Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetusministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
              01. Alueellisten ympäristökeskusten tulot
              10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista
              20. Siirto valtion asuntorahastosta
              99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

35. Ympäristöministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Alueellisten ympäristökeskusten tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloista arvioidaan kertyvän vesiensuojelumaksuina 100 000 euroa. Vesiensuojelumaksut peritään vesilain (264/1961) 10 luvun 27 §:n perusteella.


2009 talousarvio200 000
2008 talousarvio230 000
2007 tilinpäätös451 891

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista

Momentille arvioidaan kertyvän 4 150 000 euroa.

Selvitysosa: Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja18 §:ien mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien kanssa hankittavan monitoimialuksen hankinnasta, Rajavartiolaitoksen kahden valvontalentokoneen valvontalaitteiden uusimisesta sekä valtion öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta aiheutuneista menoista 4 000 000 euroa.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2009 talousarvio4 150 000
2008 talousarvio7 500 000
2007 tilinpäätös1 369 458

20. Siirto valtion asuntorahastosta

Momentille siirretään 204 500 000 euroa.

Selvitysosa: Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2007 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2007 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (4,36 %) siten, että sen vuosimuutoksesta on otettu huomioon puolet. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 7,2 milj. euroa.


2009 talousarvio204 500 000
2008 talousarvio148 000 000
2007 tilinpäätös116 500 000

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 100 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden 2000—2006 ja LIFE+-ohjelman 2007—2013 tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen 1 500 000 euroa momentille 35.10.64. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1205/2006), Valtion asuntorahaston suoritteista annettuun maksuasetukseen (1206/2006) sekä sekalaisiin tuloihin. Momentille tuloutetaan myös Suomen ympäristökeskuksen, ympäristölupavirastojen ja Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot.

Momentille tuloutetaan myös Turvatekniikan keskukselle tulevat tuotot ilmoituksista kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyydestä.


2009 talousarvio5 100 000
2008 talousarvio4 000 000
2007 tilinpäätös1 130 584