Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

13. (29.80.05) Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 750 000 euroa.

Selvitysosa:Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen. Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa ja edistää saavutettavia ja maksuttomia kirjastopalveluita yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa.

Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa uusia kirjanimekkeitä saavutettavaan muotoon noin 1 300 vuosittain. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa ja tuottaa opetussuunnitelmien mukaista oppimateriaalia saavutettavaan muotoon varhaiskasvatukseen, peruskouluun sekä toisen asteen opintoihin. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevaa oppimateriaalia saavutettavaan muotoon.

Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa saavutettavaan julkaisemiseen liittyviä asiantuntijapalveluita kustantajille ja muille sisällöntuottajille. Saavutettavan julkaisemisen edistämisen tavoitteena on julkaisujen, ja erityisesti digitaalisen kirjallisuuden, saavutettavuuden parantaminen.

Saavutettavuuskirjasto Celian tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — edistää lukemisen ja oppimisen yhdenvertaisuutta ja sitä kautta lukemisesteisten ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan
  • — tarjota pääsy kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin saavutettavissa muodoissa
  • — tarjota ja edistää saavutettavia kirjastopalveluita yhteistyössä palvelukumppanien kanssa
  • — edistää saavutettavaa julkaisemista
  • — kehittää sopivia tuotteita ja kirjastopalveluita lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • — hyödyntää digitalisaatiota toiminnan kehittämisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Saavutettavuuskirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:

  • — digitaalista kirjastopalvelua kehitetään toteuttamalla uusi verkkojakelualusta, joka parantaa palveluiden käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä kustannustehokkaasti
  • — aktivoidaan koululaisten ja opiskelijoiden kirjastopalvelun käyttöä kehittämällä sopivia aineistoja, tuotteita ja kirjastopalveluja lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä kumppanien kanssa sekä tarjoamalla ohjausta ja tietoa heidän kanssaan toimiville aikuisille.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Asiakkaita palveluiden piirissä 68 239 75 037 80 000 85 000
Vuosittaiset kirjahankinnat Saavutettavuuskirjasto Celian kokoelmaan 1 466 1 420 1 250 1 300
Saavutettavan julkaisemisen koulutukset eri organisaatioille 61 28 25 25
Saavutettavan julkaisemisen koulutuksen osallistujat tieto puuttuu tieto puuttuu 1 200 1 000
Lainoja, lkm/vuosi (milj. kpl) 1,3 1,3 1,5 1,5
         
Toiminnallinen tehokkuus        
Aktiivisten palvelukumppanien osuus rekisterissä olevista, % 76 75 76 77
Kirjastopalvelua säännöllisesti (1 laina/vuosi) käyttävien lasten ja nuorten osuus, % 43 38 40 42
Kokoelman käyttöaste vuoden aikana, % tieto puuttuu tieto puuttuu 30 30
Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % 74 76 80 82
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 42,19 43,67 45 45
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,59 3,61 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 5 588 5 610 5 760
Bruttotulot 8 20 10
Nettomenot 5 580 5 590 5 750
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 997    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 086    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 10
Palkkausten tarkistukset 150
Yhteensä 160

2024 talousarvio 5 750 000
2023 talousarvio 5 590 000
2022 tilinpäätös 5 669 000