Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag

Statsbudgeten 2005

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 31 572 708 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 996 800 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet 12 373 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster 175 000 000
03. Skatt på arv och gåva 448 800 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 11 604 000 000
01. Mervärdesskatt 11 053 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 436 000 000
03. Apoteksavgifter 115 000 000
08. Acciser 4 565 000 000
01. Tobaksaccis 538 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 968 000 000
05. Läskedrycksaccis 36 000 000
07. Energiskatter 3 010 000 000
08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar 13 000 000
10. Övriga skatter 2 383 085 000
03. Bilskatt 1 294 000 000
05. Överlåtelseskatt 374 000 000
06. Lotteriskatt 126 000 000
07. Fordonsskatt 536 085 000
08. Avfallsskatt 53 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 23 823 000
02. Lästavgifter 953 000
03. Banskatt 16 500 000
04. Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift och dataskyddsavgift 3 070 000
08. Oljeavfallsavgift 3 100 000
09. Övriga skatteinkomster 200 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 569 696 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 338 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 1 338 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 88 350 000
01. Domstolarnas inkomster 30 000 000
47. Utsökningsavgifter 48 000 000
50. Inkomster från verkställighet av straff 10 200 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 150 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 145 196 000
98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 144 246 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 950 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 702 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 17 000
22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 1 677 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 514 404 000
07. Överföring från statens pensionsfond 1 189 444 000
25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 23 300 000
28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 113 002 000
29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 30 819 000
30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 17 244 000
49. Tullverkets inkomster 7 325 000
51. Inkomster av metallmynt 28 650 000
63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 6 000 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 10 000 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 19 420 000
91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader 3 200 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 66 000 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 411 808 000
43. Studentexamensnämndens inkomster 8 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 22 900 000
88. Statens andel av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 381 900 000
99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 7 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 959 937 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 877 897 000
02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 30 713 000
03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling 6 200 000
04. Andra inkomster från EU 1 096 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 7 350 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 100 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 718 000
43. Spöfiskeavgifter 2 500 000
44. Fiskevårdsavgifter 6 800 000
45. Jaktvårdsavgifter 6 960 000
60. Skogsforskningsinstitutets inkomster 2 000 000
71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 2 702 000
72. Inkomster av köttbesiktningsverksamhet 240 000
73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion 7 534 000
74. Växtförädlingsavgifter 757 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 870 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 34 124 000
24. Vägverkets inkomster 1 000 000
30. Sjöfartsverkets inkomster 17 000
40. Inkomster av banhållningen 2 000 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 31 107 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 28 560 000
10. Finansieringsandel för handels- och industriministeriets samt arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 2 220 000
20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 340 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 14 000 000
99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde 11 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 455 440 000
05. Försäkringsinspektionens inkomster
08. Folkhälsoinstitutets inkomster 700 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 1 120 000
92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 423 445 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 30 000 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 190 317 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden 165 130 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 23 327 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 1 860 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 139 020 000
07. Överföring från statens bostadsfond 130 000 000
40. Inkomster till regionala miljöcentraler 300 000
60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 5 400 000
70. Bostadsväsendets inkomster 20 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 300 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 599 500 000
01. Böter 65 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 35 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 420 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 928 345 000
01. Ränteinkomster 163 985 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 86 450 000
05. Räntor på övriga lån 15 035 000
07. Räntor på depositioner 62 500 000
03. Dividendinkomster 560 000 000
01. Dividendinkomster 560 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 104 360 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 104 360 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 539 795 000
01. Lån som återbetalas till staten 352 390 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 159 250 000
04. Amorteringar på övriga lån 193 140 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 187 405 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 187 405 000

Inkomstposternas totalbelopp:

37 610 544 000