Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

64. MetsähallitusPDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallituksen liiketoiminta on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja tuottaa tasaisen tuloutuksen omistajalle. Metsähallituksen liiketoiminnassa sovitetaan yhteen entistä paremmin luonnon monimuotoisuus ja ilmastokestävyys. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt lisääntyvät. Metsähallitus mahdollistaa osaltaan metsäbiotalouden raaka-ainehuollon. Metsähallitus pyrkii liiketoimintakäytössä olevien kiinteistöjen arvon nostamiseen ottaen huomioon yhteiskunnan kokonaishyöty.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,507 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 50 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2023 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2023 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 20 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,0 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2023 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2023 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 110,6 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,3 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2023 on 119,0 milj. euroa vuoden 2022 tuloksesta. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallituksen liiketoiminnassa sovitetaan yhteen taloudellinen kannattavuus, luonnon monimuotoisuus ja ilmastokestävyys. Liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt lisääntyvät. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat mm. monikäyttömetsien hiilinielun vahvistaminen esim. lisäämällä kasvua edistävää lannoitusta, valuma-aluekohtainen vesiensuojelun toimenpiteiden suunnittelu, peitteellisen metsänkäsittelyn pinta-alan lisääminen uudistusluonteisissa hakkuissa sekä aktiivisten luonnonhoitotoimenpiteiden ohjelman toteuttaminen monikäyttömetsissä.

Metsähallitus turvaa osaltaan puuraaka-aineen saantia omien luonnonvarasuunnitelmiensa puitteissa ottaen huomioon toimintaansa koskevat muut yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2021 lopussa 3 494 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 599 000 ha. Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 356 000 ha ja rajoitetun käytön piirissä 243 000 ha. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2021 lopussa 79,7 milj. euroa.

Kiinteistökehityksessä huomioidaan yhteiskunnan kokonaishyöty mm. edistämällä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia ja luomalla lisää toimintaedellytyksiä matkailualalle. Kotimaista kalankasvatusta edistetään valtion vesillä.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 1.1.—31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan 2 591,8 milj. euroa per 31.12.2021. Vuoden 2022 talousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman alentamisen 0,242 milj. eurolla.

Vuonna 2023 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 0,507 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 0,826 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien omaisuuden muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 0,212 milj. euron arvosta peruspääomassa olevaa omaisuutta muuhun omaan pääomaan maankäytön muutosten nettovaikutuksena. Lisäksi peruspääoma pienenee 0,106 milj. eurolla rakennetun omaisuuden siirroista muuhun omaan pääomaan.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 13,5 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2021 toteutuma 2022 ennakoitu 2023 esitys
  Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus Liiketoiminta Liiketoimintakokonaisuus
             
Liikevaihto, milj. € 115,8 354,8 122,4 359,6 114,7 381,0
— muutos, % 2 8 6 1 -6 6
Käyttökate, % 99 40 99 36 95 30
Liikevoitto/tappio, milj. € 112,6 134,1 120,7 130,2 108,8 114,5
Tilikauden tulos, milj. € 115,1 120,1 123,5 119,1 110,6 113,7
— liikevaihdosta, % 99 34 101 33 96 30
— peruspääomasta, % 4,4 4,6 4,8 4,6 4,3 4,4
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) 120,0   110,0   119,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, %2) 4,8 5,2 5,1 5,0 4,5 4,4
Investoinnit liikevaihdosta, % 8 6 13 7 12 7
Omavaraisuusaste, % 99 97 98 97 98 97
Taseen loppusumma, milj. € 2 986 3 047 3 011 3 065 3 011 3 065
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 177 605 190 595 185 563

1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

2) Tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotto-% sisältää tytäryhtiöosingot.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakokonaisuus käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
esitys
       
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 120,000 110,000 119,000
Yhteensä 120,000 110,000 119,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 8,444 8,347 8,604
MMM:n hallinnonala yhteensä 8,444 8,347 8,604
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 70,942 56,754 43,140
YM:n hallinnonala yhteensä 70,942 56,754 43,140
       
Yhteensä (MMM ja YM) 79,386 65,101 51,744
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50) 11 218 11 500 8 604
Ympäristöministeriö (35.10.52) 65 298 80 670 43 140
Ympäristöministeriö (35.10.63) 706 - -
Ympäristöministeriö (35.10.22) 648 1 200 780
Muu ministeriöiden rahoitus 1 639 3 000 3 670
Euroopan unionin LIFE-rahoitus 2 898 3 200 3 700
Muu Euroopan unionin rahoitus 2 221 1 400 1 400
Tulorahoituksella maksetut menot 12 389 13 300 10 890
Muu rahoitus 3 584 2 080 -
Yhteensä 100 601 116 350 72 184

1) Rahoituseriin 2021—2022 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2021
toteutuma
2022
ennakoitu
2023
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 14 068 13 300 10 890
Muut tuotot 6 651 5 000 5 000
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 75 925 87 300 54 592
Tuotot yhteensä 96 644 105 600 70 482
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 37 877 35 500 31 708
Muut kulut 58 630 70 900 40 204
Kulut yhteensä 96 507 106 400 71 912
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 137 -800 -1 430
Julkisten hallintotehtävien - yksikön tilikauden tuloksen siirto muun oman pääoman muutokseksi1) -137 800 1 430
       
Tilikauden tulos - - -
       
Henkilöstömäärä (htv) 677 628 560

1) Tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain (234/2016) sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen (1368/2016) säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 604 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

 • — metsästys ja kalastus on kestävää, eettistä ja vastuullista
 • — monipuoliset ja asiakaslähtöiset eräpalvelut lisäävät hyvinvointia ja luovat edellytyksiä erätalouden yritystoiminnalle
 • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — kehittää erävalvonnan toimintaedellytyksiä ja viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä lisää erävalvonnan vaikuttavuutta
 • — suunnittelee metsästyksen ja kalastuksen kestävästi sekä edistää riista- ja kalaelinympäristöjen ja lajien hoitoa
 • — luo toimintaedellytyksiä kalatalouselinkeinolle valtion vesillä
 • — kehittää sosiaalisen kestävyyden ja konfliktinhallinnan työkaluja eräasioiden hoidossa
 • — tarjoaa metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia kansalaisille tasapuolisesti ja kehittää erämatkailua valtion alueella
 • — huolehtii sujuvasta asiakaspalvelusta ja seuraa sekä varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
 • — edistää eränkäynnin jatkuvuutta
 • — kehittää yli hallinnonrajojen yhtenäisiä kansalaisille suunnattuja digitaalisia tietopalveluja sekä yhteiskäyttöisiä paikkatietopalveluja moderniin data-arkkitehtuuriin pohjautuen
 • — käynnistää toimintatapaselvityksen pohjalta älykkäiden toimintaprosessien muutoksen ja elinkaarensa päässä olevien tietojärjestelmien uudistuksen mahdollistamaan ydintehtäviemme toteutuksen
 • — ylläpitää ja kehittää laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja luonnon virkistys- ja matkailukäytön palveluita huolehtimalla samalla luonnonsuojelualueiden ekologisesta, sosiokulttuurisesta ja taloudellisesta kestävyydestä
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja ohjaa luonnon kestävään käyttöön edistäen kansalaisten ympäristötietoisuutta ja luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutuksia.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 6 270 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 750 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 520 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon varautuminen Pohjois-Suomen laajojen siemenkeräysten toteuttamiseen. Määrärahaa on varattu tarkoitukseen vuosittain 1 100 000 euroa. Metsäpuiden siementen hankinta ja varmuusvarastointi Pohjois-Suomen alueella on Metsähallituksesta annetun lain 5 §:n 7 kohdan mukaisesti Metsähallituksen julkinen hallintotehtävä.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
esitys
       
Kokonaiskäyntimäärät: kansallispuistot ja muut yleisökohteet (milj. kpl) 9,5 9,5 9,5
Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,40 4,40 4,40
Metsästäjien ja kalastajien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,79 3,84 3,85
Valtion kalastonhoitomaksujen lkm 270 159 280 000 280 000
Metsästyksen ja kalastuksen valvonnassa suoritetut tarkastukset, joissa ei todettu rikettä, % 84 81 83
Metsästyksen saalispalautteiden osuus lupien määrästä, % 54 52 54

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 5 169 000
Eräasiat 2 125 000
Muut tehtävät 1 310 000
Yhteensä 8 604 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen (HO 2019 kertaluonteinen) -1 000
Norppareitistöjen kehittäminen Saimaa Geoparkissa, kertaluonteisen lisäyksen poisto -100
Retkeilyalueiden matkailupalvelujen kehittäminen 1 400
Teerilammen virkistyskalastuskohteen kunnostaminen Seitsemisen kansallispuistossa, kertaluonteisen lisäyksen poisto -100
Palkkausten tarkistukset 64
Toimistotilasäästö -7
Yhteensä 257

2023 talousarvio 8 604 000
2022 II lisätalousarvio 309 000
2022 talousarvio 8 347 000
2021 tilinpäätös 8 444 000