Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Beskattningen och Tullen
       30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
            02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
            03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
       80. Överföringar till landskapet Åland
       92. EU och internationella organisationer
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2009

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av de ändringar som ska göras i befolkningsdatasystemet på grund av en ändring i äktenskapslagen som godkänts av riksdagen (RSk 41/2014 rd).


2015 I tilläggsb.170 000
2015 budget8 314 000
2014 III tilläggsb.500 000
2014 I tilläggsb.200 000
2014 budget9 816 000
2013 bokslut9 819 000