Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2019

II tilläggsbudgetproposition för 2019PDF-versio

  euro
ANSLAG
23. STATSRÅDETS KANSLI 2 920 000
01. Förvaltning 2 920 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg 2 920 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
30. Internationellt utvecklingssamarbete 0
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 0
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 000
01. Förvaltning 10 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 000
40. Migration 0
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag -100 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 400 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 400 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 340 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 0
05. Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen för (reservationsanslag 3 år) 0
80. Överföringar till landskapet Åland 1 340 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 1 340 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 26 700 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet 3 700 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 700 000
20. Yrkesutbildning 20 000 000
21. Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år) 0
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg 20 000 000
80. Konst och kultur 3 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 017 000
01. Förvaltning och forskning 900 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 117 000
46. Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg 117 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 111 315 000
10. Trafiknätet 111 315 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 40 000 000
36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 380 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 70 935 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 814 000
01. Förvaltning 530 000
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg 530 000
20. Närings- och innovationspolitik 470 000
44. Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år), avdrag -530 000
95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag), tillägg 1 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 814 000
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg 814 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 200 000
03. Forskning och utveckling 0
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 0
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 15 000 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 000 000
40. Pensioner 200 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg 200 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 900 000
10. Miljö- och naturvård 900 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 900 000
20. Samhällen, byggande och boende 0
60. Överföring till statens bostadsfond 0
Anslagens totalbelopp 161 616 000