Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

01. (29.01, 29.40 osa, 29.70 osa ja 29.80, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toteutetaan Sivistyshallinto 2030 uudistus.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä toteuttavan Sivistyshallinto 2030 -kehittämishankkeen tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeen loppuraportin mukaisesti muutosohjelma sisältää toimenpiteet sivistyshallinnon virastorakenteen selkeyttämiseksi, digitalisaation edistämiseksi, ohjauksen yhtenäistämiseksi sekä yhteisten palveluiden kehittämiseksi. Toimilla tavoitellaan sivistyshallinnon yhteistä strategista kokonaisnäkemystä, taloudellista kestävyyttä sekä toimialan avointa dialogia, uudistuvaa toimintaa ja jaettua tietoperustaa.

Muutosohjelman toimeenpano ajoittuu vuosille 2023—2026. Virastorakennetta kehitetään hallitusohjelman linjausten perusteella. Hankkeen uudistuksiin sisältyvän kokonaisohjauksen toimintamallin mukaisesti hallitusohjelman toimeenpanon, tulosohjauksen, julkisen talouden suunnitelman ja talousarvion sekä lisätalousarvioiden valmisteluun liittyvät yhteiset prosessit ja toimintakäytännöt yhtenäistetään koko hallinnonalalla. Sivistyshallinnon talouden kokonaisuuden hahmottamiseksi ja läpinäkyvyyden vahvistamiseksi virastojen toimintamenomomentit on sisällytetty samaan talousarvion lukuun.

Momentteja 29.01.05—14 koskevat muut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet esitetään asianomaista toimintapolitiikkaa koskevan luvun yhteydessä.

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 849 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin

2) enintään 2 000 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja toimialaa ohjaavaa. Ministeriön päätöksenteon ja strategisen toiminnan perustana on tiedolla johtaminen.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioidaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jatkuvaa oppimista.

5. Ministeriö vahvistaa konsernitason johtamista tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 21 345 22 277 15 049
Bruttotulot 625 200 200
Nettomenot 20 720 22 077 14 849
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 015    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 625    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.10.20) 80
Henkilöstövoimavarojen siirto (1 htv) (siirto momentilta 29.20.21) 84
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -322
Määräaikaisen lisäyksen päättyminen (poliittisen esikunnan kasvu) -89
Perustoimintamenojen tasokorotus 1 300
Valtionavustusten tason alentaminen (HO 2023) -10 000
Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.90.20) 254
Valtion nuorisoneuvoston sekä arviointi- ja avustustoimikunnan henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentilta 29.91.20) 315
Palkkausten tarkistukset 1 150
Yhteensä -7 228

2024 talousarvio 14 849 000
2023 talousarvio 22 077 000
2022 tilinpäätös 20 330 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 034 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisiin jäsenmaksuihin ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

3) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

4) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

6) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

7) enintään 14 706 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

8) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

9) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

10) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

11) enintään 14 677 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia (ml. elokuvat) koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

12) enintään 2 842 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, EU-ohjelmien digitalisaation resurssikeskuksen toimintaan, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen

13) enintään 291 000 euroa Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen ja kansalliseen vastinrahoitukseen

14) enintään 400 000 euroa MPASS-järjestelmän ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittamien Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot sekä muut hankkeet. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisina poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista ja sivistyksen vahvistumista, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista.

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittarit 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) 24 363 224 18 500 000 18 500 000
Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) 13 245 30 000 30 000
Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) 5 8 8
KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) 1 331 919 1 200 000 1 200 000
KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä 252 777 230 000 230 000
VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön 2 3 4
Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) 41 800 35 000 35 000
Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) 408 500 500
Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) 148 155 155
Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) 5 578 8 000 8 000
Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) 2 064 4 500 4 500
Palvelukyky ja laatu

Palvelukyky ja laatu

Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 1,9 2,0 2,0
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 - - 96
  Maksullinen koulutus 1—5 4,2 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 1—5 4,5 4,3 4,3
Toiminnallinen tehokkuus
 • — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
 • — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
         
Henkilötyövuodet 1) Htv 380 404 375
Henkilötyövuodet (perustoimintamenot) Htv 354 339 329
Johtajuusindeksi 1—5 3,5 3,6 3,6
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,6 3,6 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 15,8 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 9,5 6,0 6,0

1) Eri momenteilta rahoitettavat yhteensä ei sisällä ulkomaan lehtoreita eikä Eurooppa koulujen opettajia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 126 762 122 576 145 034
Bruttotulot 60 370 55 000 81 000
Nettomenot 66 392 67 576 64 034
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 858    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 817    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 661 1 200 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 183 1 320 1 320
— osuus yhteiskustannuksista 520 500 500
Kustannukset yhteensä 1 703 1 820 1 820
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -42 -620 -620
Kustannusvastaavuus, % 98 66 66
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 134 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -100
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen, luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistävät toimenpiteet sekä Nuori Aleksis-raatien järjestäminen -1 550
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (avustukset Saamelaiskäräjille) -200
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elokuviin liittyvien käyttölupien hankkiminen) -700
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (elvytyskoulutus opettajille) -100
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (toimintamenojen turvaamiseen) -1 650
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Työelämätoimintakuntatyön ja sihteeristön toimenpanosta aiheutuvien menojen maksaminen) -720
Luova Eurooppa (siirto momentille 29.80.31) -295
Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointi ja kansallinen vastinrahoitus (siirto momentilta 29.80.52) 291
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 111
Palkkausten tarkistukset 871
Tasomuutos 500
Yhteensä -3 542

2024 talousarvio 64 034 000
2023 talousarvio 67 576 000
2022 tilinpäätös 64 351 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 675 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 4 489 000
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia 8 186 000
Yhteensä 12 675 000

Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 14 724 16 070 19 147
Bruttotulot 8 326 6 472 6 472
Nettomenot 6 398 9 598 12 675
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 276    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 936    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet, YTL (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 7 716 5 972 2 029
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 9 005 6 476 2 184
— osuus yhteiskustannuksista 1 068 504 167
Kustannukset yhteensä 10 073 6 980 2 351
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 357 -1 008 -322
Kustannusvastaavuus, % 77 86 86

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiantuntijapalkkioiden korottaminen, ylioppilastutkintolautakunta 231
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehityskustannukset, ylioppilastutkintolautakunta) -810
Oppivelvollisuuden laajentaminen, ylioppilastutkintolautakunta 3 500
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (Karvi) 5
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva (YTL) 18
Palkkausten tarkistukset 133
Yhteensä 3 077

2024 talousarvio 12 675 000
2023 talousarvio 9 598 000
2022 tilinpäätös 5 058 000

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtävän mukaisten siirtomenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 4 600 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, työllisille ja työvoiman ulkopuolisille suunnatun koulutuksen ja täydentävän koulutuksen järjestäminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.

Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).

Tavoitteet vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tukemisesta varmistetaan rahoitettavien koulutusten valintakriteereillä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 34 835 39 820 15 840
Bruttotulot 35 - -
Nettomenot 34 800 39 820 15 840
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 33 506    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 32 314    

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 14 260 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 1 580 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) -7 750
Kertamenon poistuminen (hoiva-avustajien ja Ukrainasta tulleiden koulutus) -16 250
Palkkausten tarkistukset 20
Yhteensä -23 980

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 15 840 000
2023 talousarvio 39 820 000
2022 tilinpäätös 33 608 487

05. (29.40.01) Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 539 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Akatemia kohottaa vertaisarvioidulla kilpailulla tutkimusrahoituksellaan ja tiedepoliittisella toiminnallaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee vahvasti tieteen uudistumista. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Akatemia tuottaa eri tahojen käyttöön avoimesti verkkoon laadukasta tiedepoliittista dataa ja analyysejä sekä kehittää tutkimuksen ja tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointitapoja.
 • — Tutkimusrahoituksen hakijat saavat ajanmukaisen tiedon Akatemian rahoitusperiaatteista ja -mahdollisuuksista sekä päätöksenteosta.
 • — Akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden aineistot, menetelmät ja tulokset ovat saatavilla avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.
 • — Akatemia toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
 • — Suomen Akatemia kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Akatemian yhteistyökyky (sidosryhmäkysely, max 4) - 3,01 3,2 3,2
Avoimesti saatavina olevien vertaisarvioitujen julkaisujen osuus Akatemian hankkeissa (%) 57 86 90 90
Naisten osuus (%) arvioinnin asiantuntijoista 34 37 50 50
         
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Rahoitustoiminta, käsitellyt hakemukset (lkm) 5 077 4 415 4 200 4 200
Rahoitustoiminnan kustannusten osuus myönnetystä rahoituksesta (%) 2,2 2,3 < 3,5 <3,5
Akatemiahankkeiden käsittelykustannus (euroa/hakemus) 1 476 1 511 1 450 1 450
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,71 3,67 >=3,65 >=3,65
Henkilötyövuodet 147,6 141 138 147

Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.51, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1410/2015).

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 13 915 12 388 13 939
Bruttotulot 417 400 400
Nettomenot 13 498 11 988 13 539
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 844    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 432    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Perustoiminnan turvaaminen 1 000
Palkkausten tarkistukset 551
Yhteensä 1 551

2024 talousarvio 13 539 000
2023 talousarvio 11 988 000
2022 tilinpäätös 12 086 000

06. (29.40.02) Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien maksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on osaltaan varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta sekä kehittää arkistotointa digitaalisuutta edistämällä.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Kansallisarkisto tehostaa toimintaansa digitaalisilla toimintatavoilla.
 • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
 • — Kansallisarkisto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta (1190/2021).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllykilometriä) - 210,4 211 211,5
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (milj. tiedostoa/v) 121 162 230 285
Verkkopalveluiden käyttö (milj. käyntikertaa/v) 2,25 1,9 2,2 2,5
Alkujaan digitaalisten aineistojen siirrot (kpl/v) 7 13 25 35
         
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Käsitellyt tietopyynnöt (kpl) 33 774 28 656 26 000 26 000
Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (min 1—max 5) - - 6 8
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 - 3,7 3,7
Henkilötyövuodet 225 230 225 225

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 22 930 25 555 24 172
Bruttotulot 2 658 2 500 2 852
Nettomenot 20 272 23 055 21 320
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 770    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 666    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisten lisäysten poistuminen -2 600
Kv-toiminta (siirto momentilta 29.40.53) 200
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 467
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 505
Palkkausten tarkistukset 627
Yhteensä -1 735

2024 talousarvio 21 320 000
2023 talousarvio 23 055 000
2022 tilinpäätös 20 168 000

07. (29.40.03) Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 069 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1209/2016).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
         
Julkaisut (painotettu kappalemäärä) 3 224 3 179 4 500 4 000
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 7 070 9 509 6 500 6 500
Verkkopalvelun kävijämäärä 5 363 157 4 158 230 4 400 000 4 500 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,6 3,4 3,4 3,4
Henkilötyövuodet 71,2 68,9 71 71

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 4 884 4 938 5 479
Bruttotulot 442 450 410
Nettomenot 4 442 4 488 5 069
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 573    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 720    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kehittämistoiminta (siirto momentilta 29.40.53) 360
Palkkausten tarkistukset 221
Yhteensä 581

2024 talousarvio 5 069 000
2023 talousarvio 4 488 000
2022 tilinpäätös 4 589 000

08. (29.40.04) Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 767 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) 2 920 2 611 2 000 1 000
Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) 64 871 64 967 50 000 25 000
Tilausten määrä (kpl/v) 66 716 65 617 85 000 30 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,9 3,91 >=4 >=4
Henkilötyövuodet 17,6 18 18 18

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 1 609 2 223 1 770
Bruttotulot 1 4 3
Nettomenot 1 608 2 219 1 767
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 208    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 288    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuoden 2023 vuokralisäyksen poisto -500
Palkkausten tarkistukset 48
Yhteensä -452

2024 talousarvio 1 767 000
2023 talousarvio 2 219 000
2022 tilinpäätös 1 688 000

09. (29.70.01) Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 681 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2024 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan seitsemän kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 30
Yhteensä 30

2024 talousarvio 681 000
2023 talousarvio 651 000
2022 tilinpäätös 652 000

10. (29.80.01) Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus on taiteen asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti. Viraston tehtävänä on edistää taiteilijoiden työtä ja toimeentuloa, vahvistaa yhteiskunnan demokraattista ja tasa-arvoista kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla sekä seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia.

Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taiteilijoiden työtä ja erilaisten yhteisöjen toimintaa. Virasto kehittää asiantuntijapalveluilla, kehittämisohjelmilla ja määräaikaisten taiteen edistäjien avulla toimialaa, taiteen ja taiteilijoiden asemaa, taiteen, kulttuurin ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä osallisuutta kulttuuriin.

Viraston yhteydessä toimii luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta ja kuvataiteen apurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää vertaisarviointiin perustuen apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Lisäksi viraston yhteydessä toimii esittävän taiteen valtionosuuslautakunta, jonka tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtionosuuskelpoisuutta koskevista hakemuksista.

Viraston yhteydessä toimii taideneuvosto. Sen tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä.

Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä sekä vahvistaa toimialan rakenteita.
 • — vahvistaa demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kehitystä taiteen ja kulttuurin avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteen:

 • — jatketaan Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten toiminnan ja rakenteen uudistamisen valmistelua vuonna 2020 valmistuneen arvioinnin perusteella ja osana Sivistyshallinto 2030 -hanketta.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 28 7771) 23 7151) 20 000 15 000
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 14 2271) 9 7091) 4 500 3 000
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 12,5 13 13 13
Tukimuotojen lukumäärä 191) 221) 20 9
Toimielinten lukumäärä 24 24 24 24
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet2) 68,2 70,6 80 80
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,5 3,6 3,7

1) Sisältää koronaepidemian aikana käsitellyt hakemukset.

2) Sisältää määräaikaiset taiteenedistäjät, joiden palkkakulut on maksettu momentilta 29.80.52 vuoteen 2023 asti sekä hankerahoituksella palkattuja määräaikaisia virkahenkilöitä vuosina 2022—2024.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 56 524 4 457 6 973
Bruttotulot 31 7 7
Nettomenot 56 493 4 450 6 966
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 811    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 928    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Taiteen edistämisen henkilöstön (määräaikaiset enintään 42 henkilöä) palkkausmenot ja muut yleiskustannukset (siirto momentilta 29.80.52) 2 270
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 11
Palkkausten tarkistukset 235
Yhteensä 2 516

2024 talousarvio 6 966 000
2023 talousarvio 4 450 000
2022 tilinpäätös 38 610 000

11. (29.80.03) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 723 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) hoitokunnan vuokraamien asuinhuoneistojen vuokrien alentamiseen.

Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta, esittelemisestä ja kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta huolehtii linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella ja restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä: huolehditaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilymisestä ja mahdollistetaan asuntojen, liikehuoneistojen ja koko linnoitusympäristön kokonaisvaltainen käyttö.
 • — Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä parantamalla kävijäturvallisuutta, kertomalla kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustamalla vastuulliseen vierailuun.
 • — Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteuttamalla säilytetään Suomenlinnan maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys. Edistetään vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa lisäämällä ja välittämällä maailmanperintökohteen kestävään käyttöön liittyvää osaamista.

Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.80.75 määrärahoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:

 • — Saatetaan huonokuntoiset asuinhuoneistot käyttökuntoon taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä yli 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan vastaamaan yleistä vuokratasoa kysyntätilanne huomioiden siten, että perittävät vuokrat kattavat laajemmin asuinhuoneistoihin liittyviä kustannuksia.
 • — Varaudutaan kustannustason nousuun kasvattamalla vuokratuottoja kustannusten mukaisesti.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) Ei voitu mitata 18 18 18
Toiminnallinen tehokkuus        
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 93 78 85 93
Vuokratuotot, kasvu % 6 -3,6 4,6 4,0
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 76 84,5 84 78
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) 3,8 3,7 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 10 293 9 155 10 023
Bruttotulot 7 055 6 900 7 300
Nettomenot 3 238 2 255 2 723
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 197    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 775    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 4 700 5 000 5 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 783 6 400 6 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 083 -1 400 -900
Kustannusvastaavuus, % 69 78 85

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kone- ja laitehankinnat 400
Palkkausten tarkistukset 68
Yhteensä 468

2024 talousarvio 2 723 000
2023 talousarvio 2 255 000
2022 tilinpäätös 2 816 000

12. (29.80.04) Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 132 000 euroa.

Momentille nettoutettavia tuloja vastaavia menoja voidaan maksaa myös momentilta 29.80.20.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.

Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
 • — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
 • — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
 • — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

 • — palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä. Tavoitetta tukee vuonna 2022 käynnistetty laaja hankekokonaisuus “Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen”. Hankekokonaisuus toteutetaan vuosien 2022—2025 aikana ja sen avulla saavutetaan myös merkittävät tilasäästöt. Vuodesta 2026 alkaen menot vähenevät pysyvästi noin 1,4 milj. euroa vuositasolla toimitilasäästöinä.
 • — Suomen kansallismuseon palveluita ja toimintamalleja uudistetaan Uusi Kansallinen -hankekokonaisuudessa. Museon valtakunnallinen vaikuttavuus vahvistuu ja kansainvälinen tunnettuus lisääntyy. Museo edistää ohjelmistoillaan ja yleisötyöllään kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Kansallismuseon lisärakennus- ja peruskorjaushanke käynnistyy, ja kohde on suljettu yleisöltä 2023—2026.
 • — Museovirasto huolehtii monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi. Museovirasto osallistuu Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanosta ja muinaismuistolain uudistamisesta aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun. Museovirasto pyrkii vahvistamaan kulttuuriperinnön ja kulttuuriperintötiedon roolia osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa sekä huolehtimaan säilymisen turvaamisesta myös kriisitilanteissa. Kulttuuriperinnön digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen on lähitulevaisuudessa entistä keskeisempää erilaisiin poikkeustilanteisiin varautumisessa.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl 1 939 477 1 387 063 1 500 000 1 500 000
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl 310 846 353 994 345 000 370 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 421 845 660 860 600 000 400 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 4,04 2,93 3,2 4,3
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 6,06 4,72 4,5 4,5
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,79 3,86 3,8 3,8
Henkilötyövuodet 275 307 299 300

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 32 415 28 048 31 083
Bruttotulot 7 755 3 500 4 951
Nettomenot 24 660 24 548 26 132
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 388    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 909    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallismuseon uuden toimintamallin ja näyttelyohjelmiston valmistelu 200
Kansallismuseon uudistilojen varustaminen ja kalustaminen 200
Kertaluonteisen erän poisto -170
Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen, Sturenkatu 2a:sta luopuminen (TA 2022) 511
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 17
Palkkausten tarkistukset 826
Yhteensä 1 584

2024 talousarvio 26 132 000
2023 talousarvio 24 548 000
2022 tilinpäätös 24 181 000

13. (29.80.05) Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 750 000 euroa.

Selvitysosa:Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ja oppimiseen. Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa ja edistää saavutettavia ja maksuttomia kirjastopalveluita yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa.

Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa uusia kirjanimekkeitä saavutettavaan muotoon noin 1 300 vuosittain. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa ja tuottaa opetussuunnitelmien mukaista oppimateriaalia saavutettavaan muotoon varhaiskasvatukseen, peruskouluun sekä toisen asteen opintoihin. Saavutettavuuskirjasto Celia muuntaa tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevaa oppimateriaalia saavutettavaan muotoon.

Saavutettavuuskirjasto Celia tarjoaa saavutettavaan julkaisemiseen liittyviä asiantuntijapalveluita kustantajille ja muille sisällöntuottajille. Saavutettavan julkaisemisen edistämisen tavoitteena on julkaisujen, ja erityisesti digitaalisen kirjallisuuden, saavutettavuuden parantaminen.

Saavutettavuuskirjasto Celian tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää lukemisen ja oppimisen yhdenvertaisuutta ja sitä kautta lukemisesteisten ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan
 • — tarjota pääsy kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin saavutettavissa muodoissa
 • — tarjota ja edistää saavutettavia kirjastopalveluita yhteistyössä palvelukumppanien kanssa
 • — edistää saavutettavaa julkaisemista
 • — kehittää sopivia tuotteita ja kirjastopalveluita lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • — hyödyntää digitalisaatiota toiminnan kehittämisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Saavutettavuuskirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:

 • — digitaalista kirjastopalvelua kehitetään toteuttamalla uusi verkkojakelualusta, joka parantaa palveluiden käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä kustannustehokkaasti
 • — aktivoidaan koululaisten ja opiskelijoiden kirjastopalvelun käyttöä kehittämällä sopivia aineistoja, tuotteita ja kirjastopalveluja lukemisesteisille lapsille ja nuorille yhteistyössä kumppanien kanssa sekä tarjoamalla ohjausta ja tietoa heidän kanssaan toimiville aikuisille.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Asiakkaita palveluiden piirissä 68 239 75 037 80 000 85 000
Vuosittaiset kirjahankinnat Saavutettavuuskirjasto Celian kokoelmaan 1 466 1 420 1 250 1 300
Saavutettavan julkaisemisen koulutukset eri organisaatioille 61 28 25 25
Saavutettavan julkaisemisen koulutuksen osallistujat tieto puuttuu tieto puuttuu 1 200 1 000
Lainoja, lkm/vuosi (milj. kpl) 1,3 1,3 1,5 1,5
         
Toiminnallinen tehokkuus        
Aktiivisten palvelukumppanien osuus rekisterissä olevista, % 76 75 76 77
Kirjastopalvelua säännöllisesti (1 laina/vuosi) käyttävien lasten ja nuorten osuus, % 43 38 40 42
Kokoelman käyttöaste vuoden aikana, % tieto puuttuu tieto puuttuu 30 30
Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % 74 76 80 82
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 42,19 43,67 45 45
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,59 3,61 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 5 588 5 610 5 760
Bruttotulot 8 20 10
Nettomenot 5 580 5 590 5 750
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 997    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 086    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 10
Palkkausten tarkistukset 150
Yhteensä 160

2024 talousarvio 5 750 000
2023 talousarvio 5 590 000
2022 tilinpäätös 5 669 000

14. (29.80.06) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 407 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, entistää kokoelmissaan olevia aineistoja sekä edistää audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta ja saavutettavuutta. KAVI edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä. KAVI hoitaa kuvaohjelmalaissa säädettyjä luokittelu- ja valvontatehtäviä sekä vastaa kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta. KAVI edistää ja harjoittaa toimialansa tutkimusta.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtäviä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat:

 • — lisätä toimialansa kulttuuriperinnön tunnettuutta, saatavuutta ja käytettävyyttä kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti
 • — tarjota elokuvakulttuuria ja -kasvatusta monipuolisesti erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille
 • — edistää kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä lapsille turvallista mediaympäristöä
 • — vahvistaa demokratiakehitystä ja kansallista resilienssiä informaatiovaikuttamista vastaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:

 • —  KAVIn palveluita ja aineistoja kehitetään saavutettaviksi ja asiakaslähtöisiksi tutkimuksen ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi audiovisuaalisesta kulttuuriperinnöstä.
 • — KAVI osallistuu osaltaan Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanoon.
 • — KAVI edistää kansalaisten mediakasvatusta ja vahvistaa kriittistä medialukutaitoa osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite/arvio
2024
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Vuoden aikana Elonet-suoratoistopalveluun lisätyt pitkät elokuvat 29 19 30 35
Maksullisten elokuvanäytösten katsojamäärä 17 713 34 403 33 000 35 000
Mediakasvatuksen verkkopalveluiden kävijämäärä - - - 500 000
Kuvaohjelmien tarjonnan valvontatapahtumat 142 64 54 54
Ohjelmatoistot Radio ja tv-arkisto (RTVA)-hakujärjestelmästä 46 522 57 425 60 000 62 000
         
Toiminnallinen tehokkuus        
Radio- ja TV-arkiston (RTVA:n) kokonaiskustannukset/tallennetut ja arkistoidut teratavut, euroa / teratavu 2 279 2 782 1 407 1 983
Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma1) 268 445 375 398
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet 81 79 76 76
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,72 3,42 3,6 3,6

1) Uudelleenluokitellut.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 8 363 8 123 8 150
Bruttotulot 846 663 743
Nettomenot 7 517 7 460 7 407
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 216    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 938    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalisten palveluiden sekä tietokone- ja digitointilaitteiston hankinnat 155
Kertaluonteisen erän poistuminen -350
Mediakasvatuksen avustuksen siirto (siirto momentille 29.80.50) -84
Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva 5
Palkkausten tarkistukset 221
Yhteensä -53

2024 talousarvio 7 407 000
2023 talousarvio 7 460 000
2022 tilinpäätös 7 239 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 516 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 319 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 197 000
Yhteensä 2 516 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 2 063 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 453 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen siirron palautus (Erityisasiantuntijan palkkaus Suomen Lontoon-suurlähetystöön, siirto momentilta 24.01.01) 179
Yhteensä 179

2024 talousarvio 2 516 000
2023 talousarvio 2 337 000
2022 tilinpäätös 1 807 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 36 282 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Momenttirakenneuudistus (siirto momentilta 29.80.52) 282
Tasomuutos 2 000
Yhteensä 2 282

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 36 282 000
2023 talousarvio 34 000 000
2022 tilinpäätös 33 845 321

30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 14 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 2) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa paikallis- ja aluetasolla sekä lasten ja nuorten harrastamisen sekä perheiden hyvinvoinnin yhteensovittamista siten, että harrastustoiminta toteutetaan ennen tai jälkeen koulupäivän.

Harrastustoiminnan Suomen malli edistää koulujen ja harrastustoimijoiden monialaista yhteistyötä. Mahdollistamalla jokaiselle mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Harrastustoiminnan laajuutta kuvaavat tiedot

  Kevät 2021
(toteutuma)
Lukuvuosi 2021—2022
(toteutuma)
Lukuvuosi 2022—2023
(suunniteltu)
       
Avustusta saaneiden kuntien määrä 117 237 249
Avustuksella tuettujen harrastusryhmien määrä   8 097 10 863
Koulujen määrä, jossa avustuksella tuettuja harrastusryhmiä 998 1 841 1 896

Momentin määrärahalaji on muutettu.


2024 talousarvio 14 500 000
2023 talousarvio 14 500 000
2022 tilinpäätös 19 500 000

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 547 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
7. UKK-Seura 10 000
Yhteensä   1 547 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poisto -50
Yhteensä -50

2024 talousarvio 1 547 000
2023 talousarvio 1 597 000
2022 tilinpäätös 1 597 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 549 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 779 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 524 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 549 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksin leikkaus, -1 %-yksikköä (HO 2023) -28
Indeksitarkistus (2,5 %) 70
Määräaikaisen erän päättyminen -300
Yhteensä -258

2024 talousarvio 3 549 000
2023 talousarvio 3 807 000
2022 tilinpäätös 3 782 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 124 501 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksin leikkaus, -1 %-yksikköä (HO 2023) -1 227
Indeksitarkistus (2,5 %) 3 067
Yhteensä 1 840

2024 talousarvio 124 501 000
2023 talousarvio 122 661 000
2022 tilinpäätös 118 856 000

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 348 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman (RRF pilari3) mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3).

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 4 063 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 2 285 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma (RRF pilari3) -7 000
Yhteensä -7 000

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 6 348 000
2023 talousarvio 13 348 000
2022 tilinpäätös 17 614 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 409 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 14 000
OECD/CERI jäsenmaksu 45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 95 000
OECD/INES jäsenmaksu 32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 246 000

2024 talousarvio 2 246 000
2023 talousarvio 2 246 000
2022 tilinpäätös 2 117 385