Siirry sisältöön

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 talousarvioksi (2.8.2002)

Oheisessa valtiovarainministeriön ehdotuksessa voi momenttien selvitysosien taulukoissa ja teksteissä olla ao. ministeriöiden tarkistettavaksi jääviä tietoja. Momenttien 33.18.60 perustelujen selvitysosassa on painovirhe. Toisen kappaleen toinen virke pitäisi olla seuraava: "Esityksen mukaan 1.2.2003 vakuutetun sairausvakuutusmaksua korotetaan 0,5 prosenttiyksikköä ja samalla eläketuloa saavan ylimääräinen sairausvakuutusmaksu 0,4 % poistetaan."

Uuden käytännön mukaan valtionhallinnon tavaroiden ja palvelujen ostoon sisältyvä arvonlisävero on budjetoitu uutena momenttina kullekin hallinnonalalle. Aiemmin arvonlisäveron osuus oli budjetoitu kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön pääluokkaan. Uuden budjetointitavan johdosta hallinnonalojen menot eivät ole vertailukelpoisia kuluvan vuoden budjettiin tai ministeriön ehdotukseen.

Pääluokkiin sisältyvistä arvonlisäveromomenteista ilmenee kullekin hallinnonalalla budjetoitu arvonlisäveromeno.

Lisäksi alla oleviin pääluokkien loppusummiin sisältyvät yhteensä runsaan 18 milj. euron matkamenojen säästöt, joita ei ole vielä kohdennettu ao. hallinnonalan momenteille.

Tuloarviot

    milj. euroa
     
11. Verot ja veronluonteiset tulot 30 302
12. Sekalaiset tulot 4 134
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 892
15. Lainat 146
Yhteensä ilman nettolainanottoa 35 475
Nettolainanotto 135
Yhteensä 35 609

Määrärahat

milj. euroa
21. Tasavallan Presidentti 7
22. Eduskunta 118
23. Valtioneuvosto 39
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 722
25. Oikeusministeriön hallinnonala 624
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 377
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 923
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 057
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 780
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 565
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 628
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 976
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 457
34. Työministeriön hallinnonala 2 142
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 631
36. Valtionvelan korot 3 562
37. Valtionvelan vähentäminen -
Yhteensä 35 609


Siirry ehdotukseen

Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto, vaihde 0295 16001
valtiovarainministerio@vm.fi
Saavutettavuusseloste