Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslagen
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2004

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen avlåts regeringens proposition till en tredje tilläggsbudget för 2004.

Inkomstposterna

I tilläggsbudgeten föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på sammanlagt 1,5 miljoner euro.

Kalkylen för skatter och inkomster av skattenatur sänks med 42 miljoner euro. Intäktskalkylen för överlåtelseskatten höjs med 33 miljoner euro och intäktskalkylen för skatten på vissa försäkringspremier med 12 miljoner euro. Utgående från de förhandsuppgifter som erhållits då beskattningen för 2003 färdigställts sänks intäktskalkylen för inkomst- och förmögenhetsskatten med 100 miljoner euro.

Kalkylen för inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp av ca 38 miljoner euro. Kalkylen för nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 54 miljoner euro. De övriga inkomsterna inom finansministeriets förvaltningsområde beräknas öka med 55 miljoner euro till följd av Kapiteeli Oy:s amortering på sitt kapitallån. Då kalkylen för pensionsutgifterna sänks minskar detta överföringen från statens pensionsfond till budgeten med ca 19 miljoner euro.

Anslagen

Regeringen konstaterade i den allmänna motiveringen till den första tilläggsbudgetpropositionen för år 2004 att regeringen redan kände till flera utgiftsbehov som var motiverade men som borde prövas, men i detta skede förhöll man sig dock avvisande till dem. Genom detta förfarande meddelade regeringen att den strävade efter att ställa alla utgiftsbehov i en likadan ställning och kunna bedöma dem samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Regeringen bedömde att man då också bättre kunde se budgetekonomins helhetssituation år 2004 och försäkra sig om att ramen räcker till för oundvikliga, oförutsedda utgifter som uppkommer under årets gång.

När höstens egentliga tilläggsbudget nu överlämnas kan regeringen med tillfredsställelse konstatera att antalet oförutsedda faktorer som automatiskt eller i övrigt oundvikligt ökar utgifterna varit relativt få, och att det därmed lämnats utrymme i ramarna för motiverade, behovsprövade anslagsökningar. Regeringen har också under denna budgetrunda kunnat förhålla sig positiv till merparten av de behov av tilläggsanslag som ministerierna föreslagit. Därmed innehåller propositionen ett stort antal tillägg av engångsnatur genom vilka man kan åtgärda många aktuella och oundvikliga behov.

För utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås en nettoökning på 159,5 miljoner euro. Eftersom ränteutgifterna för statsskulden beräknas vara 160 miljoner euro mindre än vad som tidigare budgeterats, föreslås i fråga om anslagen en nettominskning på 0,5 miljoner euro.

Anskaffning av fastigheter

För inlösning av tjänstebostaden för ambassadören vid Finlands ambassad i Peking och av besittningsrätten för ambassadens tomt för 70 år framöver föreslås ett anslag om 8 miljoner euro.

Fredsbevarande verksamhet

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås för utgifter för materiel och förvaltning för den fredsbevarande verksamheten ett tilläggsanslag om 5,3 miljoner euro samt inom utrikesministeriets förvaltningsområde för underhåll av de fredsbevarande styrkorna ett nettotillägg av 1,9 miljoner euro. Tilläggen föranleds av att Finland med en ny fredsbevarande styrka på 185 personer samt en separat genomförandeavdelning på 26 personer deltar i den EU-ledda operationen ALTHEA i Bosnien-Hercegovina. De totala kostnaderna för operationen år 2004 är med beaktande av mervärdesskatteutgifterna ca 8,7 miljoner euro.

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg av 10 miljoner euro för betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag. Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av Finlands finansiella bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor samt av frivillig finansiering av FN:s säkerhetsstyrka i Irak.

Utgifter för undersökning av olyckor och ersättning för brottsskador

För finansieringen av utgifterna för undersökning av olyckor, vilka varit större än beräknat, föreslås ett tilläggsanslag om 0,6 miljoner euro. Ett tilläggsanslag om ca 1,4 miljoner euro föreslås i syfte att förkorta köerna vid behandlingen av brottsskadeersättningar.

Kajanalands landskapsförvaltning

Till Kajanalands utvecklingspengar föreslås 1,7 miljoner euro som är avsedda att användas för understöd till anskaffningen av informationssystem som föranleds av förvaltningsförsöket i landskapet.

Grundlig renovering av Nationaloperan

I tilläggsbudgetpropositionen ingår en fullmakt som möjliggör inledandet av en grundlig renovering av Finlands Nationalopera.

Företagsstöd

Verksamheten vid VPU Beklädnadsfabrik Ab har länge varit olönsam och det har beslutats om en stegvis avveckling av verksamheten. Det föreslås att ett anslag om 2,7 miljoner euro beviljas för utgifter i samband med avvecklingen. Som ett led i politikprogrammet för företagsamhet föreslås ett anslag om 1,8 miljoner euro för investeringsstöd till detaljhandlar i glesbygdsområden. För tryggandet av varvsindustrins konkurrensförutsättningar föreslås ett anslag om ca 13,7 miljoner euro för betalning av stöd till finska varvsbolag för nybyggnad och ombyggnad av fartyg.

Ersättning för skörde- och översvämningsskador

För ersättning av de skördeskador som förorsakades av de exceptionellt kraftiga regnen sommaren 2004 föreslås ett tilläggsanslag om 9 miljoner euro samt för ersättning av skador som förorsakades av de exceptionella översvämningarna ett tilläggsanslag om 4 miljoner euro. För reparation av översvämningsskador på vägar föreslås 0,5 miljoner euro.

Virkesproduktion

Ett tillägg av en miljon euro föreslås för arbete som främjar tryggandet av virkesproduktionens uthållighet.

Ersättning för sälskador

För ersättning av skador som sälarna orsakar fisket föreslås ett tillägg av en miljon euro.

Trafikprojekt

Det föreslås att fullmakten att ingå avtal i fråga om vägprojektet Jorois—Varkaus höjs med en miljon euro till 28 miljoner euro och avtalsfullmakten för elektrifiering av banavsnittet Uleåborg—Rovaniemi med 0,5 miljoner euro till 46,9 miljoner euro. Ett tillägg av ca 3,8 miljoner euro föreslås för vägprojektet Orivesi—Muurame till följd av att avtalsfullmakten överskridits. På grund av att vissa pågående trafikprojekt ligger efter eller före i tidtabellen skjuts behovet av anslag för dem fram till senare år eller tidigareläggs till detta år.

Kombiisbrytare

Till Sjöfartsverket föreslås ett anslag om 0,7 miljoner euro för konkurrensutsättning av kombiisbrytartjänster i samband med bekämpning av olje- och kemikalieskador.

Finsk—kinesiskt innovationscentrum

I anslutning till rekommendationerna i statsrådets kanslis utredning Finland i världsekonomin (Suomi maailmantaloudessa) föreslås ett anslag om en miljon euro för utgifter i samband med inrättandet av FinChi-innovationscentret i Shanghai.

Skuldkonverteringsarrangemang

Avsikten är att ett nytt skuldkonverteringsarrangemang på ca 30 miljoner dollar skall ingås mellan Finland och Ryska federationen. Enligt överenskommelsen kvitteras Rysslands offentliga skuld genom varu- och tjänsteleveranser till Finland åren 2005—2007. För kvitteringen av de fordringar som därvid uppstår för statsgarantifonden föreslås ett anslag om 25 miljoner euro.

Förebyggande av sjukhusinfektioner

Det föreslås att beredskapen att behandla smittsamma sjukdomar skall förbättras. För snara åtgärder i syfte att förebygga sjukhusinfektioner som förorsakas av resistenta bakterier föreslås till sjukvårdsdistrikten sammanlagt 2 miljoner euro och för Folkhälsoinstitutets omkostnader 0,2 miljoner euro.

Pensions- och förmånsutgifter

Preciseringen av kalkylen för pensionsutgifterna minskar beloppet av de pensioner staten betalar ut med 60 miljoner euro.

Till utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett nettotillägg om sammanlagt 47,5 miljoner euro. I statsandelen till arbetslöshetskassorna föreslås ett tillägg av 47 miljoner euro för finansiering av inkomstrelaterade förmåner, till utgifterna för grunddagpenningen föreslås ett tillägg av 13 miljoner euro och i statsandelen till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier föreslås ett tillägg av 2,5 miljoner euro. Från anslaget för arbetsmarknadsstöd föreslås ett avdrag på 15 miljoner euro som föranleds av att antalet personer som får arbetsmarknadsstöd är mindre än beräknat.

I statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen föreslås ett tillägg om 11 miljoner euro och till den statliga ersättningen för kostnaderna för semesteravbrytare för lantbruksföretagare föreslås ett tillägg om 5,5 miljoner euro.

Omkostnader och utvecklande av förvaltningen

Inom justitieministeriets förvaltningsområde föreslås för omkostnaderna för övriga domstolar ett tilläggsanslag om 0,4 miljoner euro som föranleds av arbetsdomstolens dom gällande tolkningen av tjänstekollektivavtalet. För omkostnaderna för exekutionsväsendet föreslås ett tillläggsanslag om 1,3 miljoner euro som föranleds av att ibruktagandet av datasystemet för utsökningen och ibruktagandet av rättstregistercentralens system för verkställighet av domar i brottmål fördröjts.

För polisväsendets omkostnader föreslås för åtgärder som gör trafikövervakningen effektivare ett anslag av engångsnatur om 0,15 miljoner euro.

För tullverkets omkostnader föreslås ett tilläggsanslag om 4,8 miljoner euro. Behovet av tillläggsanslag beror på kostnader som föranleds av beskattningen av begagnade bilar som införs i landet.

För finansministeriets förvaltningsområde föreslås ett tilläggsanslag om 2,3 miljoner euro för utgifter som föranleds av ändringen i pensionssystemet, och ett anslag om 2 miljoner euro för det utvecklingsprojekt för ekonomi- och personalförvaltningen som genomförs inom statsförvaltningen.

För omkostnaderna för statsrådets kansli och för Statens bostadsfond föreslås ett tillägg till följd av övergången till nya lönesystem.

Strukturfonder

För de utgifter som skall betalas ur EU:s strukturfonder föreslås i fråga om utvecklings- och garantifonden för jordbruket ett avdrag av sammanlagt 10 miljoner euro och i fråga om Europeiska socialfonden ett tillägg om 4,5 miljoner euro. I den statliga medfinansieringen föreslås i motsvarande grad för undervisningsministeriets och handels- och industriministeriets förvaltningsområden ett tillägg om sammanlagt 6,1 miljoner euro samt för kommunikationsministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden ett avdrag av sammanlagt 4,4 miljoner euro. De föreslagna ändringarna föranleds av ändringar i utbetalningarna av bevillningsfullmakterna jämfört med vad som beräknades i samband med budgetberedningen. I fråga om det tekniska stödet inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) föreslås i anslutning till den s.k. resultatreserven att bevillningsfullmakten för EU:s medfinansiering och statens medfinansieringen utökas med sammanlagt 220 000 euro, varav EU:s och statens medfinansiering utgör 110 000 euro vardera. Avsikten är att genom tillägget finansiera administreringen av övergångsperiodens mål 2 -program och åtgärder för avslutande av programmen i de berörda regionerna.

Dessutom föreslås att budgeteringen av strukturfonderna preciseras så att fonderna budgeteras enligt kontantprincipen, vilket gör det lättare att säkerställa att den utgiftsredovisning som lämnas till kommissionen överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna.

Räntor på statsskulden

Avdraget av 160 miljoner euro från ränteutgifterna föranleds av ett minskat behov av upplåning, av att tyngdpunkten i fråga om den kortfristiga upplåningen i högre grad än beräknat är förlagd till den senare delen av året samt av att den genomsnittliga räntekostnaden för lånebeståndet sjunkit.

Balans och statsskulden

Inkomsterna i den tredje tilläggsbudgetpropositionen uppskattas till 1,5 miljoner euro exklusive nettoupplåningen, och i avdrag från anslaget föreslås 0,5 miljoner euro, i vilket belopp ingår ränteutgifterna för statsskulden. Tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 2 miljoner euro. Underskottet i den ordinarie budgeten för 2004 var 1 273 miljoner euro. Underskottet har minskat som en följd av överskotten i den första och den andra tilläggsbudgeten. Med beaktande av den nu föreslagna tilläggsbudgetpropositionen är underskottet i budgeten för år 2004 ca 62 miljoner euro.

Statsskulden beräknas uppgå till 63,4 miljarder euro i slutet av 2004, vilket är 43,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Skuldförhållandet beräknas minska med cirka en och en halv procentenhet jämfört med fjolåret.

Ramen för valperioden

Det föreslås att den totala summan av utgifter som ingår i ramarna, inklusive den tilläggsbudget som nu föreslås, skall utgöra 28 005 miljoner euro. Ramen för valperioden är 28 089 miljoner euro år 2004. Skillnaden mellan dessa, d.v.s. den odelade reserveringen, är 84 miljoner euro. Detta innebär att beloppet av anslagen år 2004 faller inom den ram för valperioden som statsrådet fastställt och som avläts till riksdagen i en redogörelse. Utgifter utanför ramarna har med beaktande av den tilläggsbudget för år 2004 som nu föreslås budgeterats till ett belopp av 8 985 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans (mn euro)
  2003


bokslut
2004
Godkänd budget
(budget
+tilläggsbudgetar)
2004

Regeringens proposition
2004


Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt 36 897 36 990 -0,5 36 990
— Anslag för förvaltningsområdena 32 244 34 418 159,5 34 578
— Räntor på statsskulden 4 653 2 572 -160 2 412
         
Inkomstposter sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 35 340 36 926 1,5 36 928
— Skatteinkomster 30 263 30 846 -42 30 804
— Övriga inkomster 5 077 6 080 43 6 124
Nettoupplåning och skuldhantering 1 073 64 -2 62
— Nettoupplåning 1 322 4 103 107

De av riksdagen godkända anslagen för 2004 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel (euro)
  Huvudtitel Godkänd budget
(budget + tillläggsbudgetar)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 100 740 000 1 200 000 101 940 000
22. Republikens president 8 170 000 295 000 8 465 000
23. Statsrådet 48 220 000 1 043 000 49 263 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 763 652 000 21 547 000 785 199 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 670 566 000 3 563 000 674 129 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 443 211 000 3 749 000 1 446 960 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 108 002 000 9 142 000 2 117 144 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 358 986 000 -41 993 000 5 316 993 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 058 462 000 6 905 000 6 065 367 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 702 439 000 1 436 000 2 703 875 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 1 841 232 000 45 262 000 1 886 494 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 964 702 000 42 573 000 1 007 275 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 9 367 316 000 73 800 000 9 441 116 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 305 775 000 -9 960 000 2 295 815 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 676 841 000 915 000 677 756 000
36. Räntor på statsskulden 2 572 000 000 -160 000 000 2 412 000 000
Sammanlagt 36 990 314 000 -523 000 36 989 791 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2004 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning (euro)
  Avdelning Godkänd budget
(budget + tillläggsbudgetar)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 30 846 017 000 -42 000 000 30 804 017 000
12. Inkomster av blandad natur 4 770 344 000 38 460 000 4 808 804 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 164 853 000 5 000 000 1 169 853 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 145 100 000 - 145 100 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 36 926 314 000 1 460 000 36 927 774 000
         
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 64 000 000 -1 983 000 62 017 000
Sammanlagt 36 990 314 000 -523 000 36 989 791 000

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen (euro)
  Inkomstposter (utan nettoupplåning och skuldhantering) Anslag Nettoupplåning och skuldhantering
       
Ordinarie budget 35 791 064 000 37 064 553 000 1 273 489 000
I tilläggsbudget 728 250 000 -105 699 000 -833 949 000
II tilläggsbudget 407 000 000 31 460 000 -375 540 000
III tilläggsbudgetproposition 1 460 000 -523 000 -1 983 000
Sammanlagt 36 927 774 000 36 989 791 000 62 017 000