Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 849 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin

2) enintään 2 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.

5. Ministeriö vahvistaa konsernitason johtamista tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 21 345 22 277 15 049
Bruttotulot 625 200 200
Nettomenot 20 720 22 077 14 849
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 015    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 625    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.10.20) 80
Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.20.21) 84
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -322
Määräaikaisen lisäyksen päättyminen (poliittisen esikunnan kasvu) -89
Perustoimintamenojen tasokorotus 1 300
Valtionavustusten tason alentaminen (HO 2023) -10 000
Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.90.20) 254
Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.91.20) 315
Palkkausten tarkistukset 1 150
Yhteensä -7 228

2024 talousarvio 14 849 000
2023 talousarvio 22 077 000
2022 tilinpäätös 20 330 000