Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              (19.) Hawk Mk 66 -koneiden hankinta
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
    
Taloudellisuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)415349
Tuottavuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)1 7611 3641 406
Tuotokset ja laadunhallinta2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
    
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)58 09045 00045 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä4 3003 0003 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—54,274,004,00

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertalisäyksen poisto-150
Yhteensä-150

2013 talousarvio1 878 000
2012 talousarvio2 028 000
2011 tilinpäätös2 291 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetään 1 878 000 euron määrärahaa, joka käytetään pääosin maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin.

MPK toteutti vuonna 2011 yhteensä 77 500 koulutusvuorokautta lähes 1 600 koulutustilaisuudessa, joista kaksi kolmasosaa oli reserviläisille suunnattua sotilaallista sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja yksi kolmasosa kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutukseen osallistui yhteensä yli 42 000 kansalaista.

MPK on myös puolustusvoimien tärkeä kumppani. Puolustusvoimat on tilannut yhdistykseltä mm. maakuntajoukoille suunnattua sotilaallista koulutusta. Vuoden 2013 osalta solmittavan sopimuksen arvioidaan kattavan 250 koulutustapahtumaa, jotka mahdollistavat 16 000 koulutusvuorokauden kohdentamisen reserviläisille. MPK:n toimihenkilöt koordinoivat vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa kaikissa maakunnissa.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että vapaaehtoista maanpuolustusta kehitetään edelleen siten, että MPK:n tehtävänä voisi olla puolustusvoimien tukeminen myös ns. paikallisjoukkojen koulutuksessa. Paikallisjoukot on uusi puolustusministeriön taholta esiin nostettu erityisesti paikallispuolustusta vahventava joukkotyyppi. Paikallisjoukkojen suunnittelussa tulisi valiokunnan mielestä hyödyntää maanpuolustusjärjestöjen ja reservin osaamista. Paikallisjoukkojen tehtäviin voisi sisältyä myös kokonaisturvallisuuteen liittyviä toimintoja, jolloin joukkoja voitaisiin käyttää apuna mm. suuronnettomuuksissa ja ympäristökatastrofien hoitamisessa.

Valiokunta toteaa, että vapaaehtoistoiminnassa hyvinkin pienillä taloudellisilla panostuksilla saadaan huomattavia tuloksia. Esimerkiksi keskimääräisen MPK:n koulutusvuorokauden hinnaksi muodostuu vain noin 40 euroa, joka on neljännes puolustusvoimien reserviläispäivän hinnasta. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on merkittävä rooli yhteiskunnan turvallisuuden lisääjänä ja maanpuolustustahdon ylläpitäjänä. Vapaaehtoistoiminnan merkitys korostuu erityisesti alueilla, joista puolustusvoimat on vetäytymässä tai supistamassa toimintojaan. MPK:n reserviläiskoulutuksella voidaan valiokunnan mielestä osittain korvata myös puolustusvoimien kertausharjoitusten vähenemistä varsinkin, jos se pystytään suuntaamaan sodan ajan joukkojen koulutukseen.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan tukemiseen ja pitää samalla tärkeänä, että vapaaehtoistoiminnan organisoinnista huolehditaan myös paikkakunnilla, joissa puolustusvoimien toiminta vähenee.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 078 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.