Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. (32.01, osa, 20, osa, 30, osa, 40, osa ja 60, osa) Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              03. (32.30.01) Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
              04. (32.20.01) Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. (32.20.06) Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot
              06. (32.40.01) Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              07. (32.40.03) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              08. (32.40.05) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              09. (32.60.01) Energiaviraston toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              (21.) Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille
              41. (32.20.41) Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
              49. (32.20.49) Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
              50. (32.40.50) Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. (32.40.51) Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta
              53. (32.40.53) Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              95. (32.40.95) Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         20. (32.20, osa ja 60, osa) Uudistuminen ja vähähiilisyys
         30. (32.30, osa, 40, osa, 50 ja 60, osa) Työllisyys ja yrittäjyys
            (40.) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         40. (32.01, osa, 20, osa ja 60, osa) Yritysten erityisrahoitus
            (50.) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         50. (32.70) Kotouttaminen
            (60.) (32.60, osa) Energiapolitiikka
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2004

03. (32.30.01) Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 196 375 000 euroa.

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5)4,1> 4,0> 4,0
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5)3,8> 4,0> 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio

2020
esitys
    
Bruttomenot173 139172 013196 775
Bruttotulot905400400
Nettomenot172 234171 613196 375
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta33 072  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle24 362  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03)21
Kotouttaminen ja työlupaprosessien tehostaminen (20 htv) (HO 2019)1 000
Kotouttamisen oikeudellinen neuvonta (-1 htv) (siirto momentille 32.01.02)-60
Kv. rekrytoinnin ostopalvelut (HO 2019)1 610
Kv. rekrytoinnin tehostaminen (4 htv) (HO 2019)200
Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen (11 htv) (HO 2019)550
Määräaikaishaastattelut (-100 htv)-5 000
Määräaikaishaastattelut ja nuorisotakuun edistäminen (100 htv) (HO 2019)5 000
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen)1 000
Palkkatuen lisääminen, digitaaliset palvelut (HO 2019)2 000
Palvelujen kehittämis- ja kokeilumenot (siirto momentilta 32.30.51)1 300
TE-digitalisaatiohanke (HO 2019 kertaluonteinen)10 000
Työllisyyden edistäminen ja palvelujen kehittäminen (HO 2019)5 000
Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen (HO 2019 kertaluonteinen)1 000
Lomarahojen alentaminen (Kiky)1 912
Palkkausten tarkistukset-328
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)435
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-500
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-378
Yhteensä24 762

2020 talousarvio196 375 000
2019 I lisätalousarvio3 000 000
2019 talousarvio171 613 000
2018 tilinpäätös163 524 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 196 621 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 246 000 euroa talousarvioesityksen 196 375 000 euroon nähden aiheutuu Tie työelämään -verkkopalvelun siirrosta momentilta 32.30.51.


2020 talousarvio196 621 000
2019 IV lisätalousarvio11 240 000
2019 I lisätalousarvio3 000 000
2019 talousarvio171 613 000
2018 tilinpäätös163 524 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentin nettomäärärahaksi esitetään 196,6 milj. euroa, joka on 25 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa.

Valiokunta pitää tärkeänä TE-toimistojen toimintamenojen lisäystä, jolla parannetaan yksilöllisiä palveluja ja yhteistyötä työnantajien kanssa. Saadun selvityksen mukaan tihennetyillä asiakaskontakteilla ja henkilökohtaisella palvelulla on saatu aikaan positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Työttömien määräaikaisilla haastatteluilla pyritään nopeuttamaan työllistymistä ja ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä. Tänä vuonna valmistuneen Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan selvityksen1) mukaan määräaikaishaastattelut tehostavat työnhakijapalveluihin ohjautumista, edistävät aktivoitumista ja työllistymistä. Valiokunta katsoo selvityksen johtopäätöksen mukaisesti, että haastatteluja tulisi kohdentaa nykyistä tarkemmin asiakkaan palvelutarve huomioiden.

Hallituksen tavoitteena on käynnistää keväällä 2020 työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunnan tai kuntien yhdessä on tarkoitus vastata työnhakijoiden palveluista. Kokeilun tarkoitus on parantaa työnhakijoiden palveluja sekä nykyistä paremmin tunnistaa työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeiluihin ohjataan ne työttömät, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat.

Kokeilussa työllisyyspalvelut organisoidaan uudelleen valtiolta kunnille eikä kokeiluille ole varattu erillistä rahoitusta. Valiokunta korostaa, että kokeilun onnistuminen edellyttää valtion ja kuntien sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja tiivistä yhteistyötä kokeilukuntien ja TE-palvelujen välillä. Valiokunta katsoo, että kokeilulle tulee varmistaa riittävät henkilöstöresurssit. Erityisen tärkeää on, että työnjako kuntien ja TE-hallinnon välillä on selkeä, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä. Lisäksi tulee ottaa käyttöön aiemmasta kuntakokeilusta saadut hyvät käytännöt ja kokemukset.

Valiokunta painottaa, että myös kuntakokeiluissa tulisi löytää ratkaisuja työvoiman saatavuusongelmiin. Tämän vuoksi työnantajille tarjottavat työvoimapalvelut ja yrittäjyyspalvelut tulee pitää hyvällä tasolla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 196 621 000 euroa.