Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2002
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       10. Förvaltning
       20. Teknologipolitik
            21. Geologiska forskningscentralens omkostnader
            22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader
            23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader
            25. Mätteknikcentralens omkostnader
            26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader
            27. Forsknings- och utvecklingsverksamhet
            28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet
            40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling
            41. Främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet
            70. Geologiska forskningscentralens fartygsanskaffning
            83.  (32.20.83 och 85) Lån för teknologisk forskning och utveckling
       30. Företagspolitik
       40. Konsument- och konkurrenspolitik
       50. Internationaliseringspolitik
       60. Energipolitik
       70. Ägarpolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2009

40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 135 317 000 euro.

Beslut om bidrag får 2002 fattas till ett belopp av högst 149 687 000 euro.

Bidrag får enligt statsrådets beslut (461/1998) beviljas företag och sammanslutningar för teknologisk forskning och utveckling som syftar till att utveckla produkter, tillverkningsprocesser och tjänster. Med bidragen främjas utvecklandet av näringsstrukturen och företagens produkturval på det sätt som den internationella konkurrensen och marknaden förutsätter samt stöds utvecklandet och utnyttjandet av ny teknologi vid produktions- och serviceföretag. Bidrag får även beviljas för riskfyllda utvecklingsprojekt som eftersträvar att utnyttja ny teknologi samt att utveckla teknologier som hänför sig till energiekonomi, miljöteknik och hälsovård samt för företagsekonomiskt utnyttjande av resultaten av forsknings- och utvecklingsverksamheten.

En del av anslaget utgör regionutvecklingspengar enligt 6 § lagen om regional utveckling.

Förklaring: Vid dimensioneringen av bevillningsfullmakten har såsom avdrag beaktats 3 364 000 euro, och i stället har ett anslag om 3 364 000 euro lagts till under moment 32.20.28.

Med bidragen sporras företagen till sådana gemensamma teknologiprojekt och teknologiprogram som har som mål att påskynda utvecklingen och effektivera resursanvändningen samt att få såväl stora som små företag att tillgodogöra sig de möjligheter som teknologin för med sig. När bidragen beviljas beaktas i synnerhet hur krävande projekten är, om ny teknik kan utnyttjas i projektens inledande skeden, behoven att utveckla ny teknologiaffärsverksamhet samt de specialbehov som företag i det inledande skedet samt små och medelstora företag har. Bidrag beviljas i första hand för långsiktig forskning och utveckling samt för beredningen av projekt.

Bidrag beviljas

Användningen av bevillningsfullmakter beräknas åsamka staten utgifter enligt följande (1 000 euro):
 2002200320042005
     
Förbindelser som ingåtts före 2002121 54269 46227 4156 896
Förbindelser 200213 77549 27941 87928 424
Sammanlagt135 317118 74169 29435 320

Totalt uppgår statens kostnader för de bidrag som beviljas 2002 (nuvärde) till 122,7 miljoner euro.


2002 budget135 317 000
2001 budget138 923 227
2000 bokslut118 952 564