Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag

Statsbudgeten 2005

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 97 461 000
01. Riksdagsledamöterna 20 291 000
21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 20 291 000
02. Riksdagens kansli 56 480 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 4 200 000
21. Omkostnader för riksagens kansli (förslagsanslag) 52 280 000
09. Statsrevisorerna 1 779 000
21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) 1 779 000
14. Riksdagens justitieombudsman 4 039 000
21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 4 039 000
40. Statens revisionsverk 11 424 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 428 000
21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 10 996 000
99. Riksdagens övriga utgifter 3 448 000
21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) 3 448 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 8 505 000
01. Republikens president 305 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 262 000
21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 43 000
02. Republikens presidents kansli 8 200 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 000 000
21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 6 379 000
27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 240 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 581 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 48 899 000
01. Statsrådet 5 322 000
01. Avlöningar (förslagsanslag) 5 322 000
02. Statsrådets kansli 27 050 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 2 500 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 21 550 000
22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
03. Justitiekanslersämbetet 2 740 000
21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 740 000
27. Understödjande av politisk verksamhet 12 020 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 12 020 000
99. Statsrådets övriga utgifter 1 767 000
21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 812 000
24. Ordnar (förslagsanslag) 471 000
25. Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget (reservationsanslag 2 år) 484 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 822 019 000
01. Utrikesförvaltningen 196 440 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 14 800 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 174 985 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 805 000
76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) 1 850 000
30. Internationellt bistånd 460 222 000
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) 457 922 000
67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna (reservationsanslag 3 år) 2 300 000
50. Närområdessamarbete 24 208 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 24 208 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 141 149 000
01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 960 000
21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 2 213 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag) 46 640 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 14 392 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 383 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 74 505 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 17 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 662 212 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 85 465 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 39 000 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 415 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 450 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 500 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 9 100 000
10. Domstolsväsendet 219 920 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 100 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 600 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 197 820 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 6 400 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 55 300 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 900 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 34 400 000
40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 79 056 000
21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 79 056 000
50. Verkställighet av straff 188 850 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) 182 950 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 900 000
60. Åklagarväsendet 30 411 000
21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 411 000
70. Valutgifter 3 210 000
21. Valutgifter (förslagsanslag) 3 210 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 504 060 000
01. Inrikesministeriet 87 716 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 60 000 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 704 000
22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 5 212 000
63. Offentliga tjänster på nätet -projektet (reservationsanslag 2 år) 800 000
02. Utlänningsverket 12 960 000
21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 960 000
05. Länsstyrelserna 52 110 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 52 110 000
06. Registerförvaltningen 27 971 000
21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 971 000
07. Häradena 43 937 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 937 000
75. Polisväsendet 559 705 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 556 205 000
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 500 000
80. Räddningsväsendet 66 463 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 61 103 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 650 000
31. Statsandelar och statsunderstöd (reservationsanslag 2 år) 3 710 000
90. Gränsbevakningsväsendet 190 417 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 189 155 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 1 262 000
97. Understöd åt kommuner 232 453 000
31. Allmän statsandel till kommunerna och på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning (förslagsanslag) 157 853 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) 41 000 000
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag) 30 000 000
35. Intressebevakning i förmyndarverksamhet (förslagsanslag) 3 550 000
80. Räntestöd och konsolideringslån till kommunerna (förslagsanslag) 50 000
98. Utveckling av regionerna 230 328 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 29 905 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 126 426 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 29 402 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 44 595 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 137 411 000
01. Försvarsministeriet 209 684 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 196 350 000
21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 334 000
10. Försvarsmakten 1 885 858 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år) 577 129 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 308 729 000
30. Internationell fredsbevarande verksamhet 40 209 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag) 40 209 000
99. Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde 1 660 000
50. Understödjande av försvarsorganisationers verksamhet (fast anslag) 1 650 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 565 792 000
01. Finansministeriet 81 099 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 45 000 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 736 000
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år) 7 353 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 169 000
89. Försäljning och förvärv av aktier (reservationsanslag 2 år) 841 000
03. Statens ekonomiska forskningscentral 3 678 000
21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 678 000
05. Statskontoret 41 582 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 218 000
22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år) 364 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 3 059 380 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) 2 966 370 000
06. Extra pensioner (förslagsanslag) 20 350 000
07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 27 630 000
50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag) 38 830 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (förslagsanslag) 6 000 000
95. Räntor som staten skall betala på överstora inkomster som erhållits i förskott på grund av principen om sista pensionsanstalt (förslagsanslag) 200 000
18. Skatteförvaltningen 344 890 000
21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 344 890 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 183 904 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 168 404 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag) 12 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 3 500 000
40. Tullverket 131 052 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 127 052 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 2 år) 4 000 000
52. Statistikcentralen 40 626 000
21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 626 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 17 399 000
21. Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år) 169 000
23. Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 1 050 000
24. Stöd för främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) 500 000
25. Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) 530 000
26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år) 5 000 000
27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
60. Statens betalning av utgifterna på grund av Utbildningsfonden (förslagsanslag) 150 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde 84 562 000
01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 177 000
02. Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande (förslagsanslag) 168 000
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 3 200 000
95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag) 17 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 80 000 000
82. Ersättningar till fonder och finansiella institut 5 165 000
44. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 5 165 000
84. Internationella finansiella bidrag 1 405 000
66. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget (förslagsanslag) 1 235 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen 1 513 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 513 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 58 050 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) 8 000 000
95. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 50 000
97. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 50 000 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 147 267 000
01. Undervisningsministeriet 229 610 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 125 000 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 648 000
22. Utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 3 785 000
26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 2 år) 10 063 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 485 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 67 129 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
05. Kyrkliga ärenden 2 542 000
21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 787 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 755 000
07. Utbildningsstyrelsen 18 409 000
21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 409 000
08. Internationellt samarbete 10 821 000
22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 790 000
25. Internationellt kulturellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 6 019 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 860 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 152 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 1 322 692 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 220 197 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 23 892 000
23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år) 7 851 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 70 752 000
20. Yrkeshögskoleundervisning 348 311 000
22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 4 886 000
25. Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år) 2 068 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 341 357 000
40. Allmänbildande utbildning 1 871 400 000
21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 42 100 000
25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) 2 649 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 1 756 430 000
34. Statsandel för de allmänbildande läroanstalternas och yrkesläroanstalternas samt yrkeshögskolornas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 69 700 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 521 000
60. Yrkesutbildning 573 506 000
21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 30 959 000
24. Inlärning i arbetet och praktikverksamhet (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
25. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 499 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 429 502 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 107 140 000
76. Anskaffning av fastigheter (reservationsanslag 3 år) 1 380 000
69. Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete 320 066 000
21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år) 412 000
22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 13 904 000
25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 2 927 000
30. Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslagsanslag) 76 780 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag) 109 171 000
34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reservationsanslag 3 år) 26 000 000
50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag) 46 627 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 17 425 000
52. Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 7 181 000
55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag) 13 226 000
56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag) 4 413 000
70. Studiestöd 745 144 000
22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 586 000
52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag) 24 100 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 672 000 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 18 800 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 2 958 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 26 700 000
88. Vetenskap 239 883 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 440 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 608 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 740 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 498 000
25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år) 300 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 102 298 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 75 739 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 12 260 000
90. Konst och kultur 344 218 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) 3 341 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 550 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 555 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 15 811 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 855 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 417 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år) 537 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag) 31 783 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 15 794 000
32. Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag) 4 098 000
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag) 6 650 000
34. Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag) 6 000 000
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 8 055 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 10 841 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 190 377 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 15 135 000
54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag) 3 561 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 500 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 589 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 17 000
98. Idrottsverksamhet 88 297 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 86 324 000
52. Statsandel till idrottsutbildningscentrer (fast anslag) 1 973 000
99. Ungdomsarbete 32 368 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 29 520 000
51. Utvecklande av ungas verkstadsverksamhet och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år) 2 848 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 722 079 000
10. Utvecklande av landsbygden 171 117 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 11 340 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag) 7 182 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 520 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 60 574 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 84 578 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 923 000
20. Jordbruk 2 108 264 000
21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 31 255 000
22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag) 430 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 608 620 000
41. EU-inkomststöd (förslagsanslag) 515 372 000
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) 321 900 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 422 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) 150 100 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år) 4 702 000
47. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år) 1 513 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (förslagsanslag) 355 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 41 300 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 1 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (fast anslag) 5 644 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 57 965 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 421 000
25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) 2 100 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) 3 718 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 608 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) 7 053 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 6 208 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag) 2 600 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 15 200 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
50. Vattenhushållning 26 986 000
22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år) 6 413 000
30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag) 1 600 000
31. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reservationsanslag 3 år) 5 454 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 2 år) 841 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år) 12 258 000
60. Skogsbruk 161 900 000
21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 046 000
24. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 6 071 000
25. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag) 910 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag) 43 677 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 285 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 63 380 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 5 725 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 2 585 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 221 000
70. Lantmäteri och samanvänding av geografisk information 54 289 000
21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 160 000
22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 129 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 4 000 000
71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 25 288 000
21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (reservationsanslag 2 år) 23 958 000
28. Vaccin och serum (förslagsanslag) 1 330 000
72. Livsmedelsverket 5 489 000
21. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 489 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 14 798 000
21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år) 14 798 000
90. Förvaltning 95 272 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 25 000 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 040 000
22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år) 5 000 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 14 505 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag) 1 580 000
26. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 729 000
27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) 7 110 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 1 945 000
47. Främjande av växtförädlingsverksamheten (förslagsanslag) 673 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 2 690 000
91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska ansvarsnämnden 711 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 711 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 760 998 000
01. Kommunikationsministeriet 21 097 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 247 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 6 850 000
20. Fordonsförvaltningscentralen 9 472 000
21. Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 472 000
24. Vägförvaltningen 704 616 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) 570 770 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag) 23 546 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag) 89 300 000
79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 21 000 000
25. Statsbidrag för väghållningen 13 100 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 13 100 000
30. Sjöfartsverket 22 120 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 070 000
76. Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag) 50 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år)
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag) 5 000 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 73 488 000
40. Stödjande av anskaffningar av lastfartyg (förslagsanslag) 19 000
41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag) 46 738 000
42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerar-bilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag) 22 462 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 953 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 3 316 000
40. Banförvaltningscentralen 411 973 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år) 285 000 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag) 1 473 000
77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år) 11 000 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag) 114 500 000
79. Byggande av radionät
52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken 5 575 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag) 1 000 000
43. Ersättning till Luftfartsverket för beredskapsuppgifter (fast anslag) 4 575 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 87 072 000
42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) 841 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 78 275 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 7 956 000
70. Kommunikationsverket 3 816 000
21. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 816 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 13 614 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 13 614 000
80. Meteorologiska institutet 30 516 000
21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 516 000
81. Havsforskningsinstitutet 8 299 000
21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 299 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 356 240 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 291 500 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 942 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 13 293 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag) 50 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 505 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 972 128 000
10. Förvaltning 149 678 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 36 000 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 906 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 73 996 000
24. Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 324 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 6 900 000
92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) 3 542 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 10 000
20. Teknologi- och innovationspolitik 534 691 000
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 822 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 68 978 000
23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 651 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 889 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 198 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 570 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) 151 286 000
28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år) 13 870 000
40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 145 931 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 433 000
83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 64 063 000
30. Företagspolitik 175 187 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 177 000
41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (fast anslag) 336 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) 16 400 000
43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 22 200 000
44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) 3 540 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 19 755 000
47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslutningar i branschen (reservationsanslag 3 år) 3 561 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 6 300 000
49. Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab (förslagsanslag) 20 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) 14 000 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 87 898 000
40. Konsument- och konkurrenspolitik 17 362 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 781 000
24. Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 094 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 003 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 811 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
50. Internationaliseringspolitik 59 297 000
21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 16 201 000
40. Företags internationalisering branschvis (förslagsanslag) 19 000 000
41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag) 24 096 000
60. Energipolitik 31 980 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 830 000
27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 27 700 000
50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) 50 000
70. Ägarpolitik 3 933 000
80. Lån för Airbus-samarbetsprojektet (reservationsanslag 2 år) 2 551 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 382 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 868 008 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 66 054 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom sosial- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 15 000 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 214 000
29. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 2 år) 460 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 4 815 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 7 375 000
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 190 000
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 22 400 000
21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 22 400 000
03. Arbetslöshetsnämnden 1 795 000
21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 795 000
04. Prövningsnämnden 1 777 000
21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 777 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 4 876 000
21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år) 2 676 000
26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag) 2 200 000
07. Institutet för arbetshygien 39 950 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år) 37 250 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (fast anslag) 2 700 000
08. Folkhälsoinstitutet 43 270 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 870 000
26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 9 400 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 4 930 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdsministeriets produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år) 4 930 000
10. Strålsäkerhetscentralen 11 400 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 400 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 2 574 000
21. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 249 000
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år) 1 325 000
12. Statens skolhem 588 000
21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) 588 000
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 22 800 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 800 000
14. Statens sinnessjukhus 607 000
21. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 607 000
15. Utjämning av familjekostnader 1 428 900 000
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 100 000
52. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 416 800 000
53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) 1 000 000
16. Allmän familjepension 39 300 000
60. Allmän familjepension (förslagsanslag) 39 300 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa 696 500 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) 541 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) 87 000 000
53. Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag) 9 500 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 24 000 000
55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 35 000 000
18. Sjukförsäkring 1 064 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 064 000 000
19. Pensionsförsäkring 1 608 401 000
50. Statens andel i sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 37 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 414 100 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 60 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 1 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 1 097 300 000
20. Olycksfallsförsäkring 13 000 000
53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 13 000 000
21. Frontveteranpensioner 90 700 000
52. Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag) 90 700 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 245 308 000
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 242 400 000
56. Statsbidrag för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 760 000
57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 140 000
59. Statsbidrag för frontveteranernas rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 8 000
23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen 2 550 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 2 550 000
28. Annat utkomstskydd 41 460 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag) 15 200 000
51. Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag) 17 060 000
60. Pensionsbidrag för långtidsarbetslösa (förslagsanslag) 9 200 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 3 773 488 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) 3 529 400 000
31. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag) 800 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 38 047 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 90 170 000
34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) 2 370 000
35. Statlig ersättning till utgifter för utjämning av höga kostnader inom barnskyddet (fast anslag) 55 271 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 54 430 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (fast anslag) 3 000 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 6 325 000
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 6 025 000
31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 300 000
53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning 9 860 000
23. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 950 000
24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 7 550 000
57. Semesterverksamhet 201 750 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 187 000 000
50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (fast anslag) 14 750 000
92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet 423 445 000
50. Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande (förslagsanslag) 313 000 000
55. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 59 707 000
58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 2 950 000
59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 47 788 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 164 015 000
01. Arbetsförvaltningen 58 116 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 19 520 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 327 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 759 000
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år) 8 980 000
67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 1 530 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 222 640 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 137 055 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 85 585 000
06. Arbetskraftspolitiken 1 774 680 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år) 134 583 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 6 500 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag) 132 993 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag) 476 886 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 995 208 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 28 510 000
07. Flykting- och migrationsärenden 79 961 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 7 326 000
29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 900 000
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag) 9 300 000
31. Åtgärder mot diskriminering (reservationsanslag 3 år) 100 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 62 335 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 28 618 000
23. Civiltjänst (förslagsanslag) 3 818 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 24 000 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 800 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 682 690 000
01. Miljöministeriet 23 152 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 152 000
10. Miljövård 25 158 000
27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 2 467 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 1 736 000
63. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 1 750 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 364 000
66. Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reservationsanslag 3 år) 6 000 000
67. Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reservationsanslag 3 år) 2 441 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) 9 400 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 69 385 000
22. Skötsel och underhåll av naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år) 23 905 000
37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 925 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år) 16 600 000
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 850 000
74. Husbyggnadsarbeten inom naturskyddsområdena (reservationsanslag 3 år) 505 000
76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 26 600 000
30. Främjande av boendet 429 500 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 429 500 000
60. Överföring till statens bostadsfond
40. De regionala miljöcentralerna 64 471 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 64 471 000
50. Miljötillståndsverken 4 551 000
21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 551 000
60. Finlands miljöcentral 24 013 000
21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 013 000
70. Statens bostadsfond 4 558 000
21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 558 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 37 902 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 8 880 000
22. Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år) 12 900 000
26. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) 270 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 10 765 000
63. EU:s miljöfonds deltagande i naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
65. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 1 587 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (förslagsanslag) 1 500 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 2 447 000 000
01. Ränta på skulden i euro 2 371 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag) 2 371 000 000
03. Ränta på skulden i utländsk valuta 58 000 000
90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag) 58 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 18 000 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 18 000 000

Anslagens totalbelopp:

37 610 544 000