Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:

  • — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
  • — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
  • — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
  • — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
  • — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
  • — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2023 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2021 tilinpäätös 2022 arvio 2023 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Kiinteistötoimitukset 39 113 37 896 510 39 857 39 385 507 39 385 39 385 510
Tilusjärjestelytehtävät 3 385 24 47 4 334 15 50 4 010 - 50
Kirjaamistehtävät 27 179 22 319 390 32 069 27 575 437 35 575 32 575 447
Perustietovarantojen ylläpito 33 610 2 916 366 38 259 2 682 398 37 930 2 597 398
Tietopalvelu 16 554 16 655 102 18 839 16 961 130 17 056 17 056 130
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 12 656 5 742 230 17 163 5 650 230 16 450 5 655 230
Yhteensä 132 497 85 552 1 645 150 521 92 268 1 752 150 406 97 268 1 765

Viraston tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
tavoite1)
2023
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— kokonaistuottavuus 99 101,5 101,5
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % 92 82 90
— tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha 8 509 9 000 8 500
— tieteelliset referoidut julkaisut, kpl 110 110 110
— yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % 60 85 100

1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 129 946 128 791 143 273
Bruttotulot 85 551 84 213 97 268
Nettomenot 44 395 44 578 46 005
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 29 468    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 30 335    

Bruttotulot ovat yhteensä 97 268 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 5 655 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 89 016 000 euroa ja muita tuloja 2 597 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 74 417 74 661 85 741
— muut tuotot 4 - -
Tuotot yhteensä 74 421 74 661 85 741
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 51 722 52 126 61 862
— osuus yhteiskustannuksista 27 271 22 535 27 879
Kustannukset yhteensä 78 993 74 661 89 741
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 572 - -4 000
Kustannusvastaavuus, % 94 100 96
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 211 2 229 3 275
— muut tuotot 46 - -
Tuotot yhteensä 3 257 2 229 3 275
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 164 1 172 1 722
— osuus yhteiskustannuksista 680 946 1 389
Kustannukset yhteensä 2 844 2 118 3 111
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 413 111 164
Kustannusvastaavuus, % 115 105 105

Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa kulutusmenoiksi ja siirtomenojen osuus vähäiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Huoneistotietojärjestelmä (RRF pilari2) 2 000
Huoneistotietojärjestelmä NGEU (RRF pilari2) -1 000
Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset 140
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 96
Kyberturvallisuutta parantavat toimet (kyber) 315
Metsähovin perusaseman jatkuva toiminta (kyber) 800
Paikkatietoselonteon toimeenpano -1 500
Siirto momentilta 30.01.23 47
JTS-miljardin tuottavuussäästö -170
Matkustussäästö -216
Palkkausten tarkistukset 676
Siirtyvien erien taso (HO 2019) 655
Toimistotilasäästö -416
Yhteensä 1 427

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 46 005 000
2022 II lisätalousarvio 732 000
2022 talousarvio 44 578 000
2021 tilinpäätös 45 262 000