Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

11. (29.80.03) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 723 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) hoitokunnan vuokraamien asuinhuoneistojen vuokrien alentamiseen.

Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta, esittelemisestä ja kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta huolehtii linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä: huolehditaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilymisestä ja mahdollistetaan asuntojen, liikehuoneistojen ja koko linnoitusympäristön kokonaisvaltainen käyttö.
  • — Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä parantamalla kävijäturvallisuutta, kertomalla kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustamalla vastuulliseen vierailuun.
  • — Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla säilytetään Suomenlinnan maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys. Edistetään vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa lisäämällä ja välittämällä maailmanperintökohteen kestävään käyttöön liittyvää osaamista.

Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.80.75 määrärahoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:

  • — Saatetaan huonokuntoiset asuinhuoneistot käyttökuntoon taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä yli 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan vastaamaan yleistä vuokratasoa kysyntätilanne huomioiden siten, että perittävät vuokrat kattavat laajemmin asuinhuoneistoihin liittyviä kustannuksia.
  • — Varaudutaan kustannustason nousuun kasvattamalla vuokratuottoja kustannusten mukaisesti.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) Ei voitu mitata 18 18 18
Toiminnallinen tehokkuus        
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 93 78 85 93
Vuokratuotot, kasvu % 6 -3,6 4,6 4,0
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 76 84,5 84 78
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) 3,8 3,7 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 10 293 9 155 10 023
Bruttotulot 7 055 6 900 7 300
Nettomenot 3 238 2 255 2 723
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 197    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 775    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 4 700 5 000 5 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 783 6 400 6 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 083 -1 400 -900
Kustannusvastaavuus, % 69 78 85

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kone- ja laitehankinnat 400
Palkkausten tarkistukset 68
Yhteensä 468

2024 talousarvio 2 723 000
2023 talousarvio 2 255 000
2022 tilinpäätös 2 816 000