Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2024

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 38 377 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain (71/2023) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2024 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) ja metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain (71/2023) mukaisia tukipäätöksiä enintään 15 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Vuoden 2024 alusta tulee voimaan metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain mukainen Metka-tukijärjestelmä. Se korvaa kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisen Kemera-tukijärjestelmän. Uudella tukijärjestelmällä kannustetaan yksityisiä maanomistajia aktiivisiin ja oikea-aikaisiin toimiin, joilla lisätään metsien kasvua, edistetään metsätalouden vesiensuojelua, hillitään ilmastonmuutosta, edistetään metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä pidetään yllä metsätalouden tieverkkoa.

Metsätalouden määräaikaisessa kannustejärjestelmälaissa taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea haetaan työn toteuttamisen jälkeen, jolloin ennakkosuunnitelmaa ei enää edellytetä eikä työlajeihin ole tarvetta käyttää myöntämisvaltuutta. Muutoksen johdosta valtuuden tarve vähenee merkittävästi. Jatkossa valtuuden käyttöä edellyttäviä työlajeja ovat terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelma, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen sekä metsätien tekeminen.

Määrärahalla toteutettavien töiden suora työllisyysvaikutus on n. 1 700 henkilötyövuotta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2024 2025 2026 2027 Yhteensä vuodesta 2024 lähtien
           
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 18,0 7,0 2,0   27,0
Vuoden 2024 sitoumukset 4,0 6,0 3,0 2,0 15,0
Menot yhteensä 22,0 13,0 5,0 2,0 42,0

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
METSO-ohjelma (siirto momentilta 30.40.45) 3 700
Rahoituksen tason alentaminen (HO 2023) -12 700
Säästöjen uudelleenkohdennus (siirto momentille 30.40.22) -220
Tuhkalannoitus (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 100
Yhteensä -9 120

2024 talousarvio 38 377 000
2023 talousarvio 47 497 000
2022 tilinpäätös 36 899 699