Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

8.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaPDF-versio

Valtion budjettitalouden piirissä työskentelee v. 2024 n. 82 000 henkilöä ja työvoimakustannukset ovat 5,5 mrd. euroa. Valtion sopimuskaudelle 1.3.2023—28.2.2025 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti v. 2023 palkkoja on tarkistettu 1.5.2023 lukien 3,50 prosentin yleiskorotuksella, jonka lisäksi henkilöstölle maksettiin huhtikuussa 2023 kustannusvaikutukseltaan 1,00 prosentin suuruinen kertaerä. Vuonna 2024 palkkoja tarkistetaan 1.3.2024 lukien 2,00 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin suuruisella virastoerällä. Näiden lisäksi virka- ja työehtosopimuksessa tehtiin eräitä kustannusvaikutuksellisia palvelussuhteen ehtojen muutoksia. Kokonaisuudessaan virka- ja työehtosopimuksessa tehtyjen palkantarkistusten, kertaerän ja palvelussuhteen ehtojen muutoksista johtuen virastojen toimintamenomäärärahoja ehdotetaan lisättäväksi yhteensä n. 244 milj. euroa.

Valtiolle on työnantajana tärkeää kyetä myös jatkossa hankkimaan palvelukseensa osaavaa henkilöstöä ja erityisesti päteviä johtajia sekä kannustamaan heitä ja kehittämään heidän osaamistaan. Tätä tuetaan tarkoituksenmukaisella ylimmän johdon virka- ja tehtävärakenteella, määräaikaisilla johtamistehtävillä ja suunnitelmallisella johtamisen kehittämisellä. Tavoitteena on, että valtio on yhtenäinen ja kilpailukykyinen työnantaja, henkilöstö on yhtenäinen voimavara ja valtion palveluja johdetaan ja uudistetaan rohkeasti ja vastuullisesti. Keskeistä johtamisessa ja viranomaistoiminnassa on korkea eettisyys sekä hallinnon toimintaan kohdistuvan laajan luottamuksen ylläpito ja vahvistaminen.

Työelämän laatua, työn tuottavuutta sekä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista kehitetään yhteistyössä muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa. Henkilöstön eläkkeellesiirtymisikä on noussut viime vuosina. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointi on pysynyt hyvällä tasolla, kun asiaa tarkastellaan työtyytyväisyyttä ja sairauspoissaolojen kehitystä kuvaavien mittarien valossa.

Budjettitalouden henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2021—2024

Tunnusluku 2021 2022 20231) 20241)
         
Henkilöstön lukumäärä 78 230 79 989 81 800 82 000
Muutos edell. vuodesta, % 1,4 2,2 2,3 0,2
Henkilötyövuodet, lukumäärä 76 264 78 282 80 400 80 800
Muutos edell. vuodesta, % 1,7 2,6 2,7 0,5
Palkkasumma, milj. euroa 4 007 4 193 4 456 4 578
Työvoimakustannukset, milj. euroa 4 814 5 059 5 376 5 524
Keskimääräinen kokonaisansio euroa/kk/henkilö 4 205 4 273 4 409 4 552
Palkkojen sivukulut, % 51,8 55,9 55,8 55,8
Valtion maksamat kaikki eläkemenot, milj. euroa 4 881 4 983 5 379 5 575
Naisten osuus, % 50,2 50,8 51,4 51,4
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46 46 45 45

1) Vuosien 2023 ja 2024 tiedot ovat arvioita. Niissä on otettu huomioon henkilöstömäärän muutoksen ennuste sekä valtion sopimusratkaisusta johtuvat muutokset.