Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

12.5. Valtion investoinnitPDF-versio

Alla olevaan taulukkoon on koottu talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien investoinnit vuosilta 2017—2022 ja alkuvuodelta 2023. Talousarviotalouden osalta investoinnit on laskettu kansallisomaisuuden, käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten sekä pitkäaikaisten saamisten nettokertyminä. Keskeneräiset rakenteet on esitetty taulukossa valmiissa rakenteissa. Taulukon ennakkomaksut sisältävät vähäisiä sekalaisia käyttöomaisuushankintoja. Rahastojen osalta investoinnit on laskettu käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten, vaihto-omaisuuden sekä pitkäaikaisten saamisten nettokertyminä oikaistuna tehtyjen poistojen määrällä. Liikelaitoskonsernien investoinnit ovat Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen ilmoittamia rahamääräisiä investointeja.

Tarkasteluajanjaksolla vuosina 2017—2022 talousarviotalouden kokonaisinvestoinnit olivat vuosittain keskimäärin 1,3 mrd. euroa ja liikelaitoskonsernien vuosittain keskimäärin 381 milj. euroa. Talousarviotalouden reaali-investoinnit ovat puolestaan olleet tarkastelujaksolla vuosittain noin 1,4 mrd. euroa. Talousarviotaloudessa tehdyt investoinnit käyttöomaisuusarvopapereihin ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä rahastotaloudessa tehdyt investoinnit ovat vaihdelleet voimakkaammin. Tämä johtuu arvopapereiden ostoista ja myynneistä sekä pitkäaikaisten saamisten määrän muutoksista.

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien tekemien investointien määrä vuosina 2017—30.6.2023 (milj. euroa)

TALOUSARVIOTALOUS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 30.6.2023
               
KANSALLISOMAISUUS 12 15 12 15 18 28 16
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 64 95 97 73 69 84 47
AINEELLISET HYÖDYKKEET              
Maa- ja vesialueet (sis. Rakennusmaa- ja vesialueet) 17 18 15 20 18 16 5
Rakennukset ja rakennelmat 6 4 4 8 5 7 4
Rakenteet 841 936 837 1 028 957 1 072 270
Koneet ja laitteet 84 99 100 123 84 114 40
Kalusteet 2 4 2 2 2 2 1
Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 0 0 0 0 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 26 18 28 51 47 154 329
Valmistus omaan käyttöön1) 178 116 176 197 179 174 56
Yhteensä 1 229 1 305 1 272 1 517 1 379 1 651 766
               
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET              
Käyttöomaisuusarvopaperit -148 -231 68 378 -428 7 39
Pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 100 56 -66 196 627 1 170 299
Pitkäaikaiset saamiset -201 -2 057 184 237 256 -45 77
Yhteensä -248 -2 232 186 811 455 1 132 414
               
Talousarviotalous yhteensä 981 -927 1 458 2 328 1 834 2 783 1 180
               
TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT              
Valtion Eläkerahasto 244 838 154 -49 794 758 268
Huoltovarmuusrahasto 38 -189 150 10 388 -98 -92
Valtion asuntorahasto -577 -479 -481 -425 -411 -356 0
Muut valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot 419 22 111 -178 5 109 27
Rahastot yhteensä 123 192 -66 -642 776 413 203
               
LIIKELAITOSKONSERNIT2)              
Metsähallituskonserni 19,1 27,7 10,7 20 20 39 15
Senaatti-kiinteistöt konserni 238,1 251,9 311,1 435 411 503 205
Liikelaitoskonsernit yhteensä 257,2 279,7 321,8 456 431 542 220
               
Kaikki yhteensä 1 361,6 -454,8 1 714,4 2 142 3 041 3 738 1 603

1) Vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna laskelmaa on täydennetty lisäämällä investointeihin myös tieto valmistuksesta omaan käyttöön.

2) Tiedot sisältävät liikelaitoskonsernien raportoimat rahamääräisten investointien määrät.