Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2014 talousarvioesitystä (HE 112/2013 vp) täydentävä hallituksen esitys. Täydentävä esitys voidaan antaa, koska valtiovarainvaliokunta ei ole vielä antanut mietintöään 16.9.2013 annetusta hallituksen esityksestä vuoden 2014 talousarvioksi.

Talouden näkymät

Kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana v. 2014. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso.

Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysasteeksi arvioidaan 8,2 % v. 2014, ja tulevina vuosina työttömyys vähenee vain hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi.

Julkinen talous pysyy alijäämäisenä ensi vuonnakin. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää 60 prosentin rajan v. 2014. Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.

Työmarkkinoilla syksyllä 2013 saavutetun palkkaratkaisun johdosta valtiovarainministeriö on arvioinut erikseen ansiotasoindeksin kehitystä. Arvion mukaan ansiotasoindeksin nousu v. 2014 on tarkentunut noin ¾ prosenttiyksikköä hitaammaksi verrattuna valtiovarainministeriön syyskuussa julkaisemaan ennusteeseen. Tämä muutos otetaan huomioon täydentävän talousarvioesityksen lakisääteisissä indeksitarkistuksissa.

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi yhteensä n. 261 milj. euroa. Tästä 203 milj. euroa johtuu ansio- ja pääomatuloveron tuottoarvion alentamisesta. Osana työmarkkinajärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyviä valtion toimia tuloveroasteikkoon ehdotetaan tulorajojen korottamista 1,5 prosentilla lukuun ottamatta ylintä tulorajaa. Lisäksi osana työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyviä toimia talousarvioesityksessä vuodelle 2014 ehdotetun verovapaan kilometrikorvauksen laskentaperusteiden muutos peruttaisiin. Toimet alentavat ansio- ja pääomatuloveron tuloarviota yhteensä 122 milj. euroa. Tuloarviota alentaa 5 milj. eurolla hallituksen rakennepoliittinen toimenpide, jonka mukaisesti luonnollinen henkilö voisi myydä kunnille asuntorakentamiseen tarkoitettua maata määräaikaisesti verovapaasti. Tuloarviota puolestaan kasvattaa 15 milj. eurolla muutos elinkeinotulon ja osakeyhtiön varojenjaon verotusta koskeviin säännöksiin vapaan oman pääoman rahaston osalta. Lisäksi kertymätietojen sekä laskentaperusteiden tarkentuminen työttömyysvakuutusmaksun ja osinkoverouudistuksen osalta sekä niistä aiheutuva veronsaajien jako-osuuksien muutos alentavat valtion verotuottoarviota 91 milj. eurolla.

Alkoholijuomaveron tuottoarviota alennetaan 57 milj. eurolla. Alkoholiveron kiristäminen tehdään aiemmin suunniteltua lievempänä johtuen muun muassa kasvaneesta matkustajatuonnista sekä ennakoitua heikommista kertymätiedoista.

Katsastustoiminnan valvontamaksua koskevaa tuloarviota ehdotetaan alennettavan n. 4,8 milj. euroa johtuen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevan lainsäädännön voimaantulon siirtymisestä.

Sekalaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti n. 3,4 milj. eurolla.

Määrärahat ja tasapaino

Varsinaisten tulojen noin 261 milj. euron vähennykset ja määrärahojen noin 108 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2014 talousarvioesitystä täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 369 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan 7,1 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2014 lopussa arvioidaan noin 100 mrd. euroa, mikä on noin 50 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vaalikauden kehys

Vuoden 2014 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan kehyksen hinta- ja rakennemuutoksia jäljempänä olevan taulukon mukaisesti noin -147 milj. eurolla. Tarkistusten jälkeinen menokehys vuodelle 2014 on 42 649 milj. euroa.

Talousarvioesitystä täydentävän esityksen jälkeen kehykseen luettavien menojen taso on 42 414 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2014 jakamaton varaus on noin 35 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

MomenttiAsia20142015
    
 Lakisääteinen hintakorjaus: määrärahatarkistukset vahvistettujen KEL- ja TyEL-indeksien ja ATI-ennusteen muuttumisen perusteella-98,63-98,81
 Sopimusperusteinen hintakorjaus: toimintamenomäärärahojen lisäys palkkaratkaisun perusteella14,5428,34
29.80.20Museoviraston kohteiden siirto Senaatille. Aiemman 15 milj. euron kehyskorjauksen tarkistaminen vastaamaan kohteiden pääomavuokratasoa (6,4 milj. euroa).-8,60-8,60
31.20.01Liikenteen turvallisuusviraston katsastustoiminnan valvontamaksujen bruttobudjetointi (vastaavat tulot momentilla 11.19.07)4,794,79
32.20.02VTT:n toimintamenojen uudelleenbudjetointi tilaratkaisun viivästymisen vuoksi (vähennys LTAE IV 2013)4,39 
32.20.46Laivanrakennuksen innovaatiotuen uudelleenbudjetointi liittyen alushankkeen valmistumisen viivästymiseen3,20 
32.40.03Patentti- ja rekisterihallituksen säätiön valvontamaksujen bruttobudjetointi (vastaavat tulot momentilla 11.19.09)0,250,25
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.60.35Työttömyysturvan suojaosa (300 euroa) ja työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen 7 päivästä 5 päivään. Nettovaikutus, jossa on huomioitu toimeentulotukitarpeen aleneminen. Kehystasoa alennetaan näitä kehyksen ulkopuolisille momenteille tehtäviä perustemuutoksia vastaavasti.-66,80 -66,80
Yhteensä -146,86-140,83

Tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitusuudistus

Tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitusuudistus on tarkoitus toteuttaa valtioneuvoston 5.9.2013 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Sen avulla vahvistetaan valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa.Tämä tapahtuu kokoamalla valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käytettäväksi rahoitusta valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteisista tutkimusmäärärahoista asteittain vuosina 2014—2016 siten, että valtioneuvoston ja sen ministeriöiden välittömien tietotarpeiden tutkimus-, arviointi- ja selvitystoimintaan olisi v. 2014 käytössä 5 milj. euroa, v. 2015 7,5 milj. euroa sekä v. 2016 ja siitä edelleen 12,5 milj. euroa sitomattomia tutkimusvaroja.

ICT-asiat

Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä siirtona palvelukeskuksen investointimenoista. Määräraha on osa palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen liittyvää erillisrahoitusta. Palvelukeskuksen investointimenoihin ehdotetaan lisäyksenä 6 milj. euroa palvelujen edellyttämiin investointitarpeisiin.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan 1,63 milj. euron lisäystä valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin menoihin sekä järjestelmän keskeneräisyydestä aiheutuvan lisätyön kulujen rahoittamiseen. Lisäyksestä on 1,26 milj. euroa hallinnonalan sisäistä siirtoa.

Viisumitoiminnan järjestelmäkehitykseen EU-velvoitteiden mukaisesti ehdotetaan lisäystä noin 0,8 milj. euroa.

Verohallinnolle ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä EU:n rajat ylittävän kaupan sähköiseen asiointipalveluun.

Keski-Pasila

Senaatti-kiinteistöille ehdotetaan valtuutta saada luovuttaa YIT Rakennus Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingissä Keski-Pasilaan kaavoitettavan Keskustakorttelin valtion omistamat noin 2,5 ha:n suuruiset määräalat noin 83 milj. euron kauppahinnalla ja YIT Rakennus Oy:lle Kiinteistö Oy Pasilan aseman koko osakekannan 12 milj. euron velattomalla kauppahinnalla.

Keski-Pasilan kehittämiseen liittyen ehdotetaan yht. 40 milj. euron valtuutta, josta 30 milj. euroa kattaa länsiraiteen rakentamisen kustannuksia ja 10 milj. euroa asemarakennuksen liukuportaiden uusimisen ja joukkoliikennettä palvelevien yhteisten alueiden kehittämisen. Vuoden 2014 rahoitustarve 5 milj. euroa katetaan momentin sisältä Haminan ohikulkutiehankkeen kustannusarvion tarkennuttua vastaavasti alaspäin. Varsinaisen raiteen ja liukuportaiden rakentamisen arvioidaan ajoittuvan vuosille 2017—2019.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että ohjelmaan osoitettuja määrärahoja voitaisiin myöntää valtionavustuksena oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Muutoksella pyritään vahvistamaan ja laajentamaan kohderyhmän tarpeisiin soveltuvaa koulutustarjontaa sekä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia tukea opiskelijoita heidän opinnoissaan. Nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmänä ovat 20—29 -vuotiaat, joilla ei ole perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa ja sen rahoitus on v. 2014 yhteensä 52 milj. euroa.

Opintotuki

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti opintorahan määriä ehdotetaan korotettavaksi noin 11 prosentilla 1.8.2014 lukien korkeakouluopiskelijoilla, jotka aloittavat korkeakouluopinnot ensimmäistä kertaa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Näillä opiskelijoilla opintotukeen oikeuttavaa aikaa lyhennetään viidellä kuukaudella. Lisäksi opintotukimäärärahaan ehdotetaan 20 milj. euron vähennystä arvioiden tarkistumisen vuoksi.

Työttömyysturva

Työttömyysturvan rahoitukseen ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 68,6 milj. euroa. Lisäystarve aiheutuu hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ja työmarkkinajärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen vastaantuloiksi sovituista muutoksista. Työttömyyspäivärahan omavastuuaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi seitsemästä päivästä viiteen päivään ja työttömyysetuuden sovittelussa ehdotetaan otettavaksi käyttöön 300 euron kuukausittainen suojaosuus. Lisäksi muutoksella on vaikutusta kunnille maksettavaan valtionosuuteen perustoimeentulotuen kustannuksista, johon ehdotetaan vähennystä 1,8 milj. euroa.

Yhdistelmälupadirektiivi

Kolmansien maiden kansalaisia koskevan yhdistelmälupadirektiivin toimeenpanemiseksi annettavan lakiesityksen mukaan kolmannesta maasta Suomeen työskentelemään tuleva henkilö pääsee asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn alusta lukien, jos työskentely on työttömyysturvan työssäoloehtoon luettavassa työssä kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Esitykseen liittyen lapsilisään varattua määrärahaa ehdotetaan vähennettäväksi 0,3 milj. eurolla ja valtion osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista 0,2 milj. eurolla.

Eräitä muita muutoksia

Toimintamenomäärärahoihin ehdotetaan palkkaratkaisusta johtuen yht. 14,5 milj. euron lisäystä.

Puolustusmateriaalihankinnoissa PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan lisättäväksi noin 158 milj. eurolla taistelupanssarivaunuhankinnan vuoksi. Maksatukset ajoittuvat vuosille 2014—2020.

Eläkkeiden määrärahaa ehdotetaan vähennettäväksi 10,37 milj. eurolla arvioitua matalampana vahvistetun TyEL-indeksin johdosta. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvien eläkemenojen määrärahaan ehdotetaan 4,28 milj, euron lisäystä TyEL-indeksimuutoksen sekä muiden tarkentuneiden arvioiden johdosta.

Talousarvioesitykseen ehdotetaan otettavaksi 0,8 milj. euron määräraha, jolla varaudutaan Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

EU-maksuihin ehdotetaan 90 milj. euron lisäystä, mikä aiheutuu Euroopan unionin vuoden 2013 8. lisäbudjetin aiheuttamista menoista, joiden odotetaan tulevan maksuun v. 2014, sekä komission tarkennetusta tuloarviosta, joka nostaa jäsenvaltioiden bruttokansantuloon perustuvaa maksua.

Tuottavuuden edistämisen määrärahasta ehdotetaan vähennettävän 13 milj. euroa v. 2014 käynnistettävien hankkeiden tarkentuneen määrärahatarpeen ja edelliseltä vuodelta siirtyvän määrärahan vuoksi.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaan ehdotetaan vähennystä runsaat 71 milj. euroa liittyen valtionosuusindeksin tarkistuksen alenemiseen sekä lisäystä 57 milj. euroa liittyen kuntien verotulomenetysten ja vastaavan kompensaation kasvuun. Kokonaisvaikutuksena määräraha pienenee vajaat 14,5 milj. euroa verrattuna talousarvioesitykseen.

Yliopistojen valtionrahoitukseen ehdotetaan yliopistoindeksiennusteen alenemisesta johtuen 8,6 milj. euron vähennystä.

Maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvointia edistävien tukien ja ei-tuotannollisten investointien määrärahan sekä luonnonhaittakorvauksen määrärahan valtion rahoitusosuutta alennetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa koskevan ehdotusluonnoksen mukaisen EU:n rahoitusosuuden kasvun perusteella yhteensä 70 milj. eurolla.

Perusväylänpidon momentilta ehdotetaan 2,1 milj. euron määrärahaa käytettäväksi raakapuuterminaalien ja kuormauspaikkojen hankintaan VR-Yhtymältä. Hankinnalla varmistetaan kuormauspaikkojen kunnossapito ja kehittäminen sekä taataan metsäteollisuuden tehokas kuljetusketju metsästä tehtaalle.

Uusiutuvan energian tuotantotuen määräraha-arviota alennetaan 10 milj. eurolla sähkön markkinahinnan muutoksesta ja maksatusaikataulujen tarkentumisesta johtuen.

Pakolaiskiintiön nostamisen 750 henkilöstä 1 050 henkilöön arvioidaan lisäävän valtion kotouttamiskorvauksia kunnille n. 1,4 milj. eurolla. Kiintiöpakolaisten maahantulomatkojen järjestämiseen ehdotetaan 146 000 euron määrärahalisäystä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenoissa on huomioitu sisäisenä siirtona 0,25 milj. euroa talousapuneuvonnan rahoittamiseen.

Yleisen asumistuen määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi 11,9 milj. eurolla, lapsilisiin varattua määrärahaa 3,6 milj. eurolla, valtion korvattavien perhe-etuuksien määrärahaa 0,4 milj. eurolla, sotilasavustuksen määrärahaa 0,8 milj. eurolla, elatustuen määrärahaa 2,4 milj. eurolla sekä vaikeavammaisten tulkkauspalveluihin varattua määrärahaa 0,7 milj. eurolla. Lisäystarpeet aiheutuvat tarvearvioiden muutoksesta.

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 PääluokkaHallituksen
esitys
talousarvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta157 697 000-157 679 000
22.Tasavallan presidentti37 710 000-37 710 000
23.Valtioneuvoston kanslia85 442 0005 059 00090 501 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 294 309 0001 153 0001 295 462 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala895 689 0002 206 000897 895 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 263 720 0002 930 0001 266 650 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 751 100 000-1 189 0002 749 911 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala16 947 422 00065 889 00017 013 311 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 596 706 000-17 754 0006 578 952 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 657 133 000-838 0002 656 295 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 967 508 000-6 913 0002 960 595 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 375 593 000-6 693 0003 368 900 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 809 820 00064 389 00012 874 209 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala266 960 000-187 000266 773 000
36.Valtionvelan korot1 813 600 000-1 813 600 000
Yhteensä53 920 409 000108 052 00054 028 461 000

Käsiteltävänä olevat ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 OsastoHallituksen
esitys
talousarvioksi
Täydentävä
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot40 057 333 000-264 785 00039 792 584 000
12.Sekalaiset tulot4 742 080 0003 405 0004 745 485 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset1 995 000 000-1 995 000 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)401 652 000-401 652 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)47 196 065 000-261 380 00046 934 685 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta6 724 344 000369 432 0007 093 776 000
Yhteensä53 920 409 000108 052 00054 028 461 000