on valtion talousarvion ulkopuolella. Eduskunta hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitosten keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä tekee muut keskeiset ohjauspäätökset.

Valtion liikelaitosten toiminta perustuu valtion liikelaitoksista annettuun lakiin (1185/2002), joka tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003, sekä laitoskohtaisiin lakeihin. Tarkoituksena on, että laitoskohtaiset lait uudistetaan uuden yleislain mukaisiksi.

Talousarvioesitykseen liittyen annetaan esitys eduskunnalle laiksi Varustamoliikelaitoksesta, laiksi Luotsausliikelaitoksesta ja laiksi Merenkulkulaitoksesta, jolla perustetaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle kaksi uutta liikelaitosta: Varustamoliikelaitos ja Luotsausliikelaitos.

Oheisiin taulukoihin on koottu kuuden valtion liikelaitoksen ennakoidut toimintatiedot vuodelle 2004. Valtion liikelaitosten ennakoitujen toimintatietojen esittämistä on lisätty lainmuutosten johdosta ja toiminnan avoimuuden lisäämiseksi. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksia vuodelta 2003 arvioidaan kertyvän valtion vuoden 2004 tuloarvioon momentille 13.05.01 noin 81,9 milj. euroa.

Taulukko 27. Valtion liikelaitostoiminta v. 2004

Liikelaitos
(konserni)
Liikevaihto Tilikauden tulos Sijoitetun pääoman Oma-
varaisuus-
Investointimenot Henkilöstö
milj. € muutos % milj. € % liikevaihdosta keskim. lkm
  tuotto % aste % milj. €
                 
Senaatti-kiinteistöt 523,5 5,5 113,4 21,7 4,1 58,4 350,0 235
(konserni) 530,0 5,5 107,0 20,2 4,0 60,5 350,0 235
Metsähallitus1) 242,0 2,6 67,7 28,0 8,6 98,0 34,8 1 950
Tieliikelaitos 460,0 -7,3 10,6 2,3 10,2 53,8 30,0 3 250
Varustamoliikelaitos 59,7 - 1,5 2,5 2,7 51,6 5,0 615
Luotsausliikelaitos 34,8 - 1,8 5,2 11,6 55,4 4,0 391
Ilmailulaitos1) 221,8 5,0 6,0 2,7 1,8 74,8 55,0 1 825
Yhteensä2) 2 071,8   308,0 14,9     828,8 8 501

1) Nämä ovat myös konserneja, mutta eivät noudata uutta liikelaitoslakia vuonna 2004.

2) Laskettu liikelaitostiedoista.

Taulukko 28. Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2004, milj. euroa

  Liikelaitos Tuloutukset talousarvioon Erityistehtävien määrärahat1)
    Takaus-
maksut
Korot Voiton
tuloutukset
Lainat 2) Yhteensä
               
28.60 Senaatti-kiinteistöt 1,8 88,0 31,0 74,0 194,8 0,0
30.33 Metsähallitus3) .. .. 47,1 .. 47,1 ..
31.26 Tieliikelaitos 0,2 1,4 1,3 3,5 6,4 0,0
31.33 Varustamoliikelaitos 0,1 3,3 0,0 4,3 7,6 0,0
31.34 Luotsausliikelaitos 0,1 0,3 0,0 0,5 0,8 3,4
31.50 Ilmailulaitos3) .. .. 2,5 .. 2,5 ..
  Yhteensä 2,1 92,9 81,9 82,3 259,1 3,4

1) Eritellään momenteittain ao. luvuissa.

2) Pääasiassa taselainojen lyhennyksiä.

3) Metsähallituksesta ja Ilmailulaitoksesta esitetään vuodelle 2004 vain arviot voitontuloutuksista, sillä nämä liikelaitokset eivät noudata uutta liikelaitoslakia vuonna 2004.