Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Balans
   Anslag

Statsbudgeten 2011

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen lämnas regeringens proposition om en andra komplettering av den tredje tillläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd). Regeringens proposition om en tredje tillläggsbudget för 2011 lämnades till riksdagen den 30 september 2011 och regeringens proposition om en komplettering (RP 78/2011 rd) den 14 oktober 2011. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionerna.

Föreslagna ändringar

Till de kalkylerade ersättningarna till kommunerna för de flyktingar som anvisas dem föreslås ett tillägg på 1 miljon euro på grund av att ersättningstiden har förlängts från tre till fyra år fr.o.m. den 1 september 2011.

Under momentet Avgifter till Europeiska unionen inom finansministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 62 miljoner euro som föranleds av EU:s fjärde tilläggsbudget och en justering av grunderna för moms- och BNI-avgifterna för 1995—2010. Anslaget under Energiskattestöd föreslås att minskas med 40 miljoner euro, vilket beror på att antalet ansökningar om skatteåterbäring för energiintensiva företag är mindre än uppskattat och på att mängden återbäringar på grund av skattefri användning av energi är färre än väntat.

Under momentet Överföringar till förvaltningsområdets fonder inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 37 miljoner euro till ersättning av kostnaderna för anskaffning av det pandemivaccin som finansierats via försörjningsberedskapsfonden.

Andra kompletteringspropositionen till den tredje tilläggsbudgetpropositionen ökar utgifterna som hör till ramen för 2011 med 60 miljoner euro så att nivån på utgifterna i ramen uppgår till 37 798 miljoner euro efter förslaget och som en ofördelad reserv kvarstår 283 miljoner euro. Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade reserv för 2010 oanvänd. Av denna reserv får enligt rambestämmelsen för 2008—2011 högst 100 miljoner euro användas för utgifter av engångsnatur 2011.

Balans

Underskottet i statens budgetekonomi är 6,5 miljarder euro år 2011 med beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 och dess kompletteringspropositioner.

Inkomstposter och anslag som riksdagen godkänt för 2011, tredje tilläggsbudgetpropositionen som är under behandling i riksdagen samt kompletterande propositioner, euro
  Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)
Nettoupplåning
och skuldhantering
Anslag
       
Ordinarie budget 42 456 216 000 8 070 625 000 50 526 841 000
I tilläggsbudget -226 571 000 941 356 000 714 785 000
II tilläggsbudget 846 400 000 -814 591 000 31 809 000
III tilläggsbudgetproposition 1 815 502 000 -1 763 915 000 51 587 000
Kompletteringsproposition -32 555 000 1 020 000 -31 535 000
Andra kompletteringproposition - 60 003 000 60 003 000
Sammanlagt 44 858 992 000 6 494 498 000 51 353 490 000