Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2022

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön, sotilaallisen maanpuolustuksen, muiden viranomaisten tukemisen, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ohjauksesta, valmistelusta ja seurannasta sekä kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • — strategisten suorituskykyhankkeiden kokonaisuuden hallinta
  • — puolustuskyvyn pitkän aikavälin kehittämisperusteiden valmistelu ja siihen liittyvä ohjaus
  • — monenkeskisen ja kahdenvälisen puolustusyhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen
  • — kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevien edellytysten varmistaminen
  • — henkilöstörakenteen kehittämisen ohjaaminen ja riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen Puolustusvoimille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 542 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään jäsenmaksuihin arviolta 898 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2020
toteutuma
2021
varsinainen
talousarvio
2022
esitys
       
Bruttomenot 14 371 16 685 16 662
Bruttotulot 116 170 120
Nettomenot 14 255 16 515 16 542
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 403    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 969    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Palkkausten tarkistukset 73
Yhteensä 27

2022 talousarvio 16 542 000
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 16 515 000
2020 tilinpäätös 16 821 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 875 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista.


2022 talousarvio 2 875 000
2021 talousarvio 2 875 000
2020 tilinpäätös 2 875 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 709 886 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laivue 2020 -hankinta -16 126
Monitoimihävittäjien hankinta 150 842
Tasomuutos 9 729
Yhteensä 144 445

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2022 talousarvio 709 886 000
2021 talousarvio 565 441 000
2020 tilinpäätös 320 165 739