Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            59. Koulumatkatuki
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

70. (29.70, osa) OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Opintotukitoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on:

— opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason nousuun tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (375/2020).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa toisella asteella kohtuulliset säännölliset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (465/2019).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2021 2022 2024
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 296,2 313,8 357,3
— toinen aste 147,4 138,4 151,34
Asumislisä 12,5 15,7 18
Opintolainan valtiontakaus 118,5 135,9 158,2
— opintolainahyvitys 84,0 87,8 91,1
Koulumatkatuki 38,5 56,8 104,2
Ateriatuki 16 25,2 39,5
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 199 813 203 902 209 000
— toinen aste 119 939 113 351 113 000
Asumislisä      
— korkea-aste 10 953 13 953 14 000
— toinen aste 2 237 2 078 2 000
Koulumatkatuki 66 998 82 973 116 000
Opintolainahyvityksen saajat 11 419 18 664 19 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 202 727 214 113 216 000
Toinen aste 64 039 60 212 61 000

Vuonna 2024 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 226 000, joista korkeakouluopiskelijoita on 151 200 ja muita opiskelijoita 74 800. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 10 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 70 000 opiskelijaa.

Keskimääräinen opintotuki (euroa/kk)

  2021 2022 2024
arvio
       
Opintoraha      
— korkea-aste 252 261 274
— toinen aste 210 214 222
Asumislisä 201 205 207
Koulumatkatuki 142 133 136

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2022 lopussa 5 709 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2022 lopussa 541 992 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 10 600 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 16 800 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 21 600 euroa.

Opintorahan perusmäärä (euroa/kk)

  1.8.2023
   
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 43,15
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 90,85
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 113,57
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 279,38
— avioliitossa olevat 279,38
— alle 18-vuotiasta lasta huoltavat 391,01
  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 1.1.2024 lukien arviolta 111,63 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään.
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä. Koulumatkatukena korvataan koko kuukauden tukena 43 euroa kalenterikuukaudessa ylittävät koulumatkan kustannukset ja puolen kuukauden tukena 21,50 euroa kalenterikuukaudessa ylittävät koulumatkan kustannukset. Maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden koulumatkat voidaan korvata kuitenkin ilman omavastuuta yhdensuuntaisen koulumatkan pituuden ollessa vähintään seitsemän kilometriä.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2021 2022 2024
arvio
       
Lukio 29 461 (31 %) 28 100 (29 %) 29 000 (29 %)
Ammatillinen koulutus 90 721 (63 %) 85 982 (58 %) 90 000 (60 %)
Ammattikorkeakoulu 101 101 (67 %) 104 896 (72 %) 105 000 (70 %)
Yliopisto 99 028 (67 %) 101 435 (70 %) 105 000 (70 %)

(01.) Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan siirrettäväksi momentiksi 29.01.09.52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 158 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 91 100 000
Takausvastuusuoritukset 49 100 000
Maksuvapautukset 10 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 2 000 000
Yhteensä 158 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoavustusten määrän kasvu 1 800
Maksuvapautusten määrän täsmentyminen 4 000
Opintolainahyvitysten kasvu 700
Takausvastuiden määrän kasvu 19 100
Yhteensä 25 600

2024 talousarvio 158 200 000
2023 talousarvio 132 600 000
2022 tilinpäätös 135 917 542

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 526 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 357 300 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 151 300 000
Asumislisä 18 000 000
Yhteensä 526 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotukset 1.8.2023 11 400
Yhteensä 11 400

2024 talousarvio 526 600 000
2023 talousarvio 515 200 000
2022 tilinpäätös 467 864 817

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 39 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa sijaitsevassa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttavaa täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutusta suorittavien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 2,55 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 37 000 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 500 000
Yhteensä 39 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ateriatuen käytön kasvu 3 936
Yhteensä 3 936

2024 talousarvio 39 500 000
2023 I lisätalousarvio -5 000 000
2023 talousarvio 35 564 000
2022 tilinpäätös 25 169 333

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 104 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (465/2019) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2024 lukien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin seudun liikenne (HSL) koulumatkatukitaksan piiriin 1.8.2023 19 000
Matkalippujen hinnan nousu 3 300
Tarvearvion täsmentyminen 14 800
Yhteensä 37 100

2024 talousarvio 104 200 000
2023 I lisätalousarvio -10 000 000
2023 talousarvio 67 100 000
2022 tilinpäätös 56 799 327