Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 64 273 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

3) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

4) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

5) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

6) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

7) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

8) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavasta tuesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

9) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu, materiaalisesta tukemisesta aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

10) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

11) Suomen osallistumisesta Pohjoismaiden Base Camp -pooliin aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 679 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 2 391 000
04. Resolute Support -operaatio, Afganistan 3 100 000
05. Irakin koulutusoperaation menot 8 370 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 6 148 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 16 800 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 598 000
12. EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot 280 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 10 985 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 616 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 056 000
19. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 1 343 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 9 907 000
Yhteensä   64 273 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2022. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan olevan enintään 400 henkilötyövuotta. Afganistanin Resolute Support -operaatio päättyy vuonna 2021. Vuoden 2022 määrärahalla katetaan operaation kaluston paluuhuollon kustannukset sekä tuhoutuneen kaluston korvaavan kaluston hankinta.

Määrärahan käytöstä arvioidaan pääosa kulutusmenoiksi ja siirtomenojen osuus vähäiseksi.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Irakin koulutusoperaatio -1 274
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 1 250
Kustannustasotarkistus (2020) -706
Kustannustasotarkistus (2022) 950
Muiden käyttösuunnitelmakohtien muutokset 9 825
Resolute Support -operaatio, Afganistan -4 501
Yhteensä 5 544

2022 talousarvio 64 273 000
2021 III lisätalousarvio -706 000
2021 talousarvio 58 729 000
2020 tilinpäätös 59 386 000