Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 164 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen, oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä demokratiapalkintoja varten

2) ministeriön yhteydessä toimivista lautakunnista ja muista vastaavista toimielimistä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan asianajajayhdistykselle maksettavien siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 23 142 21 183 24 264
Bruttotulot 457 400 1 100
Nettomenot 22 685 20 783 23 164
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 004    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 549    

Määrärahan arvioitu käyttö

  htv %
     
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 14 6
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 26 11
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 44 18
EU- ja kansainväliset asiat 12 5
Ministeriön muut erityistehtävät 26 11
Tukitoiminnot 68 28
Palkallinen poissaolo 50 21
Yhteensä 240 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -240
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 80
Avoimuusrekisteri; henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset (HO 2019) 100
Avoimuusrekisterin perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) 500
Kansalliskielistrategia ja kielipoliittinen ohjelma (HO 2019) 200
Lainvalmistelun perus- ja ihmisoikeusosaamisen sekä valtiosääntöoikeudellisen ja muun julkisoikeudellisen asiantuntemuksen vahvistaminen (HO 2019) 200
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 5
OM:n ohjelmien toteuttaminen (HO 2019 kertaluonteinen) 500
Perus- ja ihmisoikeustoimenpideohjelma (HO 2019) 100
Perustetaan vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja vanhusasiavaltuutetun toimisto (HO 2019) 100
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen -80
Vaikutusarvioinnin vahvistaminen lainvalmistelussa (HO 2019) 400
Valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori (HO 2019) 150
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.03) 150
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 25.01.03) -5
Vuoden 2019 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus) -200
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (siirto momentilta 25.01.03) 200
Ylivelkaantuminen (HO 2019); taloudenhallinnan neuvottelukunta 50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -21
JTS-miljardin tuottavuussäästö -59
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 290
Palkkausten tarkistukset -49
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 67
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -57
Yhteensä 2 381

2020 talousarvio 23 164 000
2019 talousarvio 20 783 000
2018 tilinpäätös 20 230 000